< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність

Адміністративна деліктологія є складовою частиною більш загальної науки деліктології і покликана вивчати 3 групи незлочинних правопорушень: по-перше, ті порушення, які допускають працівники апарату органів виконавчої влади у процесі виконання своїх обов'язків; по-друге, правопорушення громадян, що тягнуть застосування заходів адміністративної відповідальності; по-третє, це правопорушення, які допускають установи, організації, підприємства, що тягнуть адміністративні стягнення. Питання адміністративної деліктології та адміністративної деліктності досить змістовно вивчали О. Остапенко, Є. Додін, І. Голосніченко, М. Дорогих, С. Ківалов та інші.

Адміністративна деліктологія - це сукупність знань про адміністративні делікти і деліктність як масове негативне явище, що містить в собі детермінанти протиправної поведінки деліквента, його особи з метою вироблення і використання адекватних заходів для протидії адміністративним правопорушенням.

Предметом адміністративної деліктології є: деліктність як конкретне, так і як загальне негативне явище, детермінанти протиправної поведінки порушників, особа порушника і механізм його протиправної поведінки. Іншими словами, предметом адміністративної деліктології є:

феноменологія адміністративної деліктності - це її характеристика, класифікація, внутрішні закономірності та тенденції;

етіологія - причини та умови, які сприяють її існуванню;

профілактика адміністративної деліктності як в цілому, так і складових її частин.

Методологічно всі дослідження у сфері адміністративної деліктології прийнято поділяти на 4 основні напрями:

 • - аналіз характеру вчинених правопорушень, їх масштабності, динаміки розвитку;
 • - дослідження причин конкретних правопорушень і умов, що їм сприяють;
 • - вивчення особи правопорушника;
 • - розробка заходів щодо запобігання правопорушенням. Функції адміністративної деліктології:
 • - прогностична (встановлення тенденцій деліктності в цілому, окремих її видів, її екології, топографії, географії поширення);
 • - пояснювальна (розкриття суті адміністративної деліктності, її внутрішніх законів, впливу на стан правопорядку у країні);
 • - синтезуюча (інтегруюча), яка полягає в упорядкуванні накопиченого емпіричного матеріалу, виявленні у ньому закономірностей та зв'язків.

Система адміністративної деліктності - це її внутрішня структура. У системі адміністративної деліктності прийнято виділяти Загальну та Особливу частини.

До Загальної частини адміністративної деліктності належать знання про природу, структуру, екологію, динаміку, географію, топографію адміністративної деліктності, про її причини, засоби та методи набуття знань, а також про засоби профілактики адміністративній деліктності.

До Особливої частини належить деліктологічна характеристика сукупності та закономірностей окремих видів проступків, що класифікуються за різними критеріями: за родовим об'єктом посягання, за особливостями демографічних властивостей правопорушника тощо, а також вивчення причини та умов, що сприяють вчиненню окремих проступків. Із урахуванням переліченого вище, розробляються рекомендації щодо профілактики адміністративних проступків.

Адміністративна деліктологія - це наука теоретико-приклад-на. її вивчають як теорію, висновки якої використовуються на практиці (зорієнтовані на практичну діяльність уповноважених осіб).

Методи адміністративної деліктології: конкретно-соціологічні (опитування, експертних оцінок, вивчення документів, анкетування, інтерв'ювання), статистичні, історичні, демографічні, психологічні, кібернетичні, логічні (класифікації, порівняння, абстрагування тощо).

Адміністративна деліктність - це сукупність адміністративних деліктів (проступків), які вчинені у певному місці, у певний період часу.

Ознаки адміністративної деліктності:

 • - стан (рівень) адміністративної деліктності - це кількість проступків в абсолютних цифрах або у відносних показниках. Стан адміністративної деліктності може виражатися в коефіцієнтах або індексах, тобто показниках притягнутих до адміністративної відповідальності осіб щодо певного числа осіб (мешканців, співробітників тощо);
 • - структура адміністративної деліктності - це якісна сторона адміністративної деліктності, сукупність проступків, які відрізняються за різними критеріями. Серед найпоширеніших критеріїв, які обираються для визначення структури адміністративної деліктності, зустрічаються: родовий об'єкт посягання, заходи відповідальності, які передбачаються за їх вчинення, форма вини, суб'єкт проступку тощо;
 • - динаміка - зміни кількісних та якісних показників адміністративних деліктів в цілому за певний період часу (рік, квартал тощо). Для визначення динаміки адміністративної деліктності використовується 2 способи - базисний (коли за основу обираються дані певного року, і вони послідовно порівнюються із показниками всіх інших років) та ланцюговий (коли визначаються зміни у показниках поточного року щодо попереднього);
 • - екологія - вплив клімату, зони проживання особи на її поведінку;
 • - топографія - місце вчинення проступку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >