< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Здійснення вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженості ресурсів потребує застосування фундаментальних методологічних основ, які дають змогу для визначення, порівняння, обґрунтування та прийняття вивірених управлінських рішень щодо проектів. Розв'язання таких завдань можливе при застосуванні методологічного апарату проектного аналізу. Навчальний посібник "Проектний аналіз" спрямовано на формування системного уявлення про принципи, методи й засоби прийняття управлінських рішень, які дають змогу раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб; поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства як у цілому, так і його складових.

Навчальний посібник "Проектний аналіз" системно і повною мірою розкриває зміст базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедур ухвалення рішення в проектному аналізі, можливостей здійснення проектів та виробничих програм з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей.

У навчальному посібнику систематизовано науковий пошук щодо вітчизняного та іноземного досвіду в управлінні інвестиційними процесами, практику розроблення і реалізації інвестиційних проектів.

Посібник має фундаментальну та теоретично-методологічну основу щодо розроблення та обґрунтування доцільності впровадження різносторонніх інвестиційних проектів.

Навчальний посібник має раціональну структуру, поєднує теоретичний та практичний матеріал у вигляді структуро-логічних схем, задач, ситуацій та тестових завдань.

Начальний посібник "Проектний аналіз" складається з двох частин, які висвітлюють методологічні основи та функціональні аспекти проектного аналізу. Висвітлення теоретичного матеріалу повністю відображається у структурно-логічних схемах та таблицях. За кожним розділом наведено тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань, контрольні питання до теми й перелік рекомендованої літератури. Великий обсяг різноманітних практичних задач, що містяться в цьому посібникові та супроводжуються прикладами розрахунків з детальним та чітким поясненням, у ході їхнього опанування й осмислення суттєво підвищать ефективність самостійної роботи студентів і поглибленого вивчення матеріалу за тематичними розділами.

Вивчення курсу надає змогу сформувати відповідний особистий стереотип економічного мислення і відношення до інвестиційних цінностей, опанувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного використання різних інвестиційних інструментів, виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику економічного суб'єкта, його внутрішнє та зовнішнє середовище, навчити обґрунтовувати доцільність реальних інвестиційних проектів і формування інвестиційних портфелів.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом викладачів кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у складі: кандидата економічних наук, професора кафедри Чевганової В.Я., кандидата технічних наук, доцента Биби В.В., викладача Скрильника A.C.

Автори глибоко вдячні рецензентам за слушні поради та змістовні рецензії. У підготовці цієї книжки враховано видання українських вчених, зокрема Верби В.А., Грищака М.Г., Загородніх O.A., Майорової Т.В., Пересади A.A. та ін.

Автори навчального посібника прагнули так викласти та узагальнити у схемах різноманітний складний матеріал, щоб він був використаний як студентами економічних спеціальностей, так і фахівцями виробничої сфери та бізнесу, суб'єктами інвестиційної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >