< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Мета вивчення курсу міжнародного менеджменту - сформувати уявлення про управління транснаціональними корпораціями та особливості використання умов і стилю менеджменту залежно від історичних та культурних умов країн базування.

Дисципліна "Міжнародний менеджмент" є нормативною для підготовки магістрів економічних спеціальностей. У даному навчальному посібнику представлений матеріал розглядається у тісному взаємозв'язку з іншими економічними дисциплінами. Вивчення цього курсу створює основу для розгляду макроекономічних відносин з урахуванням особливостей національної економіки та системи інструментів її функціонування на світовому ринку. Виходячи із загальних процесів глобалізації, автори намагалися подати нагромаджений міжнародний досвід і показати зростання рівня інтернаціоналізації для багатьох підприємств, що допоможе майбутнім фахівцям ефективно пристосовуватися до різноманітних умов зовнішнього середовища та активно використовувати скалярні, синергетичні й освітні ефекти від міжнародної діяльності. Саме тому вони зосередили увагу на розкритті проблеми менеджменту транснаціональних корпорацій, в межах яких центральними є питання оптимізації внутрішнього та іноземного engagements підприємства.

Пропонований навчальний посібник підготовлений у відповідності з програмою дисципліни "Міжнародний менеджмент" і сприяє вирішенню проблеми забезпечення цієї дисципліни навчально-методичними матеріалами. У ньому послідовно розкриті теми, які охоплюють всі змістові модулі, визначені стандартом: Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та сучасні особливості; Сутність міжнародного менеджменту; Середовище міжнародного менеджменту; Стратегічне планування в міжнародних корпораціях; Прийняття рішень у міжнародних корпораціях; Організаційний розвиток міжнародних корпорацій; Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях; Керування і комунікації в міжнародних корпораціях; Контроль і звітність міжнародних корпорацій; Технологічна політика міжнародних корпорацій; Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій; Торговельні операції міжнародних корпорацій; Інвестиційні операції міжнародних корпорацій; Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій; Становлення глобального менеджменту.

Разом з тим він містить теми, не включені до нормативної програми: Кроскультурний менеджмент; Досвід організації менеджменту в різних країнах; Взаємовідносини міжнародних корпорацій з державою, в яких, з точки зору колективу авторів, більш ґрунтовно розкрито зміст основних положень навчальної дисципліни.

Для закріплення теоретичних основ курсу "Міжнародний менеджмент" та додаткового контролю повноти знань студентів автори подають завдання для самостійної роботи - тести та контрольні запитання. Це дає можливість проаналізувати здатність студента використовувати в процесі прийняття економічних рішень вивчені методики та надбані навики.

Для зручності у посібнику наведено словник базової термінології. Наочний матеріал поданий у вигляді графіків, таблиць та схем.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості

Тема 2. Сутність міжнародного менеджменту та його характеристика

Тема 3. Середовище міжнародного менеджменту та його характеристика

Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та особливості

Основні терміни і поняття

Міжнародна корпорація, міжнародний бізнес, транснаціональна компанія, багатонаціональні компанії, інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту, мультинаціональні корпорації, міжнародний контроль, комерційна ера, ера експансії, ера концесій, ера національних держав, ера глобалізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >