< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Зовнішньополітичний курс України на євроінтеграцію передбачає відповідні зміни в усіх сферах суспільного і державного життя, у тому числі в освіті. Наміри України приєднатися до Болонського процесу, що дасть змогу уніфікувати вищу юридичну освіту України до системи вищої правової освіти країн - учасниць ЄС, позначилися на розширенні навчально-методичної бази викладання та на опануванні певного обсягу необхідних знань щодо державних стандартів освіти і національного освітнього законодавства. Навчальна дисципліна "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" викладається з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі - КМСОНП) - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Змістовий модуль - це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору неможливе без впровадження такого багатоцільового механізму, як Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система (ECTS).

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS - European Credit Transfer System) розроблена Європейською комісією, базується на кредитах і створена для сприяння мобільності, накопичення і трансферу кредитів та міжнародного визнання термінів навчання, прийнятих за кордоном.

Кредитно-модульній системі як невід'ємному атрибуту Болонської декларації надаються дві основні функції. Перша - сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходів з одного університету до іншого. Друга - акумулююча, чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів визначає, на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою програмою. Впровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором для стимулювання ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.

Модулі конструюються як системи навчальних елементів, об'єднаних ознакою відповідності визначеному об'єкту професійної діяльності. Останній розглядається як деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст, дає змогу оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності студента.

В результаті студент послідовно засвоює теоретичний матеріал, поданий на лекціях, питання кожної із тем, винесених на семінарські заняття і самостійне опрацювання, долучається до виконання індивідуальних завдань, участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, дослідження тих питань, що не отримали однозначного висвітлення в сучасній юридичній літературі.

Вивчення "Державних стандартів освіти і національного освітнього законодавства" здійснюється в рамках одного змістового модуля, що дозволяє систематизувати теоретичний матеріал згідно зі структурою програми цієї навчальної дисципліни, затвердженої Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Засвоєння змісту цього модуля, що відповідає 2 кредитам (72 год.), допомагає формуванню знань, умінь і навичок, поліпшенню якості правової підготовки фахівців на рівні сучасних вимог.

Основною метою вивчення курсу "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" є формування системи знань про правове регулювання системи освіти в Україні, про втілення в освітянських нормах та практиці їх реалізації права людини на освіту.

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з навчальної дисципліни "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Накопичені бали складають підсумкову оцінку студента. За результатами підсумкової кількості набраних балів студент може отримати підсумкову оцінку автоматично або ж спробувати покращити свій результат за допомогою підсумкового модульного контролю.

Автори висловлюють подяку ректору ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" - проф. О. О. Нестулі, першому проректору проф. В. Є. Рогозі, директору навчального центру доц. Н. В. Герман - за надання можливості апробації представленого навчального посібника; студентам і слухачам магістерського рівня, котрі навчаються у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" за спеціальністю 8.18010021 (8.0000050) "Педагогіка вищої школи" - за розуміння та втілення запропонованих ідей та усім, хто сприяв створенню цього посібника і сподіваються, що він стане прикладним інструментом удосконалення підготовки фахівців в Україні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >