< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Митна служба як суб'єкт забезпечення економічної безпеки

Митні органи здійснюють контроль у сфері справляння мита. За умов сьогодення митна служба відіграє важливу роль у формуванні Державного бюджету України та регулюванні зовнішньоекономічної діяльності країни.

Основними функціями митних органів є забезпечення справляння загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) та валютний контроль. У цьому плані митна служба виконує важливу та особливу роль, оскільки в результаті її діяльності держава отримує значні надходження коштів та відповідно до митного законодавства та митної політики контролює рух валютних цінностей у зовнішньоекономічних відносинах. Отже, у процесі діяльності митної служби певною мірою забезпечується і регулюється зовнішньоекономічна діяльність українських та іноземних суб'єктів господарювання за допомогою різних методів, передусім фінансових. Головний показник ефективної роботи Держмитслужби — забезпечення стабільних надходжень до бюджету.

Вся діяльність митних органів здійснюється у правовій формі. Нормативну основу діяльності митної служби становить широке коло правових норм, зафіксованих в актах чинного законодавства — Конституції України, законах і кодексах, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, нормативних актах самої Держмитслужби України, а також Національного банку України (щодо регулювання валютних відносин), інших нормативно-правових актах.

Митні органи України виконують свої повноваження, правові основи яких закріплено в Законі України "Про митну справу в Україні" та Митному кодексі України. Названим законом встановлено, що Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу, яка є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України.

Митна справа включає в себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон України товарів і предметів, обкладення їх митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні. В найбільш загальному вигляді діяльність митних органів включає в себе мобілізацію державних доходів, розподіл та використання фондів коштів, що надходять у вигляді мита, митних зборів та інших доходів, здійснення валютного контролю.

Митна служба України є одним із державних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. У межах своїх повноважень вона на основі та на виконання чинного законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання, що є обов'язковим. У складі Держмитслужби України діє митно-тарифне управління та управління митних доходів і платежів, які посідають центральне місце в управлінні фінансовою діяльністю митниць.

Митниці — державні установи, які здійснюють контроль за переміщенням через митний кордон товарів та інших предметів, валюти і цінностей, нараховують і справляють мито і збори, здійснюють боротьбу з порушенням митних правил та контрабандою, ведуть митну статистику і подають її до державних органів статистики. Структурними одиницями митниці з фінансових питань є відділи: 1) митних доходів та платежів; 2) бухобліку, звітності та розрахунків з митних платежів з Держбюджетом; 3) тарифів та митної вартості.

У структурі Державної митної служби України для боротьби з контрабандою та порушенням митних правил створено підрозділи боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

Державною митною службою України постійно вживаються зі ходи з виявлення, розкриття та припинення фактів контрабанди та порушення митних правил. Так, лише протягом січня — квітня 2007 року було порушено 117 кримінальних справ про контрабанду на загальну суму 61,9 млн гривень. Складено 8 565 протоколів про порушення митних правил на суму 167,2 млн гривень. При цьому вартість реально вилучених предметів становить 98,4 млн гривень.

Основними завданнями Держмитслужби у сфері забезпечення економічної безпеки є:

 • • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;
 • • забезпечення захисту економічних інтересів України;
 • • виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організація ми, юридичними і фізичними особами;
 • • організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
 • • забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
 • • забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;
 • • застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;
 • • організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;
 • • здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
 • • сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів;
 • • здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та виконують інші операції з такими товарами;
 • • забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі митної справи та виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені в установленому законом порядку.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань:

 • • організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
 • • організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;
 • • вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо: недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цінностей; недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів;
 • • запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;
 • • провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи митницями;

здійснює контроль за:

 • • своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи;
 • • правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 • • правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 • • здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобігання та протидії проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань у митній службі та інші.

Держмитслужба має право:

 • • залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до участі у виконанні завдань, що належать до її компетенції;
 • • укладати меморандуми із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення митного контролю;
 • • одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Держмитслужба під час виконання покладених на неї завдані взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших держав. Вона у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади видає спільні нормативно-правові акти.

Одним із основних завдань Державної митної служби України є здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями. Держмитслужба також здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Органи Держмитслужби з метою забезпечення тісної взаємодії з іншими заінтересованими суб'єктами валютного контролю передають уповноваженим банкам та ДПА України:

 • • реєстри вивізних та ввізних митних декларацій, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України згідно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовій формі;
 • • реєстри вивізних та ввізних митних декларацій про здійснення експортно-імпортних операцій, що підлягають експортному контролю згідно з Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. № 117 "Про положення про державний експортний контроль в Україні", за угодами, що передбачають розрахунки
 • • у грошовій формі з дотриманням вимог збереження державної таємниці;
 • • інформацію про порушення резидентами встановлених законодавством термінів надходження товарів, що імпортуються за бартерними угодами (на магнітних носіях).

Дані митної статистики щодо зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними органами державної влади для контролю за надходженням податків, зборів, інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому.

У процесі своєї контрольної діяльності митні органи тісно взаємодіють із податковими органами. Порядок взаємодії податкових і митних органів при організації та проведенні планових виїзних перевірок, у т. ч. щодо застосування процедури визначення суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, встановлюється Державною податковою адміністрацією разом з Державною митною службою. Так, спільним наказом Державної податкової адміністрації та Державної митної служби від 29 липня 2004 р. № 439/551 затверджено Порядок взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з вимогами Митного кодексу України від 11 липня 2002 р. № 92-IV при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України (ст. 10 Кодексу).

Операції, пов'язані зі справлянням передбачених законом податків і зборів, належать до митних процедур (п. 19 ст. 1 Митного кодексу України). Справляння податків та зборів при переоформленні товарів та транспортних засобів у вільний обіг повинна здійснювати митниця, яка здійснює таке переоформлення.

Згідно з чинним законодавством України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, тобто протиправні, винні дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які передбачена адміністративна відповідальність.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:

 • • попередження;
 • • штраф;
 • • конфіскація товарів.

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів і безоплатному переданні їх у власність держави.

Конфіскація товарів або транспортних засобів застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення, і може бути застосована виключно за рішенням суду.

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

У сфері боротьби з економічною злочинністю митні органи, згідно зі ст. 101 КПК України, проводять дізнання лише у справах про контрабанду (ст. 201 (Контрабанда) КК України).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >