< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Євроінтеграційний курс України - позитиви та негативи

Євроінтеграційні прагнення України стали невід'ємними реаліями політичного сьогодення, а європейські орієнтири набули практичного втілення у низці рішень та дій і Української держави, й офіційних органів Євросоюзу.

Країни - члени ЄС чітко та урочисто висловили у Спільній пропозиції в листопаді 1994 р. намір підтримувати незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. ЄС запропонував реальну підтримку Україні через передання ноу-хау в рамках своєї програми "ТАЦІС". Створюючи основу для цієї діяльності, він розпочав переговори для формування рамок, Угоди про партнерство та співробітництво, спрямованих на посилення діалогу та забезпечення рівноправного партнерства фактично у всіх сферах потенційної співпраці.

Щодо політичних переваг інтеграції України до ЄС, то вони пов'язані насамперед із формуванням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог - інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій із європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдженням зброї масового знищення, активізує співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом і под.

Характеризуючи політичний аспект реалізації європейської політики сусідства, наголосимо: ключовим завданням Плану дій у політичній сфері стало прискорення трансформації України від тоталітарного до громадянського суспільства і правової держави, в якій демократія, права та свободи людини є вищими соціальними цінностями. Україна домоглася значного прогресу у сфері політичного розвитку. Складовими поступу стали: проведення, відповідно до євростандартів, парламентських виборів 26 березня 2006 р.; формування Уряду згідно з оновленою Конституцією України; ліквідація Обмежень для ЗМІ (за індексом свободи ЗМІ Україна утримує першість серед країн - сусідів ЄС).

Індикатором досягнутого Україною прогресу були кроки Європи, спрямовані на її більшу відкритість - Україна стала другою серед країн - сусідів Євросоюзу (після РФ), котрим надана можливість налагоджувати широку комунікацію з ЄС через спрощені процедури перетину кордонів. Незважаючи на негативний вплив на характер нинішнього діалогу "Україна - ЄС" політичної кризи, пов'язаної з протистоянням основних гілок влади, її правове врегулювання означатиме підтвердження здатності України самостійно долати складні кризові ситуації у кращих традиціях європейської демократії, застосовуючи засоби громадянського суспільства. Успіх подальшого політичного діалогу з ЄС значно залежатиме від прогресу в створенні нової конституційно закріпленої моделі політичної системи й гармонізації повноважень законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, забезпечення консенсусного підходу всіх владних центрів до тлумачення внутрішньої та зовнішньополітичної стратегії держави.

Проблема економічної інтеграції для України належить до першочергових. Для України як однієї з найбільших європейських держав особливо важлива інтеграція саме з країнами Європи. Сьогодні ефективна інтеграція України до світового економічного простору є нагальним завданням розбудови державності й економіки. Загалом процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше країн об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору з метою забезпечення кращих умов торгівлі, збільшення розмірів ринку, використання ефекту масштабу виробництва (для країн з малою ємністю національного ринку), розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури, поширення передових технологій, стимулюванням конкуренції.

Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні особливості:

 • 1. Наша держава ще не визначилась повністю з основними напрямами та механізмом структурної перебудови економіки, оскільки критерії цього процесу повинні вироблятися з урахуванням особливостей розвитку світової системи господарювання, а також реальних можливостей і напрямів інтегрування до неї України.
 • 2. Гостро постають питання і безпеки у сфері зовнішньоекономічних відносин, і взагалі економічної безпеки, які необхідно розв'язувати з позицій активного конкурентного протистояння на світовому ринку.
 • 3. Існують певні суперечності регіонального характеру, усунення котрих можливе лише на довгострокових договірних засадах через активне введення до інтеграційних процесів із визначенням глобальних національних пріоритетів та їхнім збалансуванням з іншими, що існують у світовому економічному просторі.
 • 4. Спроби активного спілкування та діалогу з міжнародними фінансовими інститутами - як гарантами входження України до світового ринку і оновлення економіки - поки що спричиняють неадекватну реакцію широких кіл української громадськості, оскільки досі чітко не визначено орієнтири нашої держави ні в розвитку внутрішньої економіки, ні в пошуках її майбутнього місця у світовому господарстві.

Чинником розвитку процесу інтегрування України з ЄС є зовнішньоекономічна політика держави, весь комплекс проблем зі створення договірного простору та гарантування національної безпеки, розвитку всіх форм зовнішньоекономічного співробітництва, орієнтації на глобальні зміни й тенденції - це може привести до позитивних змін у становищі України в європейському просторі. Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Основні зусилля мають спрямовуватися на:

 • - інтеграцію господарства України до загальноєвропейського економічного простору внаслідок розширення доступу українських товарів на європейські ринки, ліквідацію економічних бар'єрів у торгівлі, поглиблення виробничої кооперації;
 • - підтримання вітчизняних товаровиробників і вдосконалення міжнародно-правового механізму захисту їхніх інтересів;
 • - гармонізацію економічного законодавства відповідно до стандартів ЄС і СОТ, формування економічних і правових передумов для створення зони вільної торгівлі "Україна - ЄС".

Отже, для України європейська економічна інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, передусім на ринок ЄС. Як невід'ємна частина Європи, Україна орієнтується на чинну в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.

Розглядаючи соціальні переваги членства в ЄС, зауважимо, що вони пов'язані з наявними тут високим рівнем соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективним захистом прав працівників, розвинутою системою охорони довкілля. Наслідком інтеграції України до ЄС стануть суттєві зміни у забезпеченні права на вільне працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального забезпечення, належних умов життя громадян, охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту і соціального страхування відповідно до європейських стандартів.

Прагматичність інтересів ЄС у стратегії "сусідства" щодо України визначається декількома чинниками: формуванням на своїх східних кордонах поясу стабільності й безпеки; відсутністю в ЄС чіткої й узгодженої концепції європейського інтеграційного процесу, а також загального бачення майбутнього єдиної Європи. Прийнята стратегія Східного партнерства може допомогти Україні виробити власний шлях і методологію успішної інтеграції до ЄС. Серед сучасних підходів до європейської інтеграції домінуючими є три основні концепції: 1) "останніх кордонів", яку підтримує найконсервативніша частина політичної еліти ЄС; основна її теза полягає в тому, що Європа "стомилася" від розширення; 2) "тривалого зближення"; вона визнає можливість приєднання до ЄС східних сусідів. Для України - це варіант політики Східного партнерства та зближення з європейськими країнами через поступове розширення співпраці; 3) "Великої Європи", що враховує існування двох основних центрів політичного й економічного тяжіння - ЄС і Росії. Ідея створення Спільного Європейського економічного простору передбачає тісний формат співробітництва у сферах - економіки, безпеки, науки і культури, яке визначає його мінімізований інституційний характер. Місце України в цій концепції, з геополітичного погляду, - це "прикордонна" країна - і для європейського простору, і для євразійського.

ЄС підтримав Україну під час вступу до СОТ, у тому числі опрацював відповідні документи. Особливу увагу було приділено питанням інтеграції інфраструктурних мереж України та ЄС у контексті розширення Євросоюзу, енергетичним і транспортним мережам, зокрема з'єднанню з пан європейськими транспортними коридорами і транс'європейською транспортною системою. Водночас ЄС, як уже згадувалося, негативно сприйняв підписання Україною угоди про створення Єдиного економічного простору в рамках СНД, вважаючи подвійну інтеграцію неможливою.

Недоліками інтеграційної політики України до ЄС у короткотерміновій перспективі можуть бути: перехід нових держав-членів до єдиного митного тарифу ЄС, збільшення рівня тарифного захисту стосовно низки товарів українського експорту; позбавлення нових держав - членів ЄС здатності самостійно регулювати власний торговельний режим щодо України; можлива втрата українськими експортерами традиційних ринків збуту в нових країнах - членах ЄС через розширення сфери застосування антидемпінгових заходів до України; скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС унаслідок часткової переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими членами ЄС.

Серед гіпотетичних ускладнень у випадку інтеграції України до ЄС потрібно враховувати і зростання конкуренції від розвинутих фірм європейських країн, згортання низки галузей вітчизняного виробництва, ліквідацію неконкурентоспроможних підприємств, соціальні наслідки та ін.

Європейський напрям зовнішньої політики України - один зі шляхів модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, можливості виходу на внутрішній ринок ЄС. У політичному аспекті європейська інтеграція детермінує модернізацію правового поля Української держави, демократизацію її політичної та інституційної систем. Співпраця з ЄС сприятиме наближенню соціальних умов країни до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя й добробуту населення.

Звертаючи увагу на чинники, котрі гальмують рух України до Європи, виокремимо низку внутрішніх проблем:

 • - повільність у здійсненні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій;
 • - високий рівень економічної злочинності;
 • - відсутність консенсусу стосовно європейського вибору і серед населення, і на рівні державних інституцій;
 • - помітний дефіцит досвідчених фахівців із євроінтеграції, насамперед серед політичної еліти і державних службовців України.

Отже, основними напрямами інтеграційного процесу для України є адаптація законодавства України до законодавства ЄС, розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС, інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки, політична консолідація, зміцнення демократії та фінансової складової євро-інтеграційного руху України, адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС, культурно-освітня і науково-технічна інтеграція, регіональна інтеграція України, галузева співпраця, співробітництво в галузі охорони довкілля. Подальший розвиток відносин України з ЄС потребує: досягнення відповідних якісних характеристик, макроекономічної стабілізації та підвищення ефективності економіки нашої держави; дотримання умов, необхідних для вступу до ЄС; запровадження європейських стандартів і норм в економіку, соціальну політику, освіту, науку та техніку; адаптації українського законодавства до правових норм ЄС; розвитку та поглиблення регіональної інтеграції, встановлення й поглиблення прямих контактів із державами-членами і кандидатами в члени Євросоюзу. Головні шляхи розв'язання проблеми входження до єдиного європейського рийку - диверсифікація українського експорту, отримання статусу країни з ринковою економікою від ЄС, гармонізація законодавства України з європейськими нормами як необхідна умова створення зони вільної торгівлі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >