< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Мета вивчення логіки

Навчальний посібник містить вичерпний обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для успішного оволодіння програмними знаннями з логіки. У ньому подаються також необхідні методичні поради та алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, тести і словник базових термінів. У разі потреби написання реферату слід звернутися до "Переліку навчально-методичної літератури".

Послідовність та перелік завдань, які слід виконати під час самостійної роботи, в загальному вигляді є такими:

вивчити теоретичний матеріал до даного розділу;

вивчити ключові слова, які містяться в тексті теоретичного матеріалу та у словнику базових термінів;

усно відповісти на питання для самоконтролю, які містяться під рубрикою "Запитання для самоконтролю та вправи";

розв'язати принаймні по одній вправі з кожного типу задач, які містяться в означеній рубриці;

звернувшись до останнього розділу, перевірити правильність розв'язання вправ;

розв'язати експрес та аналітичні тести до даного модуля.

Вивчення логіки має за мету формування навичок правильного мислення та вміння їх застосовувати для подальшого успішного оволодіння суспільними та фаховими дисциплінами, в практичній діяльності взагалі. Отже, в результаті вивчення логіки необхідно знати:

предмет дисципліни, її структуру та понятійний апарат; о основні логічні форми та закони правильного мислення; о логічні операції над поняттями та судженнями; о основні види умовиводів;

основи логічної теорії доведення та спростування

уміти:

давати правильні визначення поняттям та термінам;

аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи

висловлювань; о робити безпосередні та опосередковані умовиводи; о логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні;

знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях.

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить у собі вичерпний обсяг матеріалу, необхідного для оволодіння згаданими знаннями та вміннями. Крім теоретичного матеріалу, він вміщує практичні завдання та вправи, розв'язання яких є необхідною умовою формування навичок правильного мислення та застосування їх у практичній діяльності.

До розділу „Приклади розв'язання задач і вправ та відповіді на них" слід звертатися після самостійного розв'язання задач та вправ з метою пересвідчитись у правильності отриманих результатів.

При написанні посібника автор використав матеріали праць відомих фахівців з логіки: В.Ф. Асмуса, Є.К. Войшвілло, О.Д. Гетманової, O.A. Івіна, Ю.В. Івлєва, В.Є. Жеребкіна, К.К. Жоля, А.Т. Ішмуратова, В.І. Кирилова, А.Є. Конверського, М.І. Кондакова, В.М. Мельникова, М.В. Поповича, К.П. Руденко, А.О. Старчснко, В.І. Свінцова, М.Г. Тофтула, І.В. Хоменко, А.І. Уйомова та ін.

Модульна структура курсу логіки

Таким чином, навчальний посібник містить 11 розділів. Кожний розділ складається з двох частин: теоретичної і практичної. У першій частині міститься теоретичний матеріал з логіки, який необхідно засвоїти студентові. У другій частині подаються необхідні методичні поради, алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, питання для самоконтролю, тести, словник базових термінів.

Визначення понять, позначених у тексті зірочкою (*), подаються також і в кінці навчального посібника у словнику базових термінів.

Завершується навчальний посібник прикладами розв'язання задач та зразками їх рішень, а також списком рекомендованої літератури.

ПОНЯТТЯ

Предмет логіки

Короткий зміст розділу

Логіка - одна з найдавніших наук. її багата на події історія розпочалася ще у Стародавній Греції й налічує дві з половиною тисячі років. Говорити про логіку і легко, і водночас складно. Це стосується і її засвоєння, особливо якщо людина стикається з цією наукою вперше. Легко тому, що закони логіки лежать у площині нашого мислення; важко тому, що головний її зміст формулюється особливою, створеною навмисно для власних цілей, штучною мовою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >