< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

В Україні підготовка фахівців для соціальної сфери активно розвивається останніми роками на основі наукових поглядів різних наукових шкіл соціальної роботи: соціально-педагогічних, психологічних, менеджменту соціальної роботи. Відсутність сталих академічних підходів призводить до певної еклектики в загальному науково-теоретичному просторі соціальної сфери, що позначається на створенні відповідних навчально-методичних матеріалів, навчальних програм, планів, підручників, посібників. Це яскраво відображає також етап становлення соціальної роботи як науки, її синтетичний характер. Про це свідчать унікальні за своїм змістом роботи українських науковців, які працюють в різних організаціях соціальної сфери та вищих навчальних закладах країни: Міжрегіональній академії управління персоналом, Ужгородському національному університеті, Києво-Могилянській академії, Християнському дитячому фонді, Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Українському державному центрі соціальних служб для молоді, Академії праці і соціальних відносин, Українському інституті соціальних досліджень. Кожен із цих закладів має власне обличчя, презентує соціальну роботу як професійну діяльність.

Істотні кроки у цьому напрямку зроблено в Росії, де навчальні підручники, посібники, навчально-методичні матеріали видаються в рамках Державної програми науково-методичного забезпечення спеціальності "Соціальна робота". Цінними для розуміння специфіки соціальної роботи в країнах Західної Європи є переклади зарубіжних видань, що здійснені спеціалістами Києво-Могилянської академії.

Кафедра соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" е однією з наймолодших і розпочала свою роботу на основі авторських програм викладачів кафедри і методичної бази, яка сформувалася в країні наприкінці XX і на початку XXI ст. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (НМКД) "Соціальна робота (теорія і практика)" будувався таким чином, щоб відповідати принципам наступності (взаємодоповнення, розширення і поглиблення навчального матеріалу за рівнем і обсягом складності), послідовності та інтегративності. НМКД е логічним продовженням курсів "Вступ до спеціальності", "Соціально-педагогічний патронаж", "Соціальна педагогіка".

Метою вивчення цієї дисципліни є розширення і поглиблення знань з основ теорії і практики соціальної роботи, сприяння студентам у набутті певного рівня кваліфікації. У процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають уміннями і набувають навичок, що передбачені кваліфікаційними вимогами до підготовки фахівця соціальної сфери. Окремі питання, що розглядаються в межах тем, нашаровуючись одне на одне, можуть повторюватись і закріплюватися при вивченні інших тем. Окремі теми висвітлюються в історичному аспекті, однак основний зміст історії соціальної роботи розглядається під час вивчення навчальної дисципліни "Історія соціальної роботи". Таким чином відбувається співвіднесення проблем, що розв'язує практична соціальна робота, у різних сферах суспільства з цільовими групами та категоріями населення.

Вивчення дисципліни "Соціальна робота (теорія і практика)" відбувається в умовах модульно-рейтингової системи, яка є одним зі шляхів поліпшення якості навчально-виховного процесу у вищому закладі освіти, невід'ємною складовою всього навчально-виховного процесу та діагностики результатів навчання. Модульно-рейтингова система складається з трьох-чотирьох видів контролю відповідно до певного рівня навчання, за його місцем у навчальному процесі. Виділяються такі види контролю: попередній, поточний, періодичний (тематичний), підсумковий.

Семінарські заняття проводяться у формі бесід, дискусій, колоквіумів з обов'язковим включенням тренінгового компонента (вправи, ігрові ситуації на початку занять), творчі і самостійні завдання, виконання яких перевіряється після проведення бесіди для закріплення знань. Практичні заняття побудовані таким чином, щоб зосередити увагу на розв'язанні певних соціально значущих проблем, формуванні умінь і навичок індивідуальної і групової роботи. Такий підхід вимагає позбутися поспіху, поверхневого і зневажливого ставлення до розв'язання того чи іншого питання, навчального завдання. Це складний шлях встановлення взаєморозуміння між викладачем і студентами, в самому студентському колективі і впливу всього навчального процесу на емоційне самопочуття, настрій, відносини, ставлення до навчання.

Створення благополучного, сприятливого і духовно збагаченого середовища для розвитку особистості, допомога у самозбереженні, самозахисті, власному розвитку і реалізації своїх можливостей визначають зміст соціальної роботи. З одного боку — філантропічний підхід для забезпечення належного рівня виживання, позитивна соціалізація, з іншого — соціальний захист, педагогічна, психологічна і духовна підтримка, що сприяють духовному оновленню, збереженню свого власного "Я", цілісності особистості, розвитку її можливостей у досягненні позитивних змін.

Ми вважаємо, що навчання студентів форм і методів соціальної роботи, соціальних технологій не має бути механічним відображенням окремих соціальних процесів і явищ. Цей аспект соціальної роботи не позбавлений віри у сили добра і можливості особистості зберегти в собі найкращі якості, одухотвореності, якою має бути просякнуто все життя людини. За таких умов можна чекати позитивних результатів.

Навчальний посібник — результат теоретичного опрацювання різнобічних за змістом і світоглядом наукових підходів до соціальної роботи і практичного їх втілення в умовах інтегрованого навчання в Університеті "Україна" студентів, які відрізняються за віком, станом здоров'я та матеріальним становищем.

Динаміка і результативність обраних підходів внаслідок їх подальшого удосконалення, змістовного наповнення, коригування виявляється за певних умов — і часових (3—б років опрацювань), і організаційних (стала система навчального процесу зі сформованими університетськими традиціями, історією, загальним освітньо - культурним рівнем, науково-методичним і матеріальним забезпеченням всіх складових навчального процесу). Умови викладання соціальної роботи в Університеті "Україна" дають змогу філіям, по порушуючи цілісності навчального плану, творчо підходити до його реалізації.

Досвід викладання дисципліни "Соціальна робота (теорія і практика)" переконав нас у необхідності розробки власного навчального посібника із соціальної роботи, який би відображав цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію. Цей навчальний посібник є другим доопрацьованим виданням посібника "Соціальна робота: теорія і практика", який видано у 2004 р. Він є результатом поєднання і висвітлення наукових поглядів на соціальну роботу, які сформувалися в нашій країні, Росії і закордоном. Укладачі висвітлили авторство використаних наукових праць і представили власні доробки.

Навчальний посібник складається з п'яти розділів. У першому — "Теоретичні основи соціальної роботи" — соціальна робота розглядається як наука і навчальна дисципліна, досліджуються принципи соціальної роботи, становлення її теорії, процес соціальної роботи, етичні принципи і цінності соціальної роботи, роль соціального працівника, складові соціальної роботи, функції соціальних працівників, соціальна робота як професія.

У другому розділі — "Сфери призначення і застосування соціальної роботи" — висвітлюється зміст, напрямки і специфіка соціальної роботи за регіональними ознаками (в сільській місцевості і великому місті), у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, на підприємстві, у третьому секторі.

У розділі "Методи соціальної роботи" наведено характеристику методів соціальної роботи: соціологічних, організаційно-розпорядницьких, психологічних, висвітлюються найбільш актуальні методи соціальної роботи.

У четвертому розділі "Соціальні технології і технології соціальної роботи" - - приділяється увага


практичним аспектам соціальної допомоги, підтримки і захисту, таким як соціальна опіка і піклування, забезпечення, страхування; соціальна діагностика, експертиза, профілактика, соціальна адаптація і реабілітація, корекція і терапія, прогнозування і проектування, посередництво, консультування, соціальне навчання.

У розділі "Соціальна робота з різними цільовими групами і категоріями населення" удосконалюються і поглиблюються знання із застосування методів і технологій соціальної роботи щодо окремих осіб і груп населення, які перебувають у складній життєвій ситуації — інвалідів, сиріт, дітей, що проживають у неблагополучній сім'ї, людей літнього віку, молоді, жінок, у сфері зайнятості. Після кожного розділу подається список рекомендованої літератури, теми для дискусій, завдання для семінарських і практичних занять.

Ми маємо сподівання, що навчальний посібник виявиться корисним для підготовки соціальних працівників та фахівців з соціальної роботи у всіх філіях Університету "Україна" та інших вищих навчальних закладах.

Висловлюємо подяку Національній Асамблеї інвалідів України та Християнському дитячому фонду за надані матеріали.

Просимо надсилати свої зауваження, пропозиції і рекомендації щодо змістовного наповнення посібника і логіки викладу навчального матеріалу, добору наукової і навчально-методичної літератури за адресою: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ, вул. Хорива 1-г.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >