< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Розвиток банківської системи тісно пов'язаний зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвими системами регулювання, контролю і системи забезпечення фінансової безпеки. Це, в свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської системи, дослідження сутності й особливостей її функціонування в ринкових умовах господарювання, відстеження та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Банківська система". Завдання дисципліни - вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань і призначення банківської системи та її елементів; оволодіння методами проведення банківських операцій та надання банківських послуг, аналізу та менеджменту банківської діяльності; набуття вмінь та навичок використання міжнародного досвіду регулювання банківської діяльності та застосування інструментів при забезпеченні фінансової безпеки банків.

Місце серед інших дисциплін. Дисципліна "Банківська система" тісно пов'язана з іншими дисциплінами, які вивчалися та вивчаються студентами, такими, як "Гроші та кредит", "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Фінансовий ринок", "Фінансовий аналіз", "Міжнародні розрахунки і валютні операції", "Інвестування".

В навчальному посібнику висвітлено питання виникнення, формування та розвитку банківської системи, особливостей функціонування банківської системи в країнах ринкового типу господарювання, місцю центральних банків у системі, їх функцій, завдань та операцій, діяльності комерційних банків та проведення ними операцій, аналізу банківської діяльності, необхідності банківського менеджменту в умовах конкурентного середовища, регулювання, нагляду, контролю НБУ за банками другого рівня, інструментів та методичних основ використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки банків.

Навчальний посібник розкриває весь обсяг навчальної дисципліни "Банківська система". Посібник складається із 3 частин, які включають 16 розділів. В перший частині розкриваються теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи, друга частина присвячена питанням ведення банківських операцій, в тертій частині викладено теоретичні та організаційні складові забезпечення контролю та безпеки діяльності комерційних банків. Кожний розділ містить виклад теоретичного матеріалу, який супроводжується схемами та таблицями, що дає можливість студентам в повному обсязі сприймати новий матеріал.

Після вивчення курсу "Банківська система" студенти повинні:

знати: законодавчу та нормативну базу, що регламентує банківську діяльність; основні характерні риси сучасної банківської системи України, цілі, функції та принципи функціонування її окремих ланок; економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг; методичні підходи до проведення аналізу банківської діяльності; показники, які характеризують фінансовий стан банку; економічний зміст нормативів банківської діяльності;порядок здійснення регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності; основи використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки банків;стан, проблеми та перспективи розвитку банківської системи України;

набути вміння характеризувати банківську систему, діючу в ринкових умовах господарювання; аналізувати основі фінансові показники діяльності банку; давати оцінку діяльності банку на основі його фінансових показників; застосовувати економічні нормативи для аналізу стану банку; розрізняти поняття "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль";пояснити механізм дії та основні етапи забезпечення фінансової безпеки банків.

Вивчаючи дисципліну "Банківська система" студенти обов'язково повинні опрацювати нормативно-правові акти, які регламентують та регулюють банківську діяльність в Україні, серед яких Закони України: "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інформацію"; Інструкції НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", "Про касові операції в банках України".

Опанування студентами змісту дисципліни "Банківська система" дозволить ефективно використовувати отриманні знання як в фінансовій сфері, так і в інших сферах національної економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >