< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Аналізуючи організацію праці на підприємстві, доцільно виділяти такі принципи:
  • а) пропорційність, ритмічність, узгодженість, безперервність;
  • б) безперервність, частоту, циклічність;
  • в) ритмічність, відповідальність, інформативність;
  • г) пропорційність, ритмічність, достовірність.
 • 2. Досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності праці, зниження витрат у процесі виробництва передбачають:
  • а) соціально-психологічні завдання;

Таблиця 8. Результати фотографії робочого дня робітника, зайнятого механізованим фасуванням сипких товарів

З № з/п

Операція

Поточний час за варіантами, год та хв

І

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

Початок спостереження

9-00

9-00

9-00

9-00

9-00

1

Прихід на робоче місце

9-00

9-00

9-03

9-05

9-07

2

Налагодження обладнання

9-10

9-15

9-15

9-12

9-18

3

Відсутність продукції для фасування

9-18

9-24

9-20

9-22

9-25

4

Працює

10-20

10-25

10-40

10-30

10-40

5

Відсутня електроенергія

10-25

10-40

10-48

10-45

10-50

6

Працює

11-05

11-20

11-30

11-15

11-30

7

Складання фасованої продукції

11-11

11-29

11-38

11-25

11-40

8

Пошук тари

11-20

11-40

11-45

11-38

11-45

9

Працює

12-10

12-28

12-38

12-41

12-40

10

Розмова з сусідом

12-16

12-35

12-45

12-46

12-45

11

Працює

12-45

12-40

12-35

12-45

12-50

12

Паління, пиття води

12-50

12-45

12-43

12-50

12-52

13

Складання фасованої продукції

13-00

13-00

13-00

13-00

13-00

Обідня перерва

13.00-4.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

14

Повернення з обіду

14-05

14-00

14-05

14-08

14-00

15

Працює

14-55

14-48

14 -50

14-55

15-00

16

Налагоджування обладнання

15-10

15-05

15-05

15-10

15-15

17

Працює

16-05

16-55

16-10

16-10

16-20

18

Діставання пакувального матеріалу

16-12

17-10

16-18

16-20

16-25

19

Складання фасованої продукції

16-20

17-25

16-27

16-32

16-30

20

Працює

17-10

17-05

17-05

17-10

17-20


Закінчення табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

21

Розмова з бригадиром

17-15

17-33

17-15

17-24

17-25

22

Працює

17-44

17-34

17-40

17-33

17-45

23

Складання фасованої продукції

17-50

17-45

17-48

17-43

17-50

24

Прибирання робочого місця

18-00

18-00

18-00

18-00

18-00

 • б) економічні завдання організації праці;
 • в) соціально-економічні завдання;
 • г) соціальні завдання.
 • 3. Форми організації праці — це:
  • а) її різновиди, які відрізняються особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;
  • б) її різновиди, які не відрізняються особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;
  • в) її різновиди, які взаємопов'язані між собою особливостями розв'язання питань з окремих напрямів організації праці;
  • г) її різновиди, які залежать від способів виконання окремих видів операцій.
 • 4. Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за:
  • а) операціями, циклами;
  • б) видами, фазами і циклами;
  • в) категоріями, технологіями виробництва;
  • г) освітніми характеристиками працівників.
 • 5. Оберіть правильне твердження: бригада — це:
  • а) організаційно-технологічне і соціально-економічне об'єднання працівників однакових або різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировини і матеріалів для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності;
  • б) соціально-економічне об'єднання працівників однакових або різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировини і матеріалів для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності;
  • в) організаційно-технологічне об'єднання працівників однакових або різних професій на базі відповідних виробництв, устаткування, інструменту, оснащення, сировинні матеріалів, для виконання виробничого завдання з випуску високоякісної продукції певної кількості, з найменшими матеріальними і трудовими витратами, на основі колективної матеріальної заінтересованості й відповідальності.
 • 6. Загальна тривалість робочого часу визначається:
  • а) встановленими нормами часу;
  • б) відпрацьованими годинами;
  • в) рівнем розвитку виробництва;
  • г) згідно з нормами виробітку.
 • 7. Об'єктами нормування є:
  • а) обсяг роботи за певний період;
  • б) зона обслуговування;
  • в) чисельність персоналу;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 8. За допомогою хронометражу визначають:
  • а) тривалість елементів операції;
  • б) кількість елементів операції;
  • в) якість елементів операції;
  • г) різновиди операцій.
 • 9. Робочий час є загальною мірою:
  • а) кількості праці;
  • б) якості праці;
  • в) якості та кількості виконаної роботи;
  • г) трудомісткості праці.
 • 10. Раціональному використанню робочого часу сприяє:
  • а) організація та обслуговування робочих місць;
  • б) нормування праці;
  • в) організація добору персоналу;
  • г) оптимізація режимів праці й відпочинку.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Оберіть правильне твердження організації праці:
  • а) спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів;
  • б) об'єднання людей, котрі разом реалізують певну програму або мету і діють на основі встановлених правил та процедур;
  • в) система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та між собою, що утворює певний порядок здійснення трудового процесу.
  • г) взаємозалежність виробників із предметами праці з мстою покращення якості трудового життя.
 • 2. Які з наведених нижче завдань впливають на покращення організації праці:
  • а) економічні;
  • б) організаційні;
  • в) соціальні;
  • г) психофізіологічні.
 • 3. Які з наведених нижче напрямів організації праці характеризують особливості вирішуваних завдань:
  • а) поділ і кооперація праці;
  • б) нормування праці;
  • в) організація й обслуговування робочих місць;
  • г) добір та розставлення кадрів.
 • 4. Методика вивчення затрат робочого часу базується па основі:
  • а) аналізу робочого часу;
  • б) методу безпосередніх вимірів;
  • в) методу миттєвих спостережень;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 5. Які з наведених нижче видів поділу праці доцільно розрізняти всередині підприємства:
  • а) технологічний, функціональний;
  • б) функціональний, професійний;
  • в) кваліфікаційний;
  • г) техніко-економічний.
 • 6. Назвіть основні напрями організації робочих місць:
  • а) раціональна спеціалізація;
  • б) освітлення робочої площі;
  • в) мотивація та оплата праці;
  • г) умови безпечної й високопродуктивної праці.
 • 7. Опрацювання одержаної інформації з метою вивчення затрат робочого часу здійснюється па основі:
  • а) спостереження;
  • б) хронометражу;
  • в) фотохронометражу;
  • г) фотографії робочого часу.
 • 8. Які з наведених нижче режимів праці й відпочинку застосовуються в практиці виробничої діяльності:
  • а) змінний;
  • б) добовий;
  • в) тижневий;
  • г) місячний.
 • 9. Вирізняють такі форми кооперації праці:
  • а) проста;
  • б) складна;
  • в) універсальна;
  • г) прогресивна.
 • 10. Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і наявними трудовими ресурсами застосовують:
  • а) атестацію робочих місць;
  • б) обслуговування робочих місць;
  • в) паспортизацію робочих місць;
  • г) механізацію робочих місць.
 • 11. Удосконалення нормування праці передбачає:
  • а) використання техніко-обґрунтованих норм;
  • б) створення єдиної системи нормування;
  • в) запровадження автоматизованих робочих місць;
  • г) створення здорового клімату в колективі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >