< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Застосування громадського контролю

Громадський контроль - це один із видів економічного контролю, що здійснюється громадою, депутатами різних рівнів, представниками незалежних засобів масової інформації, профспілок, громадських організацій, різноманітних рухів, політичних партій з метою захисту громадських (суспільних) інтересів та протидії незаконній діяльності (діям, бездіяльності) державних чиновників, керівництва міст і сіл, підприємств (організацій, закладів) тощо.

Щодо фінансів в Україні громадський контроль має бути особливо прискіпливим у зв'язку з тим, що за даними різних інформаційних джерел в нашій країні розкрадають від 10% до 30% фінансових ресурсів (в залежності від галузі економіки, рівня управління, займаної посади чиновника).

Громадський контроль за фінансами в Україні варто здійснювати як на стадії формування й затвердження бюджетів, кошторисів, так і на стадії проведення видатків (витрат) за цими бюджетами, кошторисами. Для перевірок, що проводяться громадськими контролерами, не повинно бути ніяких заборон з позиції об'єктів чи сфер перевірок. Це створить певні перешкоди діям (без діям) тих посадових осіб, які неодноразово звикли допускати господарські порушення та економічні злочини під час формування і використання фінансових ресурсів.

Під час проведення громадського контролю за фінансами в Україні особливу увагу необхідно звернути на такі моменти:

  • o чи не було фактів громадських порушень бюджетного законодавства, в тому числі Бюджетного кодексу України, що набули суспільного розголосу;
  • o хто з посадових осіб є фактичним розпорядником фінансових ресурсів та який суспільний авторитет в даної особи;
  • o які напрями, статті доходів та видатків (витрат) бюджетів, кошторисів найбільше цікавлять або хвилюють громадськість і чому;
  • o чи не причетні до управління фінансовими ресурсами фізичні та юридичні особи з сумнівною репутацією;
  • o чи дотримуються встановлених норм і нормативів при здійсненні прямих витрат та немає перевитрат бюджетів, кошторисів;
  • o чи не завищені ціни порівняно із звичайними цінами і т.ін. Громадськими контролерами за фінансами можуть бути лише

дуже чесні, порядні, відповідальні та професійно підготовлені люди, які можуть знайти істину в складних фінансових операціях та яким довіряє громада. Нині, на жаль, таких людей в Україні небагато, але їхня кількість може зростати по мірі зростання суспільної свідомості та зміцнення громадських організацій, що займаються, зокрема, і питаннями громадського контролю за фінансами.

За результатами перевірок, проведених громадськими контролерами, складають довідки, протоколи або акти про виявлені порушення. Ці результати мають переважно сильний громадський резонанс, публікуються в ЗМІ і серйозно впливають на наступні рішення органів влади.

За наполяганням представників громадського контролю вітчизняні законодавці мають виробити і затвердити процедуру відсторонення від влади посадових осіб, що допустили серйозні морально-етичні та фінансові порушення, доведені в процесі громадського контролю.

Контроль у сфері соціального страхування

У сфері соціального страхування України контрольні повноваження держава доручила таким державним цільовим фондам: Пенсійному фондові України;

Фондові соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України;

Фондові соціального страхування на випадок безробіття України;

Фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Пенсійний фонд України (ПФУ) проводить контроль за своєчасністю, достовірністю й повнотою нарахування і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Крім того, ПФУ забезпечує перевірки цільового використання підконтрольних йому коштів.

Працівники Фонду мають право перевіряти усіх платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Перевірки можуть бути плановими або позаплановими. Планові перевірки здійснюють за планом-графіком, який повинен погоджуватись з ДПАУ. Про планову перевірку письмово попереджують за 10 днів до початку перевірки. Позапланові перевірки проводять без попередження, якщо у працівників ПФУ є серйозні аргументовані підстави, що платник збору порушує законодавство, а також у випадках зміни суб'єктом перевірки місця реєстрації і зняття з обліку.

Інспектор ПФУ, прийшовши на перевірку до суб'єкта підприємницької діяльності, зобов'язаний пред'явити доручення на проведення перевірки і службове посвідчення.

Основними документами, що підлягають перевірці з боку інспектора ПФУ, є: первинні документи з нарахування і виплати оплати праці, з нарахування і перерахування страхових внесків до Пенсійного фонду; накази (розпорядження) керівника суб'єкта підприємницької діяльності з питань трудових стосунків; трудові книжки; бізнес-плани; журнали 5 (5А); Головна книга; розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування, що підлягає сплаті за певний місяць (місячна звітність, додаток 23 до відповідної Інструкції ПФУ) і т.ін.

За результатами перевірки інспектор складає акт перевірки у двох примірниках: перший примірник передає керівникові або головному бухгалтеру суб'єкта перевірки, а другий - залишає для Пенсійного фонду.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) має право контролювати правильність нарахування та повноту сплати страхових внесків і використання страхових коштів на підприємствах (організаціях, закладах) й у фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників. ФСС з ТВП перевіряє документи пов'язані з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.

Фонд проводить у страхувальників ревізії і перевірки. Ревізії бувають таких видів: комплексні планові та позапланові. Тривалість ревізії за звичайних умов її проведення не може перевищувати 30 календарних днів і лише у випадку виявлення значних порушень терміни здійснення ревізії можуть бути продовжені.

Ревізію проводять щорічно у тих суб'єктів перевірки, де чисельність працюючих 300 і більше осіб, наступна комплексна планова ревізія здійснюється через 2 роки.

Контролер-ревізор, який прийшов проводити ревізій, повинен пред'явити керівникові суб'єкта ревізії доручення на її проведення, службове посвідчення і зробити запис в Журналі реєстрації ревізій та перевірок підприємства за відповідний календарний рік.

Контролер-ревізор повинен перевірити первинні документи з нарахування і виплати оплати праці; листки непрацездатності; довідки, свідоцтва ЗАГСу (РАГСу); висновки лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК), журнали 5 (5А); Головну книгу; звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (квартальна звітність, Ф - 4 - ФСС з ТВП ) тощо.

В кінці ревізії контролер - ревізор ФСС з ТВП складає акт ревізії у двох примірниках. Перший примірник цього акта контролер-ревізор віддає керівнику суб'єкта перевірки, а другий - залишає для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття (ФСС на ВБ) проводить планові та позапланові перевірки правильності нарахування, своєчасності та повноти сплати і отримання страхових внесків. Планові перевірки здійснюють на підставі планів роботи ФСС на ВБ, а також позапланові - у випадках реорганізації, ліквідації, зміни адреси суб'єкта перевірки.

Представниками ФСС на ВБ є працівники центрів зайнятості в АР Крим, областях, Києві та Севастополі, районах, містах, районах у великих містах. Ці працівники можуть проводити перевірки в межах своїх повноважень за умови наявності у них (на момент появи у страхувальника) доручення на право проведення перевірки та службового посвідчення.

Під час перевірки інспектор перевіряє правильність оформлення первинних документів з нарахування і виплати оплати праці; касові та банківські документи з оплати страхових внесків та інших обов'язкових платежів ФСС на ВБ; журнали 5 (5А); Головну книгу; розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (квартальна звітність, додаток 6 до відповідної Інструкції).

За підсумками перевірки інспектор місцевого центру зайнятості складає акт перевірки у двох примірниках. Основними видами порушень щодо цього Фонду соціального страхування є порушення термінів реєстрації платника страхових внесків та прострочення термінів їх оплати.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФСС від НВПЗ) забезпечує проведення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю та повнотою оплати й одержання страхових та інших платежів до даного Фонду. Крім того Фонд контролює цільове та обґрунтоване витрачання коштів, що перебувають під його впливом.

ФСС від НВПЗ проводить планові і позапланові перевірки. Планові перевірки здійснюються на підставі плана-графіка перевірок не частіше одного разу на календарний рік. Позапланові перевірки інспектори Фонду здійснюють у випадках реорганізації, зміни адреси страхувальника (платника страхових внесків) або його ліквідації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Під час інспекторської перевірки страхових внесків перевіряють первинні документи з нарахування і виплати оплати праці; розрахунки нарахувань страхових внесків ФСС від НВПЗ; платіжні доручення, квитанції про оплату; журнали 5 (5А); Головну книгу; розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (квартальна звітність, додаток 11 до Інструкції ФСС від НВПЗ № 12 від 20 квітня 2001 р.) тощо.

За підсумками перевірок інспектор цього Фонду складає акт перевірки у 3 примірниках. Даний акт підписує інспектор ФСС від НВПЗ і керівник та головний бухгалтер суб'єкта підприємницької діяльності. Двоє останніх можуть підписати акт перевірки без зауважень, із зауваженнями або взагалі відмовитись від підписування акта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >