< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Сучасні екологічні проблеми всього світу, України та її регіонів тісно пов'язані між собою, тому фахівцю будь-якої спеціальності необхідно орієнтуватися як в глобальних, так і регіональних екологічних проблемах, які породжують економічні та соціальні негаразди. Це важливо, бо кожний фахівець працює в конкретному регіоні, для якого характерні певні місцеві проблеми, без знання причин яких не можливо отримати ефективний позитивний результат. Тому перед усім потрібно знати причини загально екологічних проблем як світового масштабу, так і державного, регіонального, місцевого та взаємозв'язки між ними.

Наведена в підручнику інформація може бути корисною фахівцям в галузі економіки природокористування - менеджменту виробництва, туризму, готельного та курортного сервісу, при викладанні екології, краєзнавства у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю та середніх школах.

Для вирішення сучасних проблем - забруднення повітря, питної, морської води, ґрунтів необхідно виробити стратегію на майбутнє. Для цього потрібна інформація про минулий і сучасний стан, зокрема про місцевість, де працює фахівець. Україна, завдяки її комфортним погодно-кліматичним умовам, наявності родючих ґрунтів, багатому розмаїттю рослинного та тваринного світів здавна вабила людей, за неї суперничало багато держав. Природні багатства, зокрема наявність родовищ залізних, марганцевих руд, розвинене сільське господарство, транспортна система шляхів сполучення стали поштовхом до аграрно-промислового розвитку держави, її регіонів. Тому в історичному аспекті треба досліджувати зміни в різних сферах діяльності людини - природній, соціально-економічній, культурній.

Важливою проблемою для збереження природних ресурсів та раціональному їх використанні в будь-якому регіоні необхідні спеціалісти в галузі практичної екології, зокрема екологічного менеджменту та аудиту, управлінні екологічною безпекою та природоохоронною діяльністю. Розвинені країни світу давно зрозуміли, що покращити екологічний стан без фахівців екологів-практиків неможливо. Тепер необхідно інтегрувати екологічні знання з економічними. Економіст повинен бути екологом, а еколог економістом.

Підручник призначений для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю третього та четвертого рівнів акредитації. Він може бути корисним вчителям шкіл та викладачам вищих навчальних закладів, учням та студентам, всім хто цікавиться природою, екологічним станом України, її регіонів. Для полегшення користування посібником в кінці його наведено іменний та предметний покажчики, словник термінів. Терміни, поняття, що розкриті в тексті в словнику не наводяться.

Автор вдячний всім, хто надав допомогу у здійсненні видання, за поради.

Вступ

Територія України в геоекологічному, економічному, промисловому та курортно-рекреаційному аспектах досить різноманітна, а тому екологічний стан в різних її регіонах, як результат природних та антропогенних факторів, різко відрізняється і часто є несприятливим. Під несприятливими антропогенними процесами слід розуміти фізичні та речовинні зміни географічних ландшафтів, які обумовлені антропогенними джерелами впливу і викликають порушення їх середовищно-формуючих та ресурсовідновлюючих функцій. Для аналізу причин негативних процесів, їх розвитку та кінцевих результатів необхідний є екологічний моніторинг.

Одним з важливих напрямків моніторингу та геоекологічного прогнозування є вивчення екологічного, соціально-економічного, демографічного стану України, її регіонів. Стан повинен бути оптимальним з точки зору соціально-економічної, екологічної комфортності життя і являти собою гармонійно збалансоване просторово-об'єктне середовище. Його характеристики, параметри мають важливе значення для створення безпечних умов для життєдіяльності людини, зменшення вірогідності проявів негативних явищ - зсувів, підтоплення на прибережних територіях, особливо приморських, збільшення фонових концентрацій шкідливих речовин, факторів.

Актуальним для кожної людини є знання природоохоронного законодавства - державного, міжнародного, розуміння основ екологічної політики - міжнародної, державної. Освічена, грамотна людина, фахівець - це перед усім людина гуманна. Умовний поділ всього, що нас оточує, на корисне та шкідливе - результат незнання законів природи, невиконання законів людських. Тому в підручнику значну увагу приділено правовим, еколого-етичним питанням, які є основою бережливого відношення до природи, до всього живого.

Важливим є екологічне прогнозування - передбачення напрямків, швидкостей і масштабів змін в геоекологічних системах, розрахунок цих параметрів на перспективу та їх оптимізацію з метою оздоровлення довкілля. Значну увагу приділено розрахункам збитків, що можуть бути завдані природі, а отже, суспільству при нераціональному використанні природних ресурсів. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку держави особливо актуальні проблеми ефективного використання трудових, матеріальних і природних ресурсів. Виходячи з основ суспільного і територіального розподілу праці, господарські функції будь-якого регіону потрібно розглядати на кількох рівнях - міжнародному, міжобласному, регіональному і міжрайонному, внутрішньорайонному, місцевому і об'єктному. Для кожного рівня необхідний розгорнутий економіко-екологічний аналіз стану території, який би враховував умови і фактори: економіко-географічне положення, наявність природних ресурсів, геодемографічну, політичну та екологічну ситуації, наявність виробничих фондів і потужностей, необхідних для функціонування регіону.

Вже тепер, з наявних результатів діяльності суспільства, концепція розміщення виробничих сил в Україні повинна цілком переорієнтуватися з екстенсивного на інтенсивно обмежений підхід до використання природних ресурсів. Замість розширення - стабілізація і навіть згортання окремих видів індустріального виробництва в умовах докорінних структурних перетворень в економіці, соціальній політиці з врахуванням екологічної безпеки.

Проблеми екологічної безпеки відображені в нормативно-правових актах багатьох держав і зокрема в природоохоронному законодавстві України, у відношенні держави до цих проблем в цілому. Державна концепція безпеки людини в Україні базується на основних принципах, проголошених у Концепції ООН про "Сталий людський розвиток". Її мета - забезпечити умови для збалансованого безпечного життя кожної людини сучасності і наступних поколінь. Еколого-економічні аспекти, суверенітет кожної держави та природи, морально-етичні цінності суспільства є засобами досягнення цієї мети. Цей документ вимагає посилення інтеграційних процесів між фундаментальними та гуманітарними дисциплінами і науковими напрямками - правознавство, психологія, суспільствознавство, природничі науки - біологічні, хімічні, фізичні, математичні та прикладні.

Людина, суспільство стали рушійною силою еволюційних процесів у природі, з-за цього всі сучасні екологічні процеси тісно пов'язані з соціальними, тому в підручнику значну увагу приділено соціально-екологічним проблемам, які розглянуті через призму людини, її потреб і можливостей, її місце в природі.

Зміст підручника формує уявлення про структуру сучасної екології як про комплексну, інтегративну науку, основу якої складають біологічні, хімічні, фізичні, математичні, соціальні науки. Такий підхід у викладанні матеріалу дає можливість сформувати у студента цілісне уявлення про досліджуваний предмет - біосферу. Викладено теоретичні основи сучасної екології, її термінологія, основні закони, сучасні тенденції в здійсненні заходів щодо збереження природи, цілісності біосфери; соціоекологічні проблеми - демографічні, урбанізаційні, техніко-технологічні; приділяється увага економіко-правовому регулюванню відношень людини, суспільства з природою.

Мета курсу: сформувати сучасні уявлення, забезпечити майбутньому фахівцю знання про структуру, властивості, закономірності розвитку біосфери, її взаємодії з суспільством через еколого-економічні проблеми сучасності, про існуючі та можливі екологічні небезпеки. Це передбачає два послідовних етапи навчання - системно-орієнтовний та задачно-орієнтовний. Перший етап формує здатність до комплексного наукового вирішення екологічних проблем, обґрунтування правових і соціально-економічних механізмів політики держави в галузі захисту людини і природи. Другий формує практичні навички з використання теоретичних знань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >