< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Специфіка сучасного навчання у вищих навчальних закладах полягає в здатності не лише озброювати знаннями студентів, а й формувати у них потребу в безупинному самостійному оволодінні ними, розвивати вміння й навички самоосвіти. Тому основним завданням є формування інформаційно-грамотної особистості, здатної розуміти поставлені перед нею завдання, осмислювати, аналізувати результати, шукати нові можливості застосування зі змінами технологій та вимогами ринку.

У запропонованому посібнику зроблено спробу викласти навчальний матеріал курсу "Інформаційні технології та технічні засоби навчання", який є складовою частиною нормативних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки навчального плану бакалаврів за вимогами кредитно-модульної системи, в чому й полягає його особливість.

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчального, консультативного та рекламного матеріалу.

Теоретичний матеріал розподілено на шість змістовних блоків, в яких викладено такі програмні питання як сучасні технології навчання, створення засобів подання навчальних матеріалів в текстовому процесорі Microsoft Office Word та в табличному процесорі Microsoft Office Excel, наочне подання різноманітного матеріалу засобами графічних редакторів та програми Microsoft Office PowerPoint, використання технічних засобів на основі інформаційних технологій, створення навчальних проектів засобами сучасних комп'ютерних технологій. Кожен зі змістовних блоків теоретичного матеріалу містить перелік тем, що виносяться для самостійного опрацювання, використану та рекомендовану літературу.

Окрім теоретичного матеріалу в посібнику подані завдання на всі лабораторні заняття відповідно до програми дисципліни. Розроблені тестові завдання до кожного лабораторного заняття дозволять перевірити рівень засвоєного матеріалу, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні допоможе орієнтовне екзаменаційне тестове завдання. Основні терміни та поняття у посібнику представлено у короткому термінологічному словнику та покажчику термінів і понять.

Сподіваємося, що пропонований посібник допоможе студентам бути не лише грамотними користувачами, а й інтенсивно використовувати сучасні комп'ютерні технології у фаховій діяльності, добре орієнтуватися у методах опрацювання, представлення, одержання, аналізу і захисту різного роду матеріалів, вільно володіти новітніми системами, мережами та ресурсами, створювати та видозмінювати їх у відповідності до ринкових вимог.

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Основні поняття: інформатика, інформаційне забезпечення, інформаційна технологія, персональний комп'ютер, програма, програмне забезпечення, операційна система, сучасні інформаційні технології.

Інформація. Інформаційна діяльність. Визначення інформатики як науки

Невід'ємними складовими сучасних уявлень про світ стали поняття "інформація", "інформатика", "інформаційна технологія".

Поняття "інформація" походить з латини (іпformatio) і означає виклад, роз'яснення, тлумачення факту чи події. Сьогодні строгого визначення терміна інформації не існує, як зазначається в англо-українському словнику з обчислювальної техніки, інформатики і програмування. Проте, в навчальних посібниках можна зустріти ряд тлумачень зазначеного поняття, зокрема

Інформація - це відомості, повідомлення, пояснення, знання, навчання, інструктаж, виклад тощо

Жалдак М. І. Інформатика : навч. посібник / М. Жалдак, Ю. Рамський. - К. : Вища школа, 1991. - 319 с.

Інформація - систематизовані відомості про частину (галузь) світу, яка оточує людину

Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібник / [за ред. М. Рогози]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2006. - 368 с.

Інформація - це продукт взаємодії даних і адекватних їм методів

Іванов В. Г. Основи інфор матики і обчислювальної техніки : навч. посібник / В. Іванов, В. Карасюк, М. Гвоз-денко. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 328 с.

Інформація - це відображення навколишнього світу за допомогою знаків та сигналів

Следзінський І. Основи інформатики : посібник для студентів / І. Следзінський, Я. Василенко. - Тернопіль : Богдан, 2003. - 160 с.

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренка визначення інформації в педагогіці і психології подано як зміст будь-якого повідомлення, дані про щось, які розглядаються в аспекті передачі їх у часі і просторі; вона має певний сенс, який можна зрозуміти й інтерпретувати за допомогою природної мови в процесі людського спілкування. Що і стверджує академік НАПН України Жалдак М. І., описуючи дефініцію інформації: інформація - це деяка сукупність сигналів, впливів або відомостей, яка може бути представлена різними способами в залежності від систем, які її видають та сприймають. Вона виникає в свідомості людини в результаті її власної пізнавальної діяльності.

Діяльність сучасної людини постійно пов'язана з отриманням відомостей, необхідністю збереження їх у часі, перетворення з однієї форми на іншу, переміщення у просторі тощо. Отже, діяльність людини, яка пов'язана з процесами отримання, перетворення, нагромадження, зберігання, передавання та подання якихось певних даних умовно можна назвати інформаційною діяльністю (Рис. 1.1).

З появою і поширенням нової технології збирання, оброблення і передавання інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях, з'явилась і відповідна наука - інформатика.

На сьогодні в літературі подається багато визначень інформатики. Найбільш поширені серед них такі:

Інформатика - наука, яка вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані із збиранням, обробкою, зберіганням, пошуком, передаванням і використанням інформації в найрізноманітніших галузях людської діяльності

Жалдак М. І. Інформатика : навч. посібник / М. Жалдак, Ю. Рамський. - К. : Вища школа, 1991. - 319 с.

Інформатика - наука, яка вивчає методи збирання, зберігання, оброблення, передавання інформації за допомогою комп'ютерів та інших технічних засобів, досліджує структуру інформації та її властивості

Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібник / [за ред. М. Рогози]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2006. - 368 с.

Інформатика - наука про інформацію та методи і засоби її опрацювання

Глинський Я. М. Інформатика : 10-11 класи: навч. посібник у 2 ч. - Ч. 1. Алгоритмізація і програмування / Я. Глинський. - Львів : Деол, 2005. - 256 с.

Інформатика - одна з фундаментальних галузей наукового знання, яка формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчає інформаційні процеси, методи і засоби одержання, перетворення, передачі, збереження і використання інформації

Іванов В. Г. Основи інфор матики і обчислювальної техніки : навч. посібник / В. Іванов, В. Карасюк, М. Гвозденко. - К. : Юрінком Інтер, 2004.- 328 с.

Інформатика - це наука, що вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також закони та методи її обробки

Савчук Л. О. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібник / Л. Савчук, О. Гришпинюк. - К : Професіонал, 2004. - 160 с.

Інформатика - це цілий комплекс наукових напрямів, що відрізняються один від одного як поглядами на інформацію, так і тими методами, що в них використовуються

Следзінський І. Основи інформатики : посібник для студентів / І. Следзінський, Я. Василенко. - Тернопіль : Богдан, 2003. - 160 с.

Отже, інформатика - це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання інформації та управління інформаційними процесами [12].

Узагальнюючим ученням, наукою про інформацію, інформаційну діяльність є інформаціологія. У науковому контексті інформаціологія - це унікальна наука про всі інформаційні явища, мікро й макродинамічні процеси безмежного Всесвіту.

Об'єктом інформаціології є об'єктивна реальність інформаційного Всесвіту, що існує незалежно від нашої свідомості і виступає як об'єкт існування й пізнання.

Предметом інформаціології є дослідження інформаційних мікро і макродинамічних процесів, що відбуваються у Всесвіті і пов'язані зі збиранням, зберіганням, обробкою, передачею, візуалізацією й пізнанням інформації.

Як наукова дисципліна інформаціологія об'єднує цілу низку інших наук, до яких в першу чергу належать інформономія (наука про закони інформації), інформологія (дисципліна про технології, телекомунікації, маршрутизації й передаванням інформації з використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв'язку) та інформатика.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >