< Попер   ЗМІСТ   Наст >

На кого покладається забезпечення робіт проектною документацією та які обов'язки повинна виконати уповноважена сторона, щодо забезпечення робіт проектною документацією, а також яким чином проводиться фінансування будівельних робіт?

Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником. Договором підряду такі зобов'язання повністю або частково можуть покладатися на підрядника.

Сторона, що забезпечує роботи (будівництво об'єкта) проектною документацією, зобов'язана протягом установленого договором підряду строку передати іншій стороні чотири примірники проектної документації, якщо інше не передбачено договором підряду. Додаткові примірники проектної документації передаються за домовленістю сторін.

Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

У разі коли забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією здійснюється замовником, підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити її комплектність та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам підрядник протягом визначеного договором підряду строку повідомляє про це замовника.

Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником.

Підрядник може звертатися до замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації. Порядок звернення та врахування таких пропозицій визначається договором підряду.

Замовник може вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт. Внесення змін до проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою підрядника. За відсутності такої згоди підрядник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та підрядником і є невід'ємною частиною договору підряду. План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови (об'єкта), проекту організації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Сторони узгоджують план фінансування будівництва у порядку, визначеному договором.

План фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік — за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат). Щомісячний розподіл коштів для перехідних об'єктів будівництва щороку узгоджується сторонами у визначені договором підряду строки. Відповідно до договору підряду, замовник має право у визначені строки уточнити план фінансування будівництва на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

Якими є параметри за якими замовник має право здійснювати контроль та технічний нагляд за будівельними роботами?

Право замовника здійснювати контроль та технічний нагляд за будівельними роботами полягає у його можливості контролювати роботу, що виконується за такими параметрами: 1) обсяг; 2) вартість; 3) хід будівельних і монтажних робіт; 4) якість, як матеріалів що використовуються підрядником, так і самих робіт. У випадку встановлення невідповідності роботи або матеріалів, що використовуються для виконання робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм, проектній та кошторисній документації, договірним вимогам замовник може надати обов'язкові для виконання підрядником вказівки з усунення таких недоліків. В той же час, оскільки в підрядних взаємовідносинах діє презумпція професіоналізму підрядника, замовник не може втручатись в діяльність підрядника. Контроль замовником може здійснюватись як самостійно, так із залученням третіх осіб (спеціалісти, інженерингові та будівельні організації).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >