< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оточення туристичного підприємства

 • 3.1. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності
 • 3.1.1. Макрооточення туристичного підприємства
 • 3.1.1.1. Політико-правове оточення
 • 3.1.1.2. Економічне оточення
 • 3.1.1.3. Суспільно-демографічне і культурне оточення
 • 3.1.1.4. Природне оточення
 • 3.1.1.5. Технологічне оточення
 • 3.1.1.6. Міжнародне оточення
 • 3.1.2. Мікрооточення туристичного підприємства
 • 3.2. Внутрішнє середовище туристичного підприємства та його елементи

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

Стан зовнішнього середовища розглядають як чинник, який багато у чому визначає специфіку структури та соціальних відносин у підприємстві, а також провокує і обумовлює логіку організаційного розвитку й інших форм організаційних змін. Саме рівень визначеності (або невизначеності) та передбачуваності змін як базова характеристика середовища розглядається зазвичай як така, Що задає найважливіші параметри розвитку підприємства - ступінь функціональної й структурної диференціації, а також способи та форми координації та контролю. Так, у концепції "комплексної організації" П. Лоуренса і Дж. Лорша високий рівень невизначеності змушує менеджерів виробничо-комерційного підприємства Диференціювати середовище на складові фактори (групи факторів)1.

Навколишнє середовище постійно змінюється, надаючи підприємствам можливості та створюючи загрози. Зовнішнє середовище значною мірою неоднорідне і його вплив виявляється на різних рівнях (рис. 3.1)1.

Ієрархічна структура системи взаємозв'язків зовнішнього середовища і підприємства туристичної індустрії

Рис. 3.1. Ієрархічна структура системи взаємозв'язків зовнішнього середовища і підприємства туристичної індустрії

Чинники впливу на підприємство - це рушійні сили, які позначаються на виробничо-господарській діяльності організації й забезпечують відповідний рівень отриманих результатів. Чинники визначають будь-які процеси, що здійснюються у підприємстві. їх можна класифікувати за двома ознаками2:

 • - рівень впливу (макрорівень, мікрорівень);
 • - середовище впливу (зовнішнє, внутрішнє).

За ознакою середовища впливу виділяють чинники внутрішнього оточення підприємства (формують організацію із середини) та чинники зовнішнього оточення підприємства (пов'язані із трактуванням організації як відкритої системи). Залежно від того, як на підприємстві ведеться виробничо-господарська діяльність, чинники внутрішнього і зовнішнього середовища можуть мати як позитивний, так і негативний вплив. Детальний аналіз чинників

оточення сприяє відповідному розміщенню засобів підприємства та є підґрунтям для прийняття рішень на фірмі та позиції підприємства на ринку.

Макрооточення туристичного підприємства

Макрооточення формує сукупність умов для функціонування підприємства залежно від його діяльності у визначеній державі й регіоні, у певному кліматичному поясі, а також політичного, нормативно-правового й економічного середовища тощо. Ця сукупність чинників є неконтрольованою і незалежною від туристичного підприємства, створює для нього як визначені ринкові можливості, так і певні загрози.

Для ефективного функціонування підприємству необхідно вивчати зміни в навколишньому середовищі, аналізувати їх і відповідно реагувати. До найважливіших елементів макрооточення належать: політико-правове, економічне, суспільно-демографічне і культурне, технологічне, природне та міжнародне оточення (рис. 3.2). До цих чинників варто також віднести культурно-історичне середовище, яке представлене сукупністю історичних, архітектурних пам'яток, музеїв, галерей, виставкових залів, етнографічними особливостями тих чи інших регіонів, народно-художніми промислами.

Чинники непрямого впливу на сферу діяльності туристичного підприємства

Рис. 3.2. Чинники непрямого впливу на сферу діяльності туристичного підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >