< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

В умовах ринкових перетворень усе більш очевидною стає обмеженість традиційних поглядів на трудовий процес. Без комплексного теоретичного підходу до праці як предмета наукового економічного дослідження на новій концептуальній основі, що враховує радикальні зміни в соціально-економічних відносинах нашого суспільства і обумовлює подолання відчуження праці, практично неможливо ефективно використати всі потенційні можливості працівників.

У пропонованому навчальному посібнику зроблено спробу системно подати теоретико-методологічні та практичні аспекти формування і використання людських ресурсів. Зокрема, акцентується увага на:

  • — визначенні базових положень категорії "праця", принципів та складових організації праці;
  • — механізмі відтворення населення та його показниках; сучасному розумінні сутності та сторін суб'єктів і органів соціально-трудових відносин на виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях;
  • — особливостях функціонування ринку праці, засадах державної політики зайнятості, сучасних тенденціях у сфері

зайнятості, сутності безробіття та його впливі на стан соціально-трудових відносин;

  • — понятті й чинниках рівня життя населення, сутності заробітної плати як соціально-економічної категорії ринкової економіки та основної форми трудових доходів найманих працівників;
  • — формулюванні принципів управління, показників, методів вимірювання продуктивності та ефективності праці;
  • — цілях, завданнях, структурі міжнародної організації праці у сучасному світі та сучасних світових тенденціях розвитку соціально-трудових відносин.

Особливу увагу приділено теоретико-методологічним засадам формування та використання людського капіталу, а також прикладним аспектам організації та нормування праці, оцінці чинних нормативів праці та можливості їхнього застосування в сучасних умовах господарювання. Це робить посібник корисним для студентів, аспірантів та менеджерів середньої ланки, економістів, що здійснюють оцінку рівня працевикористання на підприємстві.

Не претендуючи на всебічність висвітлення питань, пов'язаних з формуванням та використанням трудового потенціалу, автори намагалися зробити це видання доступним для студентів вищих навчальних закладів.

Отже, у посібнику розроблено 13 тем згідно із затвердженою типовою програмою ГСВО Міністерства освіти і науки України "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 "Економіка та підприємництво" (2006 р.) та на основі навчальної програми з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини", затвердженої Львівською комерційною академією в 2008 р. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає вимогам ЕСТБ у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП) і розрахований на п'ять навчальних кредитів.

Кожна з наведених тем, передбачених нормативною програмою, викладена в такій послідовності; методичні вказівки до вивчення теми; перелік рекомендованої літератури; блок завдань теоретичної та практичної підготовки, який містить: план семінарського заняття, питання для контролю теоретичної підготовки, тематику фіксованих виступів, дискусійні питання, теми рефератів, приклади розв'язування задач, завдання до практичного заняття, завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ, тестові завдання для самоперевірки знань.

Важливою характерною ознакою навчального посібника є його теоретична і практична спрямованість: запропоновані практичні завдання охоплюють комплекс робіт, які мають вирішальне значення для засвоєння тем. Він дає змогу студентам оволодіти не тільки теоретичною, але й практичною частиною курсу з вирішенням типових ситуацій на підприємстві. За результатами виконання таких завдань можна з'ясувати загальний рівень підготовки та здійснити комплексну оцінку знань студента на основі Положення про неперервну оцінку знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Вагомого значення у навчальному посібнику набули питання для самостійної теоретичної підготовки. Сформовано достатній перелік практичних робіт і завдань для самостійного виконання за допомогою ПЕОМ з використанням пакета MS Excel, що дає змогу студентам опанувати методи математичного програмування, математичної статистики.

Незаперечною перевагою пропонованого навчального посібника є система тестів та комплекс практичних завдань, методична доцільність яких полягає у забезпеченні студентів знаннями, що в подальшому можуть використовуватися на підприємствах, в організаціях, установах.

На думку авторів, у посібнику реалізується мета, яка полягає у формуванні у студентів теоретичних і практичних знань з питань функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві, оплати праці, стимулювання оптимального використання людських ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності, планування праці; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності й відповідальності у роботі; формування професійних навичок у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки праці та соціально-трудових відносин.

Вміщений на компакт-диску комплекс додатків має на меті досконаліше ознайомити з практичними аспектами застосування трудового законодавства, аналізу та звітності на

підприємствах.

Таким чином, навчальний посібник "Економіка праці та соціально-трудові відносини", безперечно, допоможе студентам опанувати дисципліну, а також стане в пригоді при підготовці індивідуальних та самостійних завдань. Він може бути корисним не лите студентам, але й викладачам, які цікавляться питаннями економіки праці, організації, нормування праці, управління персоналом і соціально-трудовими відносинами.

Автори з вдячністю розглянуть усі зауваження та пропозиції щодо змісту посібника. Адреса для листування: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >