< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Професійним завданням менеджера підприємства є слугування клієнтам, співробітникам, вкладникам грошей і суспільству, приведення в рівновагу інтересів, що суперечать один одному [6]. Це означає, що менеджер повинен: забезпечити сумлінне (чесне) суперництво між підприємствами, яке веде до максимального зниження ціни, підвищення якості та різноманітності виробів; намагатися впроваджувати нові ідеї і технологічний прогрес у конкурентноздатні вироби і послуги; забезпечувати робочі місця, підвищувати реальні доходи і сприяти гуманізації праці; забезпечувати життєстійке зовнішнє середовище для майбутніх поколінь, використовувати надані йому засоби на благо суспільства. Також він має засвоювати нові методи наукового управління підприємством і поставити свої знання і досвід на службу суспільству.

Для ефективного служіння клієнтам, співробітникам, вкладникам капіталу і суспільству, менеджер повинен розуміти тенденції розвитку економіки в цілому, її ефективності, орієнтуватися в ролі свого підприємства в динамічному зовнішньому середовищі. Він повинен усвідомлювати особливості функціонування різних організаційно-правових форм підприємства, добре володіти методами управління фінансами, персоналом, маркетингом, економічним механізмом та стратегією розвитку підприємства.

В останні роки вийшла з друку значна кількість монографічної та навчальної літератури із загального, фінансового, кадрового, маркетингового та інших різновидів менеджменту. Український читач мав можливість ознайомитися з працями таких авторів, як К. Кіллен, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, Д. Мутон, І. Ансоф, Д. Борман, Л. Воротіна, Р. Федерман, П. Друкер, В. Герасимчук, І. Ладанов, Р. Холт, В. Стоянова, І. Балабанов, Г. Щокін, I.A. Бланк, Е. Нікбахт, А. Гроппеллі, Є.Ф. Брігхем тощо. І все таки, відчувається певний дефіцит літератури, зважаючи на те, що дуже швидко зростає попит на знання із загального, фінансового, стратегічного менеджменту з боку студентів, магістрантів, аспірантів, а також практиків.

В запропонованому рукописі знайшли відображення різні напрямки діяльності менеджера підприємства. Перший розділ присвячений загальній характеристиці основних рішень по управлінню в до ринкову епоху, оцінка адекватності діючих в Україні організаційно-правових форм підприємств та методів управління ринковим умовам. У другому розділі охарактеризовані школи і напрямки розвитку менеджменту та сучасні підходи (системний і ситуаційний). Третій розділ присвячений характеристиці загальних функцій менеджменту. Поряд з питаннями вибору загальної стратегії фірми, розглянуті принципи організації, різноманітні теорії мотивації і системи, спрямовані на стимулювання підвищення продуктивності праці. Функція контролю розглянута в контексті еволюції систем внутрішньо-фірмового управління. В четвертому розділі подана характеристика та оцінка сучасних вітчизняних і закордонних класифікацій типів працівників і менеджерів, їх сумісності та стилів керівництва. Методиці та практиці прийняття управлінських рішень присвячений п'ятий розділ. Детально розглянуті основні управлінські моделі: управління запасами, економічного аналізу, лінійного програмування, сітьові моделі; особливості прийняття рішень в умовах невизначеності та з урахуванням фактора часу. Висвітлена методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті особливості прийняття рішень по структурі капіталу акціонерного підприємства та вплив способу оподаткування на розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

На наш погляд, запропонований посібник допоможе майбутнім менеджерам та економістам підприємств більш ефективно працювати в сучасних умовах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >