< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

"Освіта — це вміння правильно діяти в будь-яких життєвих ситуа­ціях" (Джон Хіббен).

Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах. Працівникам, які навчаються без відриву від ви­робництва в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачува­на відпустка на період складання:

 • — випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 ка­лендарних днів;
 • — випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 ка­лендарних дні;
 • — перевідних іспитів в основній і старшій школах — від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпуст­ка тривалістю відповідно 21 і 28 календарних днів (ст. 13 За­кону України "Про відпустки").

Керівники підприємств, установ, організацій можуть на­давати без збитку для виробничої діяльності працівникам, які навчаються в цих закладах, на їхнє бажання в період на­вчального року 1—2 дні на тиждень без збереження заробіт­ної плати (ст. 210 КЗпП України).

Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для під­готовки і складання іспитів загальною тривалістю 35 кален­дарних днів протягом року (ст. 14 Закону України "Про від­пустки").

Працівників, які навчаються без відриву від виробництва в загальноосвітніх вечірніх школах і професійно-технічних навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до понаднормових робіт (ст. 63 і 220 КЗпП України).

Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних за­кладах та аспірантурі. Працівникам, які успішно навча­ються без відриву від виробництва у вищих навчальних за­кладах із вечірньою і заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 • 1. на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 1-му і 2-му курсах у вищих навчальних закладах:
  • — І і II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання— 10 календарних днів щорічно;
  • — III і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання— 20 календарних днів щорічно;
  • — незалежно від рівня акредитації із заочною формою на­вчання — 30 календарних днів щорічно;
 • 2. на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для осіб, які навчаються на 3-му і 4-му курсах у вищих навчальних закладах:
  • — І і II рівнів акредитації з вечірньою формою навчання— 20 календарних днів щорічно;
  • — III і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання— 30 календарних днів щорічно;
  • — незалежно від рівня акредитації із заочною формою на­вчання — 40 календарних днів щорічно;
 • 3. на період складання державних іспитів у вищих на­вчальних закладах незалежно від рівня акредитації — ЗО ка­лендарних днів;
 • 4. на період підготовки і захисту дипломного проекту (ро­боти) студентам, які навчаються у вищих навчальних закла­дах із вечірньою і заочною формами навчання І і II рівнів акредитації, — 2 місяці, а у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації — 4 місяці.

Рівні акредитації вищих закладів освіти визначено ст. 43 Закону України "Про освіту". Відповідно до статусу вищих навчальних закладів установлено чотири рівні акредитації:

 • — І — технікуми, училища й інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
 • — II — коледжі й інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
 • — III і IV (залежно від результатів акредитації) — інститу­ти, консерваторії, академії й університети.

Для правильного визначення тривалості додаткової опла­чуваної відпустки у зв'язку з навчанням працівник зобов'я­заний подати адміністрації підприємства, установи, органі­зації довідку вищого навчального закладу про рівень його акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготування і складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 кален­дарних днів за кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план під­готовки, надається додаткова оплачувана відпустка триваліс­тю З0 календарних днів і на їхнє бажання протягом 4 років навчання — 1 вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, котрі навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою і заочною формами навчання, в яких навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням (ст. 15 Закону України "Про відпустки").

Додаткові відпустки мають надаватися тільки тоді, коли в навчальному закладі виконуються лабораторні роботи, залі­ково-екзаменаційні сесії та ін. (ст. 212 КЗпП України).

Такі відпустки можуть бути розподілені на частини в тому разі, якщо за умовами навчання необхідно з'являтися в на­вчальному закладі для цього не один раз на рік, а частіше.

Додаткову навчальну відпустку не можна заміняти грошо­вою компенсацією або приєднувати до такої самої відпустки в наступному навчальному році.

Підставою для надання додаткової навчальної відпустки є довідка-вик лик (запрошення, повідомлення) вищого навчаль­ного закладу про терміни і тривалість екзаменаційної сесії або захисту дипломного проекту.

Додаткова оплачувана відпустка надається тільки праців­никам, які успішно навчаються, тобто тим, хто не має незадо­вільних оцінок. Тому після закінчення екзаменаційної сесії працівник зобов'язаний подати адміністрації підприємства, установи, організації довідку вищого закладу освіти про ре­зультати складання сесії. Разом із тим одержання незадовіль­ної оцінки на сесії не може бути підставою для утримання уже виплаченої суми за відпустку.

Якщо працівник під час додаткової навчальної відпустки занедужав, що підтверджується лікарняним листком, то за час захворювання йому виплачується допомога із коштів Фонду соціального страхування. У такому разі додаткову від­пустку може бути перенесено на інший час тільки тоді, коли вищий заклад освіти встановить інший термін виконання ла­бораторних робіт, складання заліків та іспитів або підготу­вання і захисту дипломного проекту.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний опла­чувати працівникам, які навчаються заочно у вищих і серед­ніх спеціальних навчальних закладах (II—IV рівнів акреди­тації), проїзд до навчального закладу і назад один раз на рік на настановчі заняття для виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів у розмірі 50 % вартості проїзду. У такому самому розмірі провадиться оплата проїзду для під­готування і захисту дипломного проекту (роботи) або скла­дання державних іспитів (ст. 219 КЗпП України).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >