< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Невід'ємною частиною фінансової освіти фахівців вищої кваліфікації є статистична підготовка, вміння користуватися статистичними матеріалами дослідження, які дають змогу виявити тенденції та закономірності розвитку явищ і процесів фінансового сектору. Навчальна дисципліна "Фінансова статистика" відіграє важливу роль у формуванні висококваліфікованого фінансиста, озброюючи його знаннями статистичних методів і способів збирання, опрацювання та аналізу фінансово-економічної інформації.

Оволодіння дисципліною "Фінансова статистика" дозволить студентам напряму підготовки "Фінанси і кредит" розвинути статистичне мислення, здобути навички творчого використання основних статистичних підходів та інструментарію статистичного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, робити висновки та обґрунтовувати власну думку.

Статистична підготовка і розвиток статистичних навичок мають неоціненне значення у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Фінансова статистика дозволяє отримувати точні кількісні характеристики фінансової ситуації в країні, проводити їх дослідження та прогнозування, а застосування статистичних методів і прийомів оброблення даних про фінансовий сектор є вирішальним фактором вдосконалення теоретичної бази його розвитку та оцінювання його перспектив.

Підтвердженням значення статистичної науки для функціонування і розвитку суспільства, держави і життя людини є існування величезної кількості дуже і не дуже серйозних, критичних і дотепних висловів про неї:

 • - "Статистика знає все" (І. Ільф, Є. Петров);
 • - "Статистика — найточніша з усіх неточних наук" (Г. Флобер);
 • - "Статистика може довести що завгодно, навіть правду" (Н Мойніхан);
 • - "Судячи зі статистичних даних, із статистикою у нас все добре" (В. Туровський);
 • - "Існують три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Остання — шлях до істини" (вислів приписується Б. Діераелі, перша частина вислову популяризована М Твеном);
 • - "Факти — уперта річ, але статистика набагато поступливіша" (Л. Пітер);
 • - "Гарна статистика просто знає в кого питати" (Ігор Карпов);
 • - "Якби не було статистики, ми б навіть не підозрювали про те, як добре ми працюємо" (к/ф "Службовий роман").

Науково обґрунтованим підходом до визначення місця, значення і ролі статистичного методу у наукових дослідженнях є "колесо" науки (The Wheel of Science), розроблене У. Уоллесом (Walter L. Wallace) у 1971 році1. Згідно з цим підходом наукове дослідження розвивається від нормативного (теоретичного) аналізу, через збирання фактів шляхом статистичного спостереження, до емпіричного аналізу явищ і процесів. При цьому дослідницька діяльність проходить кілька взаємно незалежних, але нероздільних етапів: формулювання теорії, формулювання гіпотези, спостереження, емпіричне узагальнення, коригування і розвиток початкової та формулювання нової теорії (рис. 1).

Ґрунтуючись на вищенаведеному підході, слід звернути увагу на певну залежність статистичного спостереження від якості проведення попередніх етапів: якщо дослідник поставив невірні цілі і завдання або неправильно їх сформулював, допустив серйозні помилки при розробленні плану або виборі методу дослідження, тоді навіть найдосконаліший статистичний аналіз буде марним. Тому аж ніяк не применшуючи самостійної цінності статистичної науки загалом і фінансової статистики зокрема, необхідно сказати, що вивчення фінансової статистики повинно ґрунтуватися на сформованій у студентів теоретичній базі. Адже оволодіння цією навчальною дисципліною вимагає глибокого розуміння теоретичних категорій і закономірностей фінансово-економічної науки.

Рис. 1. "Колесо" науки

Отже, метою вивчення дисципліни "Фінансова статистика" є формування теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок статистичного оцінювання стану та розвитку фінансового сектору, застосування статистичного апарату для обґрунтування фінансово-управлінських рішень.

Предметом дисципліни "Фінансова статистика" є кількісні та якісні характеристики фінансово-економічних відносин у фінансовому секторі.

Завдання дисципліни "Фінансова статистика" полягають у вивченні:

 • - змісту і методів обчислення і аналізу показників, які відображають особливості функціонування та розвитку фінансового сектору;
 • - концептуальних засад структуризації фінансового сектору, а також відображення фінансових операцій у системі національних рахунків;
 • - системи показників фінансової статистики, її складових та методичного інструментарію їх обчислення та аналізу;
 • - статистичних підходів до аналізу формування доходної і витратної частини бюджету та співвідношення між ними, оцінювання його структури, ступеня його виконання, а також державного боргу;
 • - напрямів та методів оцінювання динаміки і структури грошової маси і грошового обігу, а також їхнього впливу на розвиток економічної системи;
 • - статистичних методів вивчення цін, методичного інструментарію вимірювання рівня інфляції та динаміки інфляційних процесів;
 • - методичних підходів до спостереження та аналізу функціонування і розвитку фінансового посередництва;
 • - методичних підходів до здійснення прогнозних розрахунків, необхідних для обґрунтування напрямів фінансової політики.

Авторами навчального посібника є кандидат економічних наук, доцент Кремень Вікторія Михайлівна та кандидат економічних наук, доцент Кремень Ольга Іванівна, які працюють у Державному вищому навчальному закладі "Українська академія банківської справи Національного банку України" (м. Суми).

Оскільки автори викладають дисципліну "Фінансова статистика" майбутнім фахівцям з фінансів (слід зауважити, що ця дисципліни також викладається і для майбутніх фахівців з прикладної статистики), зміст тем навчального посібника побудовано з максимальним урахуванням знань, здобутих студентами напряму підготовки "Фінанси і кредит" при вивченні попередніх загальноекономічних і професійних дисциплін ("Гроші та кредит", "Фінанси", "Інвестування", "Аналіз інвестиційних проектів". "Страхування", "Страхові послуги", "Фінансовий ринок", "Податкова система", "Бюджетна система" та ін.), але без зайвих повторень і дублювань відповідної інформації.

Навчальний посібник передбачає послідовне оволодіння концептуальними засадами фінансової статистики, основоположними принципами функціонування та структуризації фінансового сектору, методичними підходами та науковим інструментарієм статистичного вивчення масових явищ і процесів у фінансовому секторі.

Вивчення дисципліни починається з ознайомлення з фінансовою статистикою як наукою, інституційною структурою фінансового сектору та принципами кількісного вимірювання фінансових операцій: цим питанням присвячені теми "Фінансова статистика як наука" та "Фінансовий сектор в економічній системі країни". Особливості статистичного вивчення міжнародних і централізованих фінансів розглядаються у темах "Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів" та"Статистика бюджету і державного боргу". Питання статистичного вивчення грошово-кредитної сфери висвітлені у темах "Статистика грошового обігу" та "Статистичне вивчення інфляції". Специфіка статистичного спостереження розвитку фінансового посередництва країни розкривається у темах "Статистика банківської діяльності", "Статистика небанківських фінансових посередників", "Статистика ринку цінних паперів та фондових бірж".

Підготовлений навчальний посібник охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для вивчення дисципліни "Фінансова статистика".

Автори навчального посібника висловлюють щиру вдячність за висловлені слушні зауваження, корисні рекомендації та конструктивні поради щодо змісту, структури та викладення матеріалу шановним рецензентам: доктору економічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри прикладної статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту Нелі Олексіївні Парфенцевій; доктору економічних наук, професору кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Зої Миколаївні Васильченко; доктору економічних наук, доценту, завідувачу кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права Роману Омеляновичу Кулиничу.

Автори будуть щиро вдячні за відгуки і пропозиції щодо вдосконалення структури та змісту навчального посібника, які можна надсилати за адресою: кафедра фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", вул. Петропавлівська, 59, м. Суми, 40030, e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. , uabs.edu.ua.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >