< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровадження одночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць – підприємств – та мобільно інтенсифікувати відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Ефективне функціонування вітчизняних підприємств на відповідному ринку вбачається авторами в необхідності досягнення ними високого рівня конкурентоспроможності як прояві відносин, що мають урівноважити господарчо-правові стосунки між економічними суб'єктами.

Застосування діалектичного підходу до вивчення тенденцій розвитку вітчизняних підприємств і процесів, що відбуваються в економіці в цілому дало можливість встановити еволюційну закономірність розвитку їх відносин відповідно до наступної періодизації: 1991-1994 pp. – період лібералізації та обвального спаду виробництва зі слабким протистоянням кризовим явищам; 1995-1998 pp. - тривала криза; друга половина 1999 р. - фаза започаткування економічного піднесення, протягом якої спостерігається зростання промислового виробництва, що відразу ж позначилося на стабілізації виробничих та споживчих процесів.

Прискорений розвиток протягом 2000 р. і активне використання маркетингового інструментарію дало позитивні результати в забезпеченні ефективного товароруху, що пожвавило виробничу активність в галузях, працюючих на внутрішній ринок і задовольняючих потреби рядових споживачів. Позитивним результатом 2001 р. став ефективний державний вплив на формування доходів населення, а відтак і на активізацію споживчого попиту завдяки активному впровадженню маркетингових заходів для стимулювання збуту вироблюваної продукції, внаслідок чого відбувалося синхронне зростання ВВП і споживання населення. Загальна частка товарів вітчизняного виробництва в 2001 р. зросла як по групі продовольчих, так і по непродовольчих товарах, що є свідченням поступового економічного росту товаровиробництва.

Для України з теперішнім рівнем життя населення характерною є пряма залежність між грошовими доходами і витратами споживачів на купівлю товарів. Тому, на наш погляд, саме підвищення рівня поточних доходів населення в 2001 р. визначило зростання споживчого попиту в наступний період.

Моніторинг діяльності вітчизняних підприємств та аналіз факторів, що формують їх середовище на макро- та мікрорівнях, показує, що найбільш впливовими з них є:

  • а) на макрорівні: демографічні (динаміка чисельності та соціально-економічного складу населення); соціально-економічні (купівельна спроможність, структура споживання, рівень життя населення); природо-кліматичні (забезпеченість ресурсами, клімат, екологічна ситуація); науково-технологічні (науково-технічний прогрес, інноваційна діяльність, ступінь оновлення техніки і технологій); політико-правові (державна влада, стабільність, однозначність чинного законодавства); культурологічні (ціннісні орієнтири, менталітет, стереотипи мислення);
  • б) на мікрорівні: внутрішньо-підприємницькі: внутрішньовиробничі (ціна, собівартість продукції, рентабельність продукції та підприємства); класифікаційні (товарний асортимент, і номенклатура); техніко-технологічні (якість, експлуатаційні властивості, відповідність стандартам); ергономічні (гігієнічні, антропометричні, психофізичні властивості); естетичні (дизайн, товарна марка, упакування, привабливість тощо); організаційні (умови постачань, сервісного обслуговування, товарного кредиту, продажу, взаємозв'язки між функціональними підрозділами підприємства, професійно-кваліфікаційний склад їх персоналу) та зовнішньо-підприємницькі (конкуренти, постачальники, посередники, споживачі, інші зацікавлені в продукції особи).

Діяльність сьогоднішніх підприємств, які пройшли складний шлях ринкових трансформацій, пов'язана з вирішенням ряду складних проблем. Зокрема, завдяки роз розмаїтості сфер і видів діяльності на сучасному підприємстві, воно втрачає чутливість, має низьку сприйнятливість, адаптивність. самоорганізацію і самоврядування; низький рівень впровадження наукових досліджень і культури бізнесу; відсутність потужного "мозкового центру" на підприємстві унеможливлює мобільне опрацювання конструктивних управлінських рішень.

Всі ці питання мають вирішуватися на локальному рівні, в системі економіки підприємства Адже успішне функціонування окремих одиниць суспільного виробництва сприяє зростанню загальногосподарського добробуту вітчизняної економіки в цілому.

Економіка підприємства як окрема галузь економічної науки повинна мати потужну теоретичну та методологічну основу, що стане міцним підґрунтям для забезпечення ефективного функціонування конкретних суб'єктів господарювання.

Відтак метою економіки підприємства як загальнообов'язкової навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з економіки є вивчення, узагальнення і систематизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного функціонування первинної ланки ринкової системи господарювання, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю.

Головними завданнями курсу є:

  • - вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, напрямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки;
  • - вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рішень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реалізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуації у ринковому середовищі.

Отже, предметом вивчення дисципліни є закономірності функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах.

Об'єктом навчальної дисципліни є економічні процеси, що відбуваються на вітчизняних підприємствах.

Предмет і об'єкт навчальної дисципліни "Економіка підприємства" визначають основні аспекти, яким приділено особливої уваги. Зокрема, в навчальному посібнику висвітлено ключові поняття та визначено категоріальний апарат економіки підприємства; розглянуто форми ефективної організації та дієвого управління різнонаправленими процесами з дотриманням вимог чинного законодавства; обґрунтовано механізми оцінки та використання потенціалу підприємства; детально охарактеризовано напрямки фінансової діагностики результатів діяльності підприємства.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу "Економіка підприємства" затвердженою Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України (ГСВО МОН). чинним з 06.06.2002 р. Логіко-структурна схема вивчення курсу відповідно до зазначеного нормативного документа наведена нижче.

Навчальний посібник містить тринадцять розділів, в яких чітко систематизовано та структуровано теоретичний матеріал відповідно до сформульованого на початку розділу переліку ключових питань для вивчення з поданням наприкінці кожного розділу переліку тренувальних вправ для розпізнання термінів, тестових завдань для самоперевірки, ділових ситуацій та практичних задач, що має допомогти читачу самостійно пересвідчитись в рівні набутих знань.

Структурно-логічна схема дисципліни Економіка підприємства


Системний підхід, запропонований в навчальному посібнику для сприйняття, узагальнення та засвоєння основ економіки підприємства, створює всі необхідні передумови для опанування відповідних знань. Навчальний посібник "Економіка підприємства" допоможе читачеві, на наш погляд, більш ґрунтовно підійти до здійснення практичної діяльності в межах конкретних підприємств, а крім того просто розібратися з безліччю термінів, використовуваних в теорії і практиці їх функціонування в ринковому середовищі. Він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів вузів, аспірантів, працівників адміністративних установ, підприємців, інших зацікавлених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до економіки вітчизняних підприємств.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі:

¾ кандидата економічних наук, доцента Гетьман О.О. – передмова; розділи 1-3; розділи 6-13; загальне редагування;

¾ кандидата економічних наук, доцента Шаповал В.М. - розділи 4-5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >