< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ціни на сільськогосподарську продукцію.

Регулювання може застосовуватися і тоді, коли ціна рівноваги вважається занизькою. У цьому випадку держава визначає нижній рівень цін. Він виступає як мінімальна ціна, що встановлюється урядом і перевищує ціну рівноваги, — звичайно він застосовується в таких випадках, коли суспільству здається, що вільне функціонування ринкової системи не здатне забезпечити достатній рівень доходів певним групам постачальників ресурсів або виробників. Характерним прикладом встановлення урядом нижнього рівня цін є законодавство про мінімум заробітної плати і підтримка цін на сільськогосподарську продукцію.

На рис. 12.6 видно, що ціна Ц може бути занизькою для того, щоб забезпечити більш-менш пристойний дохід хліборобам. Іншою причиною підвищення ціни вище рівноважної може бути бажання стимулювати виробництво продовольства такою мірою, щоб країна мала самозабезпечення, рівень якого вважається прийнятним з точки зору безпеки.

Регулювання цін на сільськогосподарську продукцію

У цьому випадку втручається держава і встановлює ціну Ц2, яка стимулює зростання пропозиції сільськогосподарської продукції (від Об1 до Об2). Однак, аналіз показує, що таке регулювання має певні вади. У цьому випадку висока ціна призводить до того, що споживачі не схильні купувати всю продукцію, яку пропонує сільське господарство. Оскільки споживачі бажають купувати лише в обсязі Об3, створюється надлишок пропозиції сільськогосподарської продукції. Він зримо проявляється у великій кількості масла і м'яса, що нагромаджується у виробників багатьох країн.

Часто перевиробництво призводить до того, що деякі країни вдаються до демпінгу — іншими словами, намагаються продати свої надлишки на світовому ринку за низькими цінами й одночасно захищають своє власне сільське господарство за допомогою високого мита, регулювання за допомогою цін використовується урядами багатьох країн і в ряді інших випадків. Наприклад, контроль за рентними платежами і закон про лихварство, що визначає максимальну норму відсотка для боржників. У широких масштабах граничні ціни, або загальний контроль за цінами, застосовуються для обмеження інфляційних процесів в економіці. До контролю за цінами вдаються держави в період ведення війни тощо.

Однак граничні та мінімальні ціни позбавляють механізм вільного ринку взаємодії попиту і пропозиції, тобто здатності встановлювати відповідність між рішеннями виробників про поставки і рішеннями покупців про попит. Ціни, що вільно встановлюються, автоматично нормують продукт для покупців; регульовані ціни цього не роблять. Відповідно урядові випадає брати на себе розв'язання проблеми нормування, породженого встановленням граничних цін, а також проблем закупівлі або знищення надлишків, які виникають унаслідок введення мінімальних цін.

Державне регулювання цін оцінюється по-різному. Очікувані вигоди від зведення регульованих цін як для споживачів, так і для виробників слід зіставити з втратами, що виникають через появу нестачі (дефіциту) і товарних надлишків.

Підсумки

 • 1. Попит еластичний, якщо відсоткова зміна ціни веде до більшої відсоткової зміни необхідної продукції. Якщо відсоткова зміна ціни супроводжується порівняно меншою зміною кількості необхідної продукції, попит нееластичний. Коли відсоткова зміна ціни і наступна відсоткова зміна кількості необхідної продукції дорівнюють одна одній, то такий специфічний випадок називається одиничною еластичністю.
 • 2. Загальний виторг зростає зі зниженням ціни в еластичному інтервалі кривої попиту (вище від серединної точки), Еп > 1. За одиничної еластичності попиту зміна ціни не змінює загального виторгу, Еп = 1. Зниження ціни на нееластичній частині кривої попиту знижує загальний виторг, Еп < 1.
 • 3. Чинниками еластичності попиту для продукту за ціною є кількість доступних товарів-замінників, його приналежність до предметів щоденного вжитку чи предметів розкоші, частка цього продукту у бюджеті споживача, а також тривалість часу.
 • 4. Міру реагування попиту на зміну величини доходів відображає еластичність попиту за доходом, а міру замінюваності чи доповнюваності — перехресна еластичність попиту від цін.
 • 5. Цінова еластичність пропозиції за ціною показує відсоткову зміну пропонованої кількості продукту в результаті одновідсоткового збільшення ціни. Основним визначником цінової еластичності пропозиції за ціною є тривалість часу.
 • 6. В умовах ринкової економіки державне регулювання цін доцільне на товари, які є соціально важливими і ціни на які вважаються завищеними, або на товари, на які ціни рівноваги не здатні забезпечити достатній рівень доходів певним групам постачальників ресурсів або виробників.

Терміни і поняття

Еластичність попиту за ціною; еластичний і нееластичний попит; дугова еластичність попиту; досконало нееластичний попит; досконало еластичний попит; оцінка за показником загального виторгу; еластичність попиту за доходом; перехресна еластичність попиту; еластичність пропозиції за ціною; найкоротший ринковий період; короткостроковий і довгостроковий періоди; максимальна ціна (стеля цін); мінімальна ціна; дефіцит (нестача) і товарні надлишки.

Питання для повторення

 • 1. Яким буде вплив таких змін цін на величину сукупного доходу (видатків), тобто чи збільшиться сукупний дохід, чи він зменшиться, чи залишиться незмінним:
  • ціна падає, попит нееластичний;
  • ціна зростає, попит еластичний:
  • ціна зростає, попит нееластичний;
  • ціна падає, попит еластичний;
  • ціна зростає, пропозиція еластична; ціна зростає, пропозиція нееластична;
  • ціна падає, попит характеризується одиничною еластичністю.
 • 2. Поміркуйте про еластичність або нееластичність попиту на такі продукти: горілка, хліб, цигарки, бензин, масло вершкове, сіль, легкові автомобілі, квитки в кіно, золоті персні з діамантами.
 • 3. Визначте еластичність попиту і пропозиції, використовуючи дані, які містяться в наведеній нижче таблиці:
Еп Обсяг пропонованої продукції, тис. од Ціна продукції, грн Обсяг запитуваної продукції, тис. од. Загальний виторг, тис. грн Епр
56 20 20
45 18 26
34 16 34
26 14 44
22 12 50
 • 4. Еластичність попиту за доходом на продукти А і Б складає +3 і -1,5. Поясніть ці коефіцієнти. Що означає від'ємне значення коефіцієнта еластичності за доходом?
 • 5. Нехай перехресна еластичність попиту на продукти А і Б становить 3,5, а на продукти В і Г вона складає —1,5. Що можна сказати про зв'язок між продуктами А і Б та В і Г?
 • 6. Визначить коефіцієнт цінової еластичності пропозиції, якщо при підвищенні ціни з 10 до 12 грн за одиницю обсяг про позиції продукції збільшиться з 1000 до 1800 од. Яким є тип цінової еластичності пропозиції?
 • 7. Чому контроль за цінами на житло, будучи спрямова ним на подолання нестачі житла, породжує дефіцит на нього і створює для країн цілу низку додаткових проблем?
 • 8. Чому встановлення урядом мінімальних цін має супроводжуватися програмами закупівлі надлишків, або обмеженням виробництва, або стимулюванням попиту? Покажіть на графіку, чому верхня межа спричиняє дефіцити, а мінімальна ціна — надлишки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >