< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Культура поведінки адвоката у відносинах з іншими учасниками судового процесу.

У відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен (ст. 59):

 • o бути стриманим і коректним;
 • o реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг, тощо;
 • o під час допиту підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб бути тактовним, не ставити запитань у підвищеному тоні, формі, що принижує їх честь та гідність.

Етичні аспекти відносин адвоката з органами дізнання, попереднього слідства та адміністративної юрисдикції визначено у ст. 60 Правил. У відносинах із зазначеними вище органами адвокат має дотримуватися принципів і підходів, закріплених розділом IV цих Правил, ураховуючи специфіку їх статусу і процесуальних форм взаємодії адвоката з ними, передбачених чинним законодавством. Адвокат повинен зберігати таємницю слідства в межах, визначених чинним кримінально-процесуальним законодавством.

Адвокат не повинен умисно перешкоджати законному здійсненню процесу дізнання, попереднього слідства, адміністративного провадження і давати клієнту поради, свідомо спрямовані на вчинення таких перешкод, приймати доручення на ведення на стадії дізнання та попереднього слідства справи клієнта, направленого йому особами, що здійснюють дізнання або слідство по цій справі.

Відносини адвоката під час здійснення професійної діяльності з іншими державними органами та особами

У відносинах з державними органами з приводу виконання доручення клієнта адвокат має дотримуватися вимог цих Правил у частині щодо цих відносин і не повинен (ст. 61):

 • - розголошувати пов'язану з їхньою діяльністю інформацію, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням доручення, таємниця якої охороняється чинним законодавством;
 • o робити свідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов'язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень з представництва останнього перед цим органом;
 • - здійснювати протизаконний тиск на посадових осіб та службовців цих органів, використовуючи особисті зв'язки, погрози, обіцянки, тощо.

У відносинах як з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції, так із іншими державними органами адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інтересів клієнта, та за згодою клієнта оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які перешкоджають виконанню доручення, в порядку, передбаченому чинним законодавством (ст. 62).

Окремі етичні аспекти відносин між адвокатами при здійсненні професійної діяльності. Дотримання принципу взаємної поваги

Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах колегіальності, взаємної поваги представників адвокатської професії, дотримання професійних прав адвокатів, слідування всім основним принципам адвокатської етики, передбаченим Правилами (ст. 64). Адвокат не повинен допускати щодо іншого адвоката (ст. 65):

 • o висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів;
 • o поширення свідомо неправдивих відомостей про нього;
 • o спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним угоди про надання правової допомоги;
 • o навмисного введення іншого адвоката в оману стосовно справи, в судовому розгляді якої вони обидва беруть участь, намірів свого клієнта, які стосуються предмета спору і ведення справи, умов мирової угоди.

Допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокатського об'єднання, виборних органів адвокатури або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) в органи адвокатури, наділені дисциплінарними повноваженнями щодо адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених чинним законодавством України (ст. 66).

Згідно зі ст. 67 Правил адвокат повинен уникати розголосу в засобах масової інформації (або поширення іншим способом) відомостей, що ганьблять іншого адвоката, якщо цього не вимагають його власні законні інтереси, інтереси його клієнта або адвокатури України. Адвокат не повинен обговорювати з клієнтами обставини, що стосуються особистого життя іншого адвоката, матеріального стану, походження тощо. Адвокат не може вдаватися до антиреклами стосовно іншого адвоката (адвокатського об'єднання) або використовувати цей метод, рекламуючи свою діяльність (ст. 68).

Адвокат не має права вимагати винагороду від іншого адвоката за направлення йому клієнта (ст. 69).

Дотримання принципу взаємної поваги означає не просто ствердження потреби ввічливості - хоча навіть це є важливим у надзвичайно делікатних та спірних справах, у яких адвокати часто беруть участь від імені своїх відповідних клієнтів. Цей принцип стосується ролі адвоката як посередника, якому можна довіряти, який говорить правду, діє у відповідності з професійними правилами та виконує свої обіцянки. Належне здійснення правосуддя вимагає, щоб адвокати ставилися з повагою один до одного і вирішували спірні питання цивілізовано. Так само публічний інтерес вимагає від адвокатів діяти добросовісно один з одним і не обманювати. Взаємна повага між колегами по професії полегшує належне здійснення правосуддя, допомагає вирішувати конфлікти за домовленістю, у тому числі в інтересах клієнта.

Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката

У своїй громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвокат повинен враховувати необхідність дотримання своїх професійних обов'язків, зокрема тих, що випливають з Правил адвокатської етики (ст. 70).

У випадку виникнення суперечності між професійними обов'язками адвоката, передбаченими чинним законодавством, цими Правилами, і обов'язками перед конкретними клієнтами, що випливають з угод про надання правової допомоги, - з одного боку, та інтересами адвоката, що обумовлені його членством в певній громадській організації, партії, науковому товаристві тощо - з іншого, адвокат не має права порушувати свої професійні обов'язки.

Адвокат не може використовувати в своїй громадській, науковій або публіцистичній діяльності інформацію, конфіденційність якої охороняється цими Правилами, без згоди на це осіб, зацікавлених у нерозголошенні такої інформації (ст. 71).

У своїх публіцистичних матеріалах адвокат не повинен поширювати відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які паплюжать честь, гідність чи ділову репутацію інших адвокатів або престиж адвокатури як такої, а обґрунтовану критику зазначених осіб або адвокатури в цілому має викладати в коректній формі (ст. 72).

Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики

За порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру (ст. 77 Правил).

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики його помічником, якщо адвокат (ст. 78):

 • o не забезпечив ознайомлення останнього з цими Правилами;
 • o не здійснював належного контролю за діями помічника, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим угодою між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги;
 • o своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником Правил адвокатської етики.

Адвокат, що є керівником адвокатського об'єднання (адвокати - члени колегіального керівного органу адвокатського об'єднання), може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог статті 74 цих Правил, а також за прийняття ним (ними) рішень, які тягнуть порушення Правил адвокатської стики (ст. 79).

При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення (ст. 68).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >