< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким буде користуватися торговельне підприємство у плановому періоді

На основі інформації балансу та звіту про фінансові результати торговельного підприємства розрахувати ефект фінансового важеля, яким буде користуватися підприємство у плановому періоді (табл. 1, 2, 3). .Які управлінські рішення слід прийняти у цій ситуації?

Таблиця 1

Укрупнений баланс підприємства за звітний період

тис. гри

Актив

На початок

На кінець

1. Необоротні активи

1202,8

1142,7

2. Товарно-матеріальні запаси

2441,4

2807,6

3. Дебіторська заборгованість

466,7

488,7

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

1499

1094,3

5. Інші оборотні активи

51

53,6

6. Витрати майбутніх періодів

12,207

11

Разом

5673,1

5597,9

Пасив

1. Статутний капітал

3001

3001

2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29

23

3. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

4.Довгострокові зобов'язання

1

0

5. Короткострокові зобов'язання

2642,1

2619,9

5.1.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1585,3

1553,6

Разом

5673,1

5597,9

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за звітний період

тис. грн

Показники

За звітний періо;

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1621

1394,06

Податок на додану вартість

270,2

232,4

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід

1350,8

1161,66

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1134,7

975,8

Валовий прибуток (збиток)

216,1

185,86

Інші операційні доходи

12

16,8

Адміністративні витрати

226,9

181,2

Витрати на збут

178,3

167,3

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності

-177,1

-145,84

Дохід від участі в капіталі

156

171,6

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

116,7

81,69

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

-137,8

-55,93

Податок на прибуток

-24,8

-13,4

Чистий прибуток (збиток)

-113

-42,53

Таблиця З

Показник

Значення

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізаш— товарів), %

Очікуване зростання ставок орендної плати %

100,5 ]

Надходження від продажу необоротних активів плян™; ^ ті Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди поо- ~~ цеити тощо) планові, тис. грн 1

52,00 48,20

Закінчення табл. З

Показник

Значення

Фінансові зобов'язання планового періоду (відсотки за кредит), тис. грн

1,00

Виплати дивідендів учасникам підприємства, % до отриманого прибутку

10,00

але не менше (гарантований обсяг), тис. грн

21

Коефіцієнт еластичності зміни активів підприємства до зміни обсягу товарообороту

1,06

Розв'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОпл = ТОзв • ТрТОпл = 1 0,5 = 1629,11 тис. грн, И 100

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл - темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу (виходячи з рівня, що склався у звітному періоді - Ркдм) (КДпл):

КДпл=ТОт Ркд"=-1621_ = 217,18тМс.грн.

100 100

Комерційний дохід відображається у формі № 2 р. 050 "Валовий прибуток"

3. Розрахунок планового обсягу витрат на збут (виходячи з рівня до товарообороту звітного періоду - Рвзів) (ВЗпл):

т 1629,11і78"3100

по ТОпл • Рвз3(1 1621 і та і п

ВЗпл =- —^ =-— = 179,19 тис. грн.

 • 100 100
 • 4. Розрахунок планового обсягу адміністративних витрат (виходячи з їх абсолютного приросту в попередній період) (АВпл):

АВпл = АВзв + Абсяр = 226,9 + (226,9 -181,2) = 272,6 тис. грн,

де АВзв - обсяг адміністративних витрат звітного періоду; Абс.пр — абсолютний приріст.

 • 339
 • 5. Розрахунок планового обсягу інших операційних доходів
 • (виходячи з очікуваного зростання ставок орендної плати) (ЮДпл):

,ЛГТ 12-000 + 1)

ЮДпл = —^-- = 12,12 тис. грн.

 • 100 ^
 • 6. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від операційної діяльності (ФРОДпл):

ФРОДпл = КДпл - ВЗпл - АВпл + ЮДпл =

= 217,18 -179,19 - 272,6 +12,12 = -222,49 тис. грн.

1. Розрахунок планового обсягу доходу від участі в капіталі (виходячи з середнього обсягу отримання) (ДУКпл):

дуКпл = <171'6 + 156> = 163,8 тис. грн.

8. Розрахунок планового обсягу інших фінансових доходів (ІФДпм):

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, ІФДпл=4%,2 тис. грн. :

9. Розрахунок планового обсягу інших доходів (Щпл):

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Отже, Щпл = 52 тис. грн.

10. Розрахунок планового обсягу фінансових витрат (ФВпл):

За умовою задачі в плановому періоді очікується погасити відсотки за кредит у сумі 1 тис. грн. Отже, ФВпл= тис. грн.

11. Розрахунок планового обсягу інших витрат (ІВпл):

За умовою задачі інших витрат у плановому періоді не передбачається.

12. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗДДОпл):

ФРЗДЦОпл = ФРОДпл + ДУКпл + ІФДпл + Щпл - ФВпл - ІВпл = " -222,49 +163,8 + 48,2 + 52 -1 = 40,51 тис. грн.

13. Розрахунок суми податку на прибуток (виходячи з рівня податкового навантаження на прибуток, що склався) (ППр^):

Оскільки у звітному періоді результатом діяльності підприємства був збиток, то податок на прибуток обчислимо як 25% від обсягу прибутку від звичайної діяльності до оподаткування планового періоду.

ППрт = 40,51 • 0,25 = 10,13 тис. грн.

 • 14. Розрахунок планового обсягу чистого прибутку (ЧПпл): ЧПпл = ФРЗДЦОпл-Ппрт =40,51-10,13 = 30,38 тис. грн.
 • 15. Розрахунок необхідного обсягу виплат дивідендів власникам підприємства у плановому періоді (Дивт):

За умовою задачі гарантований обсяг виплат дивідендів власникам має становити не менше 21 тис. грн. На цю потребу може бути використано за умовою 10% чистого прибутку, тобто:

_ 30,38-10 ....

Див„ =-= 3,038 тис. грн.

100

Тобто 10% від планового чистого прибутку недостатньо для забезпечення гарантованого обсягу виплат дивідендів власникам підприємства, тому їх обсяг дорівнюватиме гарантованому -21 тис.грн.

 • 16. Розрахунок обсягу чистого прибутку капіталізованого
 • (ЧПкап):

ЧПкап = ЧПпл - Дтт = 3 0,3 8 - 21 = 9,3 8 тис. грн.

17. Розрахунок власного капіталу на кінець планового періоду (ВКк):

ВКк = ВКп + ЧПкап = (3001 + 23) + 9,38 = 3033,38 тис. грн ,

де ВКп - власний капітал на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

18. Розрахунок планового обсягу активів підприємства на кінець періоду (Ак):

Ак . л(�0+(7рТОпл ~-Ж)Кела/пю _ { 100 )

"07 о ГЮО +(100,5-100) 1,06^

= 5597,9 • --- = 5627,43 тис. гри,

100 )

де Ап - обсяг активів на початок планового періоду (кінець звітного періоду); Кела>то -коефіцієнт еластичності зміни активів підприємства до зміни обсягу товарообороту.

19. Розрахунок планового обсягу позикового капіталу на кінець періоду (ПКк):

ПКк = Ак-ВКк = 5627,43 - 3033,38 = 2594,05 тис. грн.

 • 20. Розрахунок середнього обсягу власного капіталу на плановий період (ВК ):
  • — ВКп + ВКк (3001 + 23) + зозз,38

ВК =-=----= 3028,69 тис. грн.

 • 2 2 У
 • 21. Розрахунок середнього обсягу позикового капіталу на плановий період (ПК ):
  • — ПКп + ПКк 2619,9 + 2594,05

ПК =-=-= 2606,97 тис. грн,

2 2 У

де ПКп -позиковий капітал на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

22. Розрахунок нетто-результату експлуатації інвестицій (НРЕІ) -

ЕВТГ.

НРЕІ = ФРЗДДОм + ФВ^ = 40,51 +1 = 4131 тис. грн, де ФВт - фінансові витрати у плановому періоді.

23. Розрахунок економічної рентабельності (ЕР):

ЈP = ^100 = J^Ll00 =_*Ь2--100 = 0,74%,

А ВК + ЛК 3028,69 + 2606,97

де ~Х - середній обсяг активів.

24. Розрахунок середньої відсоткової ставки (СВС):

СВС = --£^100 = —---100 = 0,04%.

ПК 2606,97

25. Розрахунок податкового гніту (ПГ):

:W- пгМ-™)М-Щ=о9і5,

100 ) iooJ

де СПП - ставка податку на прибуток.

26. Розрахунок диференціала важеля (ЦВ):

ДВ = ЕР- СВС = 0,74 - 0,04 = 0,7%.

27. Розрахунок плеча важеля (ПВ):

яд = Ж = 260б!97 = 086. ВК 3028,69

28. Розрахунок ефекту фінансового важеля (ЕФВ):

ЕФВ = ПГДВПВ = 0,75 ■ 0,7 • 0,86 = 0,45%.

29. Структура капіталу позитивно впливає на рентабельність власного капіталу?

Так, оскільки ефект фінансового важеля має додатне значення (залучення позикового капіталу дозволить збільшити рентабельність власного капіталу на 0,45%).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >