< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв'язків. XXI століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та міжнародного поділу праці. Водночас залишаються складні проблеми інтегрування народного господарства у світовий ринок. Наша держава певною мірою є "новачком" серед головних суб'єктів світоторговельного простору. Як і усі пострадянські країни, вона тільки формує зовнішньоторговельну модель, адекватну об'єктивним процесам глобалізації та міжнародної економічної регіоналізації. Це формування неможливе без з'ясування стану та провідних тенденцій функціонування й розвитку міжнародного маркетингу.

Розгляд комплексу питань щодо функціонування та розвитку сучасної системи міжнародного маркетингу з урахуванням специфіки країн з транзитивною економікою, насамперед, України, зумовлює структуру запропонованого навчального посібника. Він містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового та соціально-культурного його середовища. Особлива увага приділяється маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу, засобам просування продукту на зарубіжний ринок.

Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Міжнародний маркетинг" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

При формуванні змісту навчального посібника, тексту відповідей на визначені питання були використані праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, які містяться у наведеному наприкінці посібника списку літератури.

Автори і редактори висловлюють щиру вдячність академіку HAH України, д.е.н., професору Ю. М. Пахомову, академіку HAH України, д.е.н., професору О. І. Амоші, д.е.н., професору Д. Г. Лук'яненко, д.е.н., професору Ю. В. Макогону, д.е.н., професору О. М. Мозговому, д.е.н., професору Т. М. Циганковій, д.е.н., професору С. О. Якубовському, д.е.н., професору В. М. Осипову за співробітництво, корисні й неупереджені зауваження та допомогу, надані під час роботи над цією книгою.

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД

Основи міжнародного маркетингу

Чим обумовлено появу міжнародного маркетингу?

Перші згадки про міжнародний маркетинг з'явились на початку 60-х рр. минулого століття. Доцільність використання такого маркетингу було обумовлено необхідністю забезпечення ефективної міжнародної торгівлі товарами і послугами, об'єм якої досяг значних розмірів. На початку 60-х рр. міжнародна торгівля стає основною складовою міжнародних економічних відносин, що мало позитивний вплив на стан світової економіки в цілому. Подальший розвиток міжнародної торгівлі забезпечив більш глибокий розподіл праці між окремими країнами і сприяв подальшій інтеграції національних економік в світову. За таких умов фірми різних країн стали шукати сприятливіші умови для своєї підприємницької діяльності на зовнішніх ринках, завдяки освоєнню яких вони нарощували обсяги виробництва продукції і заглиблювали спеціалізацію.

Щоб забезпечити ефективну підприємницьку діяльність на зовнішніх ринках, фірми почали використовувати маркетинг, що реалізовується на національному ринку, з урахуванням специфіки діяльності на зовнішніх ринках. Таким чином, позитивні зміни в міжнародних економічних відносинах, що викликали глобалізацію й інтеграцію національних економік, стали головною передумовою появи міжнародного маркетингу.

Новий економічний порядок, що складається і постійно розвивається на основі принципів лібералізації і співпраці, сприяв появі і практичному використанню міжнародного маркетингу, його подальшому розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >