< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

У сучасному світі дедалі більше зростає значення освіти, яка стає не лише необхідною умовою підвищення культурного рівня населення, а й важливою виробничою силою, що суттєво впливає на темпи соціального й економічного розвитку будь-якої країни.

Глибокі політичні, економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в Україні, розвиток ринкових відносин, підвищення ролі фахівців у розбудові країни вимагають підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що у свою чергу ставить завдання перед викладацьким складом шукати нові підходи до вивчення, дослідження й усвідомлення педагогічного процесу у професійних навчальних закладах.

Метою професійних закладів освіти є підготовка спеціалістів, здатних після здобуття відповідної освіти почати виробничу діяльність, вирішувати виробничі та наукові завдання і відповідати за прийняті рішення.

Вихід у світ цієї книги збігається з початком суттєвих змін у вітчизняному професійному освітньому просторі. Вперше за всю історію існування професійної освіти на державному рівні задекларовано необхідність і значущість створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом професійної самореалізації особистості, задоволення її потреб у професійних освітніх послугах, надання якісної професійної підготовки впродовж усього життя з урахуванням вимог ринку праці, забезпечення трудоресурсної безпеки країни.

Отже, проблема набула загальнодержавного статусу, і колектив авторів пропонованого видання вважає за потрібне детально проаналізувати актуальні питання професійної освіти. У книзі розкриваються загальні положення, головні твердження та стрижневі конструкти професійної освіти, щоб, по-перше, показати внутрішню логіку педагогічних проблем, які вивчаються; по-друге, стимулювати читача до самостійного активного пошуку підтверджень істинності суджень, які подаються; по-третє, надати можливість читачу після прочитання тексту узагальнити одержану з інших джерел інформацію. Щоб уникнути фіксації теоретичного педагогічного знання в недосконалій мовній формі, автори використовували логіко-методологічні прийоми й засоби визначення структури, принципів і критеріїв відбору змісту текстів до навчального посібника.

Актуальність пропонованого посібника зумовлена прагненням авторського колективу розв'язати суперечності між традиційними пропозиціями і пропозиціями ринку освітніх послуг; знанневою орієнтацією змісту підготовки та особистісним розвитком майбутнього спеціаліста; вимогами, що висуваються до спеціаліста ринком праці, і готовністю викладачів до підготовки конкурентоспроможного випускника тощо.

Авторський колектив має надію, що йому вдалося певною мірою довести наявність значних нереалізованих ресурсів розвитку професійно-творчого потенціалу особистості для реконструкції методологічних, соціально-правових, дидактичних, психолого-педагогічних та організаційно-методичних засад професійної освіти.

Автори сподіваються на творче використання читачами одержаної інформації і будуть вдячні за всі пропозиції та критичні зауваження до цього посібника, які можна надіслати за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, кафедра педагогіки, тел.: (048) 732-51-05.

Правові засади професійної освіти

Законодавство України про освіту

Система освіти - це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх закладів, які відповідно до Конституції та інших законів України здійснюють освіту й виховання її громадян. Структура й доцільність створеної в державі системи освіти характеризують її міцність і перспективність розвитку.

У статті 53 Конституції України зазначено, що "держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання".

Завдання системи освіти, її структура визначаються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" (див. додатки 1-3).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >