< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування кредитних ризиків

Активізація ділової активності між суб'єктами підприємницької діяльності потребує розширення та вдосконалення спектру страхових послуг, які надаються на покриття фінансово-кредитних ризиків. Динамічний розвиток страхового ринку України за останні роки забезпечує можливість розширення існуючих та створення нових страхових продуктів, а саме: страхування товарних кредитів; страхування фінансових (корпоративних та споживчих) кредитів; страхування кредитів під інвестиції; страхування відповідальності позичальника; страхування фінансових застав; страхування кредитів довіри й депозитів, а також страхування перерви у виробництві.

Одним з найбільш поширених ризиків у фінансово-господарської діяльності є кредитний ризик, пов'язаний з можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань перед банками, іншими кредиторами чи інвесторами у результаті виникнення ризику неплатежу або його неплатоспроможності, який формується у процесі кредитування. Зарубіжна страхова практика засвідчує про єдність підходів до визначення умов щодо страхування кредитів. Так, у польському Законі "Про страхову діяльність", страхування кредитів виокремлено у самостійну позицію у розділі позажиттєвих видів страхування (польська страхова теорія дотримується загального "дихотомного" поділу усієї сукупності видів страхування: на майнове й особисте. Російська страхова практика однозначно розглядає страхування кредитів як страхування заборгованості у складі страхування відповідальності. Німецька систематизація страхування теж традиційно відносить страхування кредитів до підгалузі страхування відповідальності48. У відповідності до Закону України "Про страхування", страхування кредитів відноситься до майнових видів страхування.

Страхування кредитних ризиків розглядається як комплекс страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів, пов'язаних з існуванням ризику неповернення кредиту внаслідок неплатоспроможності позичальника.

Суб'єктом страхування кредитних відносин є юридична особа, яка уклала зі страховиком договір страхування кредиту або позики, та яка у встановленому законодавством України порядку здійснює кредитування на умовах, встановлених кредитним договором (договором позики).

Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з матеріальними збитками, завданими страхувальнику внаслідок невиконання (або неналежного виконання) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником та страхувальником (позикодавцем та кредитором).

Страховим ризиком є неповернення кредитів або позик страхувальнику, що пов'язане з невиконанням (неналежним виконанням) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником та страхувальником (позикодавцем та кредитором).

Страховими випадками є збитки страхувальника у результаті невиконання (неналежного виконання) позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором (договором позики), а саме: неповернення (або часткове повернення) позичальником кредиту (позики) у встановлені кредитним договором терміни та (або) невиплата ним у повному обсязі й в установлені кредитним договором терміни погашення відсотків невиконання інших обов'язків, передбачених кредитним договором.

Страхова сума при страхуванні кредитів встановлюється у межах суми кредиту та відсотків за користування кредитом.

Термін страхування визначається на період дії кредитного договору.

Страховий тариф встановлюється у залежності від суми кредиту, а також від: категорії предмету застави (автотранспорт, побутова техніка житло тощо); механізму оцінки предмета застави й процедури оцінки кредитоспроможності позичальника.

У разі настання страхової події, страховик здійснює страхове відшкодування у розмірі заборгованості позичальника за вирахуванням франшизи. Виплата страхового відшкодування проводиться на підставі таких документів:

 • o страхового договору;
 • o кредитного договору;
 • o копій листування між страхувальником та позичальником, що стосується даного страхового випадку (якщо таке листування є в наявності);
 • o підтвердження суми заборгованості позичальника перед страхувальником відповідно до даних позичкового рахунку позичальника;
 • o паспорту й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника;
 • o інших документів, наявність яких, на погляд страхувальника, дає змогу встановити розмір страхового відшкодування за конкретним кредитним договором.

За класифікаційними ознаками страхування кредитів поділяється на три види:

 • 1. Делькредерне страхування.
 • 2. Страхування кредиту довіри.
 • 3. Страхування застав (гарантійне страхування).

При делькредерному страхуванні страхувальником може виступати як кредитор, так і позичальник. Якщо кредитор одночасно є й страхувальником, він може розраховувати на страхове відшкодування збитків у випадку невиконання боржником своїх фінансових зобов'язань. За другою формою делькредерного страхування позичальник виступає у ролі страхувальника й тим самим захищає майнові інтереси свого кредитора.

Делькредитне страхування кредитних ризиків передбачає наявність досить широкого асортименту страхових послуг, а саме страхування товарних кредитів, страхування відповідальності позичальника за непогашення кредитів, страхування експортних кредитів, страхування кредитів під інвестиції. Розглянемо зміст цих страхових послуг детальніше.

1. Страхування товарних кредитів - надання страхового захисту страхувальнику на випадок неплатоспроможності покупців-пози-чальників. Метою страхування товарних кредитів є гарантія повернення підприємствами у визначний строк грошових коштів, якщо клієнт; якому надано товар чи послуги у кредит, не в змозі своєчасно їх сплатити через свою неплатоспроможність чи з інших причин.

Страхувальниками за даним видом страхування виступають постачальники, тобто кредитори. Об'єктом страхування за договором є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його комерційною діяльністю. Ризик проявляється у ймовірності спричинення прямих матеріальних збитків страхувальнику внаслідок невиконання (неналежного) виконання обов'язків за контрактами купівлі-продажу товарів (робіт та послуг). Страховим випадком є заподіяння прямих матеріальних збитків страхувальнику, пов'язаних з порушенням його прав і законних інтересів під час здійснення ним комерційної діяльності у частині виконання перед ним грошових зобов'язань контрагентів за контрактами.

 • 2. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредитів - надання страхового захисту кредитору на випадок непогашення суми кредиту та відсотків по ньому у встановлені терміни. Учасниками процесу страхування виступають: страхова компанія, фізична або юридична особа та позичальник. Об'єктом страхування є відповідальність позичальника перед банком-кредитором за своєчасне й повне погашення кредиту у т.ч. й відсотків за ним. Термін дії договору страхування відповідає терміну дії кредитного договору. Страхову суму встановлюють у межах суми кредиту, а страховий платіж залежить від розміру страхової суми, ступеня ризику, форми кредиту, а також від кредитної історії позичальника.
 • 3. Страхування експортних кредитів - надання страхового захисту підприємцям, які здійснюють різні форми міжнародної співпраці. Необхідність страхування експортних кредитів полягає у потребі покриття збитків, спричинених учаснику зовнішньоекономічної діяльності, у зв'язку з невиконанням іноземним контрагентом договірних зобов'язань внаслідок власної неплатоспроможності, або інших умов, передбачених договором страхування.

Страховим випадком вважається неплатоспроможність іноземного контрагента, що в свою чергу зумовлює майнову відповідальність страховика перед страхувальником. Страховим ризиком є настання неспроможності іноземного контрагента, внаслідок чого цей іноземний контрагент:

 • o не оплатив або не може більше оплачувати товари або послуги, що є об'єктом контракту, укладеного страхувальником з цим іноземним контрагентом;
 • o не поставив або не може більше поставляти товари або послуги, що є об'єктом контракту, укладеного страхувальником з цим іноземним контрагентом.

Страхова сума визначається у межах укладеного контракту між страхувальником та контрагентом. Страхова премія розраховується, виходячи з запланованого обсягу експортно-імпортних операцій страхувальника.

4. Страхування кредитів під інвестиції - надання страхового захисту інвесторам, які здійснюють вкладання коштів у різні інвестиційні проекти за рахунок наданих кредитів та інвестицій. Кредити під інвестиції можуть надаватися як у товарній, так і грошовій (готівковій чи безготівковій формах). При видачі кредитів у товарній формі кредиторами є виробники й продавці інвестиційних інструментів, а при грошовій формі - банківські установи, які однаково зацікавлені у своєчасному й повному поверненні заборгованості.

Крім делькредерного страхування, страхові послуги надаються щодо страхування довіри. Сутність даного виду страхування полягає у тому, що роботодавець захищає себе від ймовірних збитків на випадок фінансових зловживань працівників.

Суб'єктами страхування довіри виступають роботодавці та працівники, які, відповідно до своїх службових обов'язків, несуть матеріальну та фінансову відповідальність перед роботодавцем.

Об'єктом страхування довіри є комп'ютерні системи банку, електронні дані носії, комп'ютерні віруси, електронний зв'язок, електронні перекази, цінні папери на електронних носіях, а також переказ коштів по телефонних інструкціях.

Страхова сума визначається за згодою сторін, але у межах можливих фінансових збитків, що можуть виникнути у результаті непрофесійної діяльності відповідальних осіб.

Наявність договору страхування довіри дозволяє роботодавцю: уникати зайвої тривоги про матеріальні цінності, які передаються довіреним особам, персоналу у користування; запобігати виникненню витрат прямих збитків; уникати у кожному випадку потреби отримувати докази цілісності матеріальних цінностей.

Серед багатьох видів страхування кредитів важливе місце посідає страхування заставного -майна, адже даний вид страхування є зручним як для кредитора, так і для позичальника. Договір страхування заставного майна дозволяє позичальнику отримати необхідний кредит, а кредитору - отримати заставне майно позичальника у разі несвоєчасного погашення суми заборгованості за кредитом.

Метою проведення даного виду страхування є захист майнових інтересів фінансово-кредитної установи, яка здійснює кредитування фізичних та юридичних осіб, страхувальників, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням заставним майном.

Об'єктом страхування є заставне майно, яке передається банку у заставу й належить, як правило, страхувальнику на правах власності або оренди чи лізингу.

Страхова сума встановлюється за обопільною згодою сторін у межах дійсної вартості майна (при розрахунку страхового відшкодування буде враховуватись амортизація) або у розмірі повної відновлювальної вартості (у такому разі розрахунок страхового відшкодування буде здійснюватись без врахування амортизації)

При страхуванні заставного майна страхове покриття розповсюджується на такі види ризиків:

 • o пожежі (пошкодження чи повне знищення об'єктів страхування внаслідок впливу вогню, а також продуктів горіння й засобів гасіння пожежі), ураження блискавкою та вибуху газу;
 • o стихійних лих (повінь, землетрус, шторм, буря, вихор, ураган, смерч, град, зсув грунту тощо) та падіння керованих літальних апаратів або їх уламків;
 • o часткової або загальної аварії обігрівальної, водогінної каналізаційної систем, систем пожежогасіння та інших технологічних аварії, які спричинили об'єкту страхування прямих або опосередкованих збитків;
 • o протиправних або зумисних дій третіх осіб (підпал, крадіжка зі зламом, пограбування тощо).

Подальший розвиток фінансово-кредитних інституцій потребує удосконалення механізму страхового захисту як позичальника, так і кредитора. У цьому контексті кредитні установи зацікавлені у наданні їм гарантій щодо майнової відповідальності страховика за несвоєчасне або не у повному обсязі погашення заборгованості страхувальника. У свою чергу страхувальник, укладаючи договір кредитного страхування, повинен мати впевненість у здатності страховика розрахуватися з кредитором у разі неплатоспроможності страхувальника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >