< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

В інституційній структурі сучасної економіки підприємства продовжують залишатися основними "дійовими особами", відіграючи визначальну роль у формуванні соціальних та економічних показників макроекономічного розвитку. Незважаючи на прискорене зростання за останні десятиліття кількості суб'єктів малого бізнесу у формі фізичних осіб-підприємців (їх частка у сукупності суб'єктів господарювання у 2011 р. становила в Україні 79,6%), саме підприємства забезпечують основну частину зайнятості населення (3/4 загальної кількості зайнятих в Україні) та обсягів реалізованої продукції (95,0% у 2011 р.)

На сучасному ринку інформаційних продуктів відомості про підприємства розробляє ціла низка як державних установ, так і приватних агенцій. Водночас статус офіційного джерела даних про підприємницьку активність суб'єктів господарювання мають органи державної статистики. Основою формування цієї бази даних є державна статистика підприємств.

Зазначені передумови визначили актуальність і загальну мету посібника - підвищити інформаційну культуру різних категорій користувачів статистичної інформації у галузі формування, використання та поширення первинних і статистичних даних про діяльність підприємств. Навчальною метою посібника є формування у студентів, які здобувають вищу освіту у галузі економіки, підприємництва і менеджменту, системного уявлення про статистику підприємств як окрему галузь статистичної науки і практики зі своїм об'єктом, предметом та основними завданнями, а відповідно - сукупність компетенцій зі збору, обробки та статистичного аналізу господарської діяльності підприємств.

Зміст і структура посібника сформовані відповідно до навчальної програми дисципліни "Статистика підприємств", рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а також сучасних інструментів статистичного вивчення діяльності підприємств, міжнародних рекомендацій щодо якості відповідної статистики. Одна з них - забезпечення прозорості статистичної методології, організації збору та обробки даних про діяльність підприємств, розрахунку відповідних статистичних показників.

Навчальний посібник "Статистика підприємств" складається з трьох частин (11 розділів), предметного покажчика, списку рекомендованої літератури і додатків. Для закріплення навчального матеріалу курсу та перевірки рівня його засвоєння наприкінці кожного розділу посібника вміщені контрольні запитання, тести і практичні завдання, а також завдання для поглибленого вивчення окремих питань курсу.

У першій частині посібника - "Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення" (розділи 1-4) - з урахуванням Концепції розвитку державної статистики підприємств висвітлюються питання, пов'язані з визначенням об'єкта, предмета, основних завдань, принципів і методів статистики підприємств; формулюються визначення підприємства як статистичної одиниці та понять, які доповнюють його - адміністративної, місцевої одиниці, одиниці за видом економічної діяльності, низки інших понять.

З урахуванням досвіду європейських країн і вітчизняної статистичної практики висвітлено основні підходи до формування комплексу статистичних показників діяльності підприємств. Відповідно до потреб оцінки статики та динаміки розвитку, основу цього комплексу становлять два блоки показників: структурної (річної) статистики та короткотермінової (місячної, квартальної-) статистики підприємств. На відміну від структурної статистики, у рамках якої отримують відомості про економічні результати, витрати та ресурси підприємств з метою оцінки та аналізу стану та структури національної економіки, особливістю короткотермінової статистики є спостереження за динамікою економічного розвитку впродовж року. Адаптація основних методологічних положень і показників європейської структурної та короткотермінової статистики до вітчизняних умов забезпечує безперервність процесу вироблення економічної інформації у системі органів державної статистики та уможливлює її порівняння на міжнародному рівні завдяки використанню єдиних для всіх країн статистичних стандартів.

Окремий розділ першої частини посібника присвячено характеристиці інформаційного забезпечення статистики підприємств і правовим основам його організації. Правові питання збору, обробки і надання статистичної інформації про підприємства різним категоріям користувачів, у тому числі на комерційній основі, розглянуто на основі використання широкого кола нормативних документів. Найширше поле правового регулювання статистичного вивчення підприємств мають закони України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну статистику"", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації"; Положення про ЄДРПОУ зі змінами і доповненнями до нього, Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. Комерційна діяльність органів державної статистики регламентується Положенням про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі. Підстави і право органів державної статистики притягати до відповідальності підприємства за порушення правил статистичного обліку та звітності визначені Законом України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" та Наказом Держстату України "Про затвердження порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики". Визначення і положення, які використовуються у статистиці підприємств, узгоджені з Господарським кодексом України.

У першій частині посібника увагу зосереджено на таких ключових інструментах статистики підприємств, як адміністративні реєстри та реєстри статистичних одиниць; групування і класифікації, які є обов'язковими у статистичному обліку та звітності підприємств і мають силу державних стандартів України. Більше половини класифікацій в Україні розроблені відповідно до європейських і міжнародних стандартів, у тому числі Класифікація видів економічної діяльності, Центральна статистична класифікація продукції, Номенклатура продукції будівництва. Водночас низка класифікацій і класифікаторів відображають особливості національної економіки України та її правового регулювання. До них належить класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). Виходячи з важливості цих інструментів у статистиці підприємств, їх повний перелік наведено у додатках.

Методологічною основою системи показників статистики підприємств є загальний план бухгалтерських рахунків, наближений до міжнародних стандартів, а її межами - Система національних рахунків (СНР). Тому авторський підхід до побудови системи показників статистичної оцінки діяльності підприємств доповнюється чіткими визначеннями об'єктів бухгалтерського обліку, які у подальшому знаходять своє відображення у методиці розрахунку показників статистичної звітності підприємств і використовуються при побудові СНР.

Зменшенню звітного навантаження на респондентів за умов зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності та скороченню бюджетних витрат на проведення державних статистичних спостережень, сприяє розвиток методології і практичного застосування вибіркових обстежень у статистиці підприємств. Ці питання висвітлені у розділі "Вибіркові обстеження підприємств" першої частини посібника.

Друга і третя частини посібника присвячені вивченню методів і показників статистичного оцінювання традиційних складових ресурсного забезпечення діяльності підприємств (персонал, матеріальні і нематеріальні активи, інвестиційні ресурси); процесу їх використання і пов'язаних з цим витратами, у тому числі на інновації; фінансових результатів діяльності та її ефективності. У підготовці цих розділів посібника використані чинні методологічні та інструктивні матеріали Держстату України, зокрема мета описи відповідних державних статистичних обстежень, розміщені на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

Обстеження ділової активності підприємств є одним із основних джерел статистичної інформації в оцінці ринкової кон'юнктури. Методам і показникам статистичного оцінювання ринкової ситуації, аналізу потенціалу ринку, пропорційності, тенденцій розвитку, циклічності та низці інших питань присвячений окремий розділ третьої частини посібника "Статистика ринкової кон'юнктури".

У кожному з розділів другої та третьої частин посібника визначаються основні завдання статистики підприємств відповідно до особливостей об'єкта вивчення; характеризуються традиційні і нові показники статистичної оцінки цих об'єктів, організація відповідного інформаційного забезпечення за допомогою державних статистичних спостережень та використання адміністративних даних. Частина статистичних показників діяльності підприємств в Україні доповнюється офіційною статистичною інформацією щодо динаміки їх значень за останні роки.

У навчальному посібнику не ставилося завдання охопити весь комплекс проблем, пов'язаних із формуванням сучасної системи показників діяльності підприємств різних видів діяльності, особливостями методології їх розрахунку та інтерпретації, способами організації та технології збору необхідних первинних даних. Статистична практика кожної країни сьогодні пропонує свої варіанти вирішення цих проблем, орієнтованих на особливості функціонування національної економіки, джерела інформації та традиції статистичної системи. Цей досвід ще потребує теоретичного узагальнення та формування єдиних методологічних засад щодо статистичної оцінки діяльності підприємств з метою здійснення коректних міжнародних порівнянь стану та динаміки розвитку бізнес-економіки.

Для узгодження міждисциплінарних зв'язків при підготовці навчального посібника зі статистики підприємств використані матеріали навчальних підручників і посібників з економіки підприємства, бухгалтерського обліку, загальної теорії та економічної статистики, аналізу господарської діяльності, фінансів підприємств. Проблемні та прикладні питання розвитку методології й організації статистичного вивчення підприємств, а також можливі напрями їх вирішення розглядаються з використанням навчально-методичних і наукових публікацій фахівців у галузі статистики.

Авторський колектив висловлює подяку рецензентам, заступникам начальника Головного управління статистики у Львівській області Г. М. Корисько, М. М. Кармазину, начальникам структурних підрозділів ГУС у Львівській області О. А. Голод, Я. М. Дрібко, О. В. Кононовій, М. М. Крупці, І.Д. Мельнику, Л.В. Сотніковій, усім співробітникам статистичної служби, які сприяли у підготовці матеріалів посібника та його виданні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >