< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Закон України "Про колективні договори і угоди" № 3356 від 1 липня 1993 р. // Закони України.— 1997. — Т. 6.-С. 5-11.
 • 2. Закон України "Про обов'язкове пенсійне страхування в Україні" № 1058 від 9 липня 2003 р. // Праця і зарплата. — 2003. — № 16 — 20 берез.
 • 3. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України, 1999. — Т.15.—С. 108—112.
 • 4. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" № 1045 від 15 липня 1999 р. // Інвест. газ. Нормативна база. — 2008. — № ЗО. — 4 серп.
 • 5. Законодавство України про соціальний захист населення. — К.: Основи, 2003. — 306 с.
 • 6. Кодекс законів про працю України. — К.: Праця, 2004. — 368 с.
 • 7. Аверин А. Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. пособ. / А. Н. Аверин. — М.: Дашков и К, 2004. —278 с.
 • 8. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-те вид. — К.: Знання-Прес, 2002. — 387 с.
 • 9. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. / П. 10. Буряк, Б. А. Карпінський, М. I. Григорьева. — К.: ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 10. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова. — К.: Знання, 2004. — 535 с.
 • 11. Дідківська Л. /. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. — К. : Знання-Прес, 2000.
 • 12. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦШІ, 2006. — 256 с.
 • 13. Єсінова II. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І.Єсінова. — К.; Кондор, 2004. — 432 с.
 • 14. Карпіщенко О. /. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К. : Університет, кн., 2006. — 264 с.
 • 15. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія / А. М. Колот. — К.: КНЕУ, 2003. — 230 с.
 • 16. Колот А. М. Теорстичпі й прикладні аспекти становлення і розвитку сторін соціально-трудових відносин та їх представницьких органів / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. — 2002. — № 8. — С. 14—25.
 • 17. Крутогорова С. Посадові інструкції: їхнє значення в регулюванні трудових відносин / С. Крутогорова // Праця і зарплата. — 2007. — № 23. — черв.
 • 18. Лесенко Г. Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів / Г. Г. Лесепко. — К.: Основи, 2008. — 288 с.
 • 19. Лукашевич В. М. Екопоміка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004.— 248 с.
 • 20. Основи економічної теорії: підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. ; за ред. А. А. Чухна. — К.: Вищашк., 2001. — 606 с.
 • 21. Уманський О. М. Соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. М. Уманський, В. Г. Сумцов, В. Д. Гордієнко. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. — 480 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Сутність соціально-трудових відносин та їх загальна характеристика.
 • 2. Сторони, суб'єкти та види соціально-трудових відносин.
 • 3. Предмети та рівні соціально-трудових відносин.
 • 4. Типи, основні принципи функціонування та методи регулювання соціально-трудових відносин.
 • 5. Фактори формування соціально-трудових відносин та їх характеристика.
 • 6. Соціальна політика та соціальний захист населення.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. У чому полягає сутність соціально-трудових відносин?
 • 2. Охарактеризуйте структуру системи соціально-трудових відносин.
 • 3. У чому відмінність між сторонами і суб'єктами соціально-трудових відносин?
 • 4. Які є групи суб'єктів соціально-трудових відносин?
 • 5. Назвіть види соціально-трудових відносин.
 • 6. Охарактеризуйте предмети соціально-трудових відносин.
 • 7. На які рівні поділяються соціально-трудові відносини?
 • 8. Які типи соціально-трудових відносин Вам відомі?
 • 9. Які основні принципи формування системи соціально-трудових відносин?
 • 10. У чому полягає відмінність принципів: патерналізму, партнерства, субсидарності?
 • 11. Поясніть сутність методів регулювання соціально-трудових відносин.
 • 12. Які основні фактори впливають на формування соціально-трудових відносин?
 • 13. Поясніть особливості соціальної політики як чинника формування соціально-трудових відносин.
 • 14. Назвіть основні суб'єкти соціальної політики.
 • 15. Що є об'єктом соціальної політики?
 • 16. Охарактеризуйте систему соціального захисту.
 • 17. У чому полягає сутність державних соціальних гарантій? Назвіть основні соціальні гарантії в Україні.
 • 18. Охарактеризуйте роль глобалізації як фактора регулювання соціально-трудових відносин.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Роль гуманізації праці в удосконаленні соціально-трудових відносин.
 • 2. Нетрадиційні підходи до вдосконалення соціально-трудових відносин.
 • 3. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу.
 • 4. Участь держави у регулюванні соціально-трудових відносин.
 • 5. Модель соціальної політики в Україні.

Дискусійні питання

 • 1. Неформальні соціально-трудові відносини та особливості їх регулювання.
 • 2. Основні проблеми становлення та розвитку соціально-трудових відносин в Україні.
 • 3. Позитивні та негативні чинники впливу глобалізації економіки на соціально-трудові відносини.
 • 4. Вплив форм власності та систем господарювання на соціально-трудові відносини.

Теми рефератів

 • 1, Методологічні основи розвитку теорій соціально-трудових відносин.
 • 2, Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудові відносини у суспільстві,
 • 3. Роль соціальних нормативів (індикаторів) в аналізі, регулюванні та прогнозі розвитку соціально-трудових відносин.
 • 4. Правове закріплення соціально-трудових відносин на підприємстві.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >