< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансове планування діяльності малого підприємства

В умовах ринкової економіки найважливішими чинниками, що обумовлюють масштаби й темпи розвитку малого підприємства, є обсяг та структура фінансових ресурсів, які перебувають в його розпорядженні, оскільки управління діяльністю суб'єкта підприємництва вимагає врахування наявності фінансових ресурсів для реалізації планів розвитку, оцінки впливу управлінських рішень на результати його діяльності. Вирішення цих завдань досягається в процесі фінансового планування діяльності малого підприємства.

Фінансове планування - це процес прогнозування стану фінансів суб'єкта господарювання на перспективний період та виявлення способів оптимізації фінансового становища відповідно до стратегічних цілей та завдань підприємства. Фінансове планування дає можливість розглянути та порівняти альтернативні варіанти фінансової стратегії й забезпечити досягнення підприємством сталих ринкових позицій та фінансового становища.

Фінансове планування дає змогу зіставити різні варіанти управління фінансовими ресурсами й об'єктивно вибрати найкращий варіант розвитку підприємства та його фінансового забезпечення. Отже, формування фінансового плану є логічним завершенням процесу планування діяльності загалом і дає можливість оцінити кінцеві результати його господарювання в плановому періоді.

Фінансове планування передбачає здійснення різноманітних аналітичних та обчислювальних операцій. Загальну послідовність дій та логіку процесу складання фінансового плану малого підприємства графічно зображено на рис. 11.4.

Передумовою фінансового планування є визначення стратегічних цілей та завдань функціонування малого підприємства на плановий період; результати проведення моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємства, його можливостей та проблем; вивчення зовнішнього оточення та прогнозування його вірогідних змін. Результатом узагальнення цієї інформації є план господарської діяльності на майбутній період.

Розроблення фінансового плану має важливе значення не лише у поточній, а й інвестиційній діяльності малого підприємства, оскільки має бути з'ясовано, з яких джерел та у який період будуть залучені необхідні фінансові ресурси; яке цільове призначення усіх капіталовкладень за проектом; як співвідносяться поточні потреби підприємства у грошових коштах з плановим рухом грошових коштів (доходів та витрат); яким буде фінансовий стан підприємства протягом та наприкінці планового періоду.

Фінансовий план важливий також, оскільки дає відповідь на питання, чи прийнятний інвестиційний проект малого підприємства взагалі, а також для інвестора, кредитора, партнера по бізнесу, оскільки дає змогу відповісти на запитання: чи здатне підприємство виконати взяті на себе зобов'язання, правильно розпорядитися залученими у підприємницький проект фінансовими ресурсами, а також своєчасно розрахуватись із зобов'язаннями чи забезпечити належний прибуток на вкладений капітал. Період планування має відповідати стандартному терміну планування (як правило, це три роки з помісячною розбивкою у перший рік та поквартальною - у другий та третій роки планового періоду).

Для унаочнення фінансових розрахунків використовують спеціальні відомості (форми представлення планових розрахунків), основними з яких є: план руху грошових коштів (доходів та витрат), план чистого доходу, проектний баланс.

Таблиця "Рух грошових коштів" (табл. 11.1) потрібна для обліку надходження на підприємство грошових коштів (доходів з усіх джерел) і витрат, пов'язаних з реалізацією підприємницького проекту та поверненням залучених капіталовкладень.

"Відомість чистого доходу" (табл. 11.2) є спрощеною формою таблиці "Рух грошових коштів". Третім важливим документом фінансового плану є прогнозний баланс підприємства, який складається за усіма періодами планування (табл. 11.3).

Послідовність фінансового планування діяльності малого підприємства

Рис. 11.4. Послідовність фінансового планування діяльності малого підприємства

Таблиця 11.1. Приклад складання таблиці "Рух грошових коштів"

Приклад складання таблиці

Таблиця 11.2. Приклад складання таблиці "Відомість чистого доходу (відомість доходів та витрат) підприємства"

Приклад складання таблиці

Таблиця 11.8. Плановий баланс підприємства

Плановий баланс підприємства

Специфікою планового балансу є наявність трьох розділів, які становлять рівність: Активи = Пасиви + Зобов'язання перед власниками (акціонерами).

Важливо пам'ятати, що для фінансового планування діяльності малого підприємства вагоме значення має планування сукупності показників, які можна згрупувати за двома напрямами:

  • 1) показники, які характеризують ліквідність і платоспроможність підприємства у кожному з періодів реалізації підприємницького проекту;
  • 2) показники, які засвідчують доцільність прийняття рішення щодо реалізації підприємницького проекту.

Інформаційною базою щодо розрахунку першої групи показників слугують дані з планового балансу. Для показників ліквідності й платоспроможності підприємства у кожному з періодів планування доцільно скласти окрему таблицю, яка відображатиме періоди низького рівня та періоди стабілізації фінансового стану підприємства. Варто пам'ятати, що в межах цієї таблиці доцільно обчислити показники за такими групами: ділової активності; ефективності використання ресурсного забезпечення підприємства; прибутковості та рентабельності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >