< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Людство увійшло у третє тисячоліття обтяжене безліччю проблем. Найгострішими серед них є міжнародний тероризм, численні регіональні і міжетнічні конфлікти, екологічна, сировинна, продовольча проблеми, поширення наркоманії і СНІДу, що разом з іншими глобальними проблемами поставили людство на межу виживання. У цій ситуації питання світоглядної орієнтації людини, усвідомлення нею свого місця і ролі в житті суспільства, відповідальності за свої справи і вчинки стають визначальними. У становленні ж світоглядної культури людини філософія відіграє головну роль. Саме філософія допомагає людині вирішувати проблеми її буття, сенсу існування, обґрунтовує пріоритетні цінності в житті суспільства, визначає прийнятні шляхи і способи досягнення цих цінностей.

У свою чергу на долю світу, людської цивілізації в цілому в XXI ст. можуть суттєво вплинути результати соціальної і політичної трансформації країн (у тому числі України), що здійснюють нелегкий перехід від тоталітаризму до демократії. У процесі посттоталітарної трансформації нині перебуває четверта частина території планети, якій належить гігантський людський, промисловий, культурний і військовий потенціал, що може бути використаний як на користь, так і на шкоду людству. Це також вимагає всебічного філософського осмислення, глибокого філософського аналізу. Свого часу Гегель писав: "Філософія особливо потрібна в ті періоди, коли відбувається переворот у політичному житті суспільства... тому що думка завжди передує діяльності і перетворює її". Усе це свідчить про те, що потреба сучасної людини у філософських знаннях зростає, а її філософська культура стає найважливішою складовою загальної культури, формування якої за сучасних умов набуває особливого значення.

Значну роль відіграє філософія і в професійній підготовці юриста. Адже відомо, що право як сфера людської діяльності тісно пов'язане з філософією. Фундаментальні проблеми права, такі як справедливість, воля і рівність, провина і відповідальність та ін., е одночасно і суттєвими філософськими проблемами, а їх розв'язання пов'язане з основними філософськими питаннями про сутність людини і зміст її життя, про онтологічну структуру світу і засоби його пізнання. Право, таким чином, уже за своїм духом "філософічне", являє собою "філософію на практиці".

Отже, вміння усвідомити високий гуманістичний зміст своєї діяльності, обґрунтувати з філософської точки зору свою теоретичну позицію і прийнятне практичне рішення є ознакою високого професіоналізму і громадянської чесності юриста. Такс обґрунтування, особливо в галузі практичних рішень, не завжди усвідомлюється, однак воно значною мірою визначається домінуючими настановами світогляду юристів, і на формування цього світогляду має впливати філософія. Спроби вирішувати фундаментальні теоретичні проблеми юриспруденції без філософського обґрунтування призводять, як правило, до їхньої релятивізації, або догматизації.

Водночас, попри важливість і актуальність цієї дисципліни, їй бракує сучасної навчальної й навчально-методичної літератури. Підручник, який ми пропонуємо на допомогу студентам у вивченні філософії, розроблений на основі програми з філософії, покликаний певною мірою заповнити цю прогалину.

Він складається з двох частин. У першій частині розкриваються зміст і призначення філософії* йдеться про багатовікову історію розвитку філософської думки, зокрема в Україні, розглядаються основні напрями світової філософії. Підвищена увага до історії розвитку філософської думки пояснюється тим, що дослідження філософії необхідно починати з вивчення її історії. Адже відомо, що без історії немає і теорії, тому будь-яка наука, що прагне творчого розвитку свого змісту, не може бути байдужою до минулого, до історії своїх ідей, відкриттів, висновків.

У Другій частині підручника акцентується увага на одвічних проблемах філософи: онтології, свідомості, філософії розвитку, гносеології, епістемології, соціально-філософській проблематиці, питаннях філософської антропології, філософії історії тощо. Розглядаючи кожну з цих проблем в історичному ракурсі - від давнини до наших днів, автори наголошують, що філософія за своєю суттю поліфонічна, і жодна філософська школа не може мати монополію на істину. Отже, тільки плюралістичний підхід до розгляду будь-яких філософських проблем дозволяє уникнути однобічності й отримати їх "об'ємне відображення".

Підручник містить також предметний покажчик та список літератури, який репрезентує основні праці видатних філософів, монографічну та навчальну літературу. Крім того, до кожної теми запропоновані контрольні запитання. Це сприятиме поглибленому оволодінню студентами філософськими знаннями як у ході практичних занять, так і під час самостійної роботи, якій у сучасному навчальному процесі надається дедалі більше значення. Підручник є стрижнем комплексного комп'ютерного курсу з філософії, розробленого колективом кафедри філософії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, у рамках впровадження в навчальний процес Болонської системи, що дозволить студентам опанувати основний масив проблем, які вивчає філософія.

Зрозуміло, автори підручника не претендують на вичерпний аналіз поставлених у ньому проблем, а також на володіння істиною в останній інстанції, отже, будуть вдячні за корисні зауваження й пропозиції, що сприятимуть вдосконаленню змісту викладеного матеріалу. Автори щиро вдячні всім, хто допомагав їм у ході підготовки та друкування цієї праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >