< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно-орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання в новій конкретній ситуації.

Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

 • 1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити у студентів групи уміння спілкуватися та взаємодіяти з товаришами. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".
 • 2. Підібрати методи щодо вивчення студентського колективу для діагностики умінь здійснювати самостійну навчальну діяльність з метою їх оцінки і написати стислу характеристику колективу з цього приводу. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".
 • 3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи) для студентів з метою реалізації отриманих знань щодо ролі соціального педагога в розв'язанні соціальних проблем суспільства, захистити його в процесі проведення.
 • 4. Виявити власні якості з урахуванням здобутих знань щодо наукової організації праці і скласти програму особистісного самовдосконалення.

Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

 • 1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити професійну спрямованість першокурсників і за результатами написати стислу характеристику.
 • 2. Підібрати методи для вивчення студентського колективу з погляду ведення здорового способу життя і написати характеристику цього колективу.
 • 3. Розробити проект КТС для студентів-першокурсників з метою реалізації отриманих знань щодо сутності соціального виховання і захистити його в процесі проведення.
 • 4. Скористатися необхідними матеріалами для порівняльної характеристики систем соціального виховання в Україні і Росії. Оформити у вигляді статті до збірника.

Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)

Прочитайте твердження, оцініть його з позиції вашого ставлення до нього. Виберіть один варіант відповіді.

 • 1. У мене є бажання зрозуміти сутність соціально-педагогічної діяльності: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 2. Мене цікавлять особливості становлення та розвитку особистості в різних мікросоціумах соціального середовища:
  • а) так; б) ні; в) можливо.
 • 3. У мене немає потреби здійснювати соціальне виховання дітей та молоді у будь-яких сферах їх життєдіяльності: а) так;
 • б) ні; в) важко відповісти.
 • 4. Мені цікаво налагоджувати взаємини з особистістю, різними соціальними групами та державними і недержавними організаціями: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 5. Я не маю бажання навчитися попереджувати і долати конфліктні ситуації: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 6. Я не впевнений, що мені потрібні знання основ соціальної політики держави та соціально-правового захисту дітей і молоді: а) так; б) ні; в) важко відповісти.
 • 7. Мені необхідні знання основ соціології, психології, педагогіки: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 8. Специфіку потреб та інтересів різних вікових груп дітей і молоді мені знати необов'язково: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 9. Мені необхідні знання способів психолого-педагогічної діагностики: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 10. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих та молодіжних об'єднань мені знати необов'язково: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 11. Оволодіння культурою міжособистісного спілкування є моїм прямим обов'язком: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 12. Я не впевнений, що необхідно вміти аналізувати сучасні проблеми соціуму та мікросоціуму: а) так; б) ні; в) важко відповісти.
 • 13. Створення і розвиток офіційної та неофіційної мережі соціальної допомоги особистості — це мій прямий обов'язок:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 14. Мені необхідні уміння планувати майбутню діяльність, прогнозувати її результат, передбачати проблеми, що можуть виникнути:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 16. Необхідно уміти створювати програму діяльності за окремим напрямом роботи, здійснювати відповідний відбір методів і форм роботи:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 16. Мені необов'язково проявляти повагу до гідності клієнта та виявляти власну гідність:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 17. Я вважаю, що здатність розуміти і вибачати недоліки людини є важливою рисою соціального педагога:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 18. Створення атмосфери доброзичливості і взаємної довіри в соціумі є моїм обов'язком:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.
 • 19. Об'єктивність в оцінюванні й аналізі життєвої ситуації є суттєвою рисою соціального педагога та моєю власною: а) так; б) ні; в) можливо.
 • 20. Моїм обов'язком є пізнання емоційного стану, проникнення у внутрішній світ переживань іншої людини:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) можливо.

Підрахуйте суму балів за поданою нижче шкалою й оцініть свою готовність до оволодіння спеціальністю соціального педагога.

Обробка результатів:

1 2 со 4 б 6 7 8 9 10
а —2; б —0; в —1 я — 2; б —0; в —1 а —0; 6 — 2; в — 1 а —2; 6 — 0; в —1 а —0; 6 — 2; в — 1 а — 0; 6 — 2; в —1 а — 2; б —0; в — 1 а — 0; 6 — 2; в — 1 а— 2; б —0; в— 1 а —0; б — 2; в — 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а — 2; б —0; в—1 а —0; 6-2; в — 1 а — 2; 6 — 0; в — 1 а —2; 6 — 0; в— 1 а — 2; 6 — 0; в— 1 а —0; 6 — 2; в — 1 а — 2; б —0; в —1 а — 2; б —0; в - 1 а —2; 6 — 0; в— 1 а —2; 6 — 0; в — 1
 • 30—40 балів — виявляється ідентифікаційна готовність, тобто готовність до ідентифікації з роллю соціального педагога (працівника), яка характеризується зацікавленістю до майбутньої професійної діяльності, здатністю до оволодіння професійними компетенціями (відповідними знаннями, уміннями, нормами та цінностями), розвитком особистісних якостей, що впливають на результативність діяльності.
 • 20—29 балів — виявляються ресурсна готовність, тобто готовність до пізнання своїх ресурсів у справі оволодіння майбутньою роллю соціального педагога та бажання відкрити свої потенційні можливості.
 • 11—19 балів — виявляється орієнтовна готовність, тобто готовність до перших кроків — орієнтирів щодо пізнання своїх інтересів, потреб, можливостей, якостей особистості.
 • 0—10 балів — має місце початкова готовність як можливість виявити свої нахили, задатки, здібності тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >