< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998 № 118

Відкриття кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами), Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законів і нормативно-правових актів Національного банку України.

Після отримання від Національного банку України банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями (далі - ліцензія та письмовий дозвіл) уповноважені банки України можуть укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків.

Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

 • 2.1. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в іноземній валюті: 2.1.1. Банків-резидентів України:
  • - заява на відкриття рахунку;
  • - копія ліцензії та письмового дозволу (засвідчена нотаріально);
  • - копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
  • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;
  • - перелік банків-кореспондентів;
 • 2.1.2. Банків-резидентів країн СНД і Балтії:
  • - заява на відкриття рахунку;
  • - копія ліцензії (засвідчена нотаріально) Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);
  • - копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
  • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - картка з зразками підписів (2 прим., засвідчені в нотаріальному порядку) або альбом зі зразками підписів, засвідчений печаткою банку;
  • - перелік банків-кореспондентів;
 • 2.1.3. Банків-резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії та кореспондентських рахунків Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) в іноземній валюті, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях):
  • - заява про відкригог рахунку;
  • - копія легалізованої * ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції від 05.10.61, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

 • - копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;
 • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
 • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
 • - альбом зразків підписів;
 • - перелік банків-кореспондентів.
 • 2.1.4. ЄБРР для кредитування резидентів у гривнях:
  • - заява про відкриття рахунку;
  • - альбом зразків підписів;
  • - перелік банків-кореспондентів.
 • 2.2. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях
 • 2.2.1. Банків-резидентів країн СНД і Балтії. Перелік документів - див. підпункт 2.1.2.
 • 2.2.2. Банків-резидентів інших країн, крім країн СНД і Балтії, та кореспондентських рахунків ЄБРР, що відкриваються для кредитування резидентів у гривнях.

Перелік документів - див. підпункти 2.1.3, 2.1.4.

2.3. Оформлення документів з виправленнями не допускається. Уразі якщо банк-нерезидент відкриває кореспондентський рахунок

в іноземній валюті та в гривнях в одному уповноваженому банку, він надає тільки один пакет документів.

 • 2.4. Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банкові-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин (надалі - Угода).
 • 2.5. В Угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:

I. Предмет Угоди;

II. Порядок ведення рахунку;

III. Обов'язки сторін;

IV. Відповідальність сторін;

V. Розв'язання спорів;

VI. Чинність Угоди;

VII. Особливі умови;

VIII. Підсумкові положення;

IX. Реквізити сторін;

X. Тарифи;

В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів.

Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.

Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:

 • - Угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;
 • - Угоду про прискорення розшуку платежів;
 • - Угоду про проведення міжбанківських операцій;
 • - Угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України тощо.

Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

В Угоді додатково можуть бути передбачені інші умови.

2.6. Уповноважений банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття цього рахунку (включаючи день відкриття рахунку) подати або надіслати повідомлення про відкриття рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його вручення.

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком уповноваженого банку України в іноземній валюті є дата відкриття цього рахунку.

Уповноважений банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого уповноваженого банку України в іноземній валюті, та уповноважений банк України, рахунок якого закрито, протягом трьох робочих днів з дня закриття цього рахунку (уключаючи день закриття рахунку) зобов'язані подати або надіслати повідомлення про закриття цього рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому обліковується уповноважений банк України, кореспондентський рахунок якого закрито, з повідомленням про його вручення.

2.7. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок банку-кореспонденту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, зобов'язаний у порядку, визначеному законодавством України, повідомити державного виконавця про відкриття такого кореспондентського рахунку та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого кореспондентського рахунку на суму обтяження.

Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України.

2.8. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків.

Не забороняється встановлення кореспондентських відносин та відкриття уповноваженими банками України кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT, TELEX.

2.9. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в іноземній валюті у банку-нерезиденті, протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку) зобов'язаний подати або надіслати повідомлення про відкриття рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його одержання.

Уповноважений банк України, який закриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку) зобов'язаний подати або надіслати повідомлення про закриття цього рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його одержання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >