< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мобільна соціальна робота

Мобільна соціальна робота — інноваційний метод соціальної роботи, суть якого полягає в тому, що соціальні служби не очікують звернення клієнтів, а виходять зі своїми послугами на вулиці, які стали місцем перебування значної кількості людей, що потребують допомоги. Появу мобільної соціальної роботи пов'язують із загостренням в молодіжному середовищі таких соціальних проблем, як бездомність, безпритульність, наркоманія, правопорушення, прояви агресивності серед представників окремих субкультур. Зародившись в середовищі ентузіастів соціальної роботи в США, вона поширилася в Європі, зберігаючи при цьому англійське звучання в німецькій, французькій та інших мовах — "стрітворк" (streetwork). В українській мові можна також зустріти вживання прямої кальки з англійської — вулична соціальна робота. Перший досвід мобільної соціальної роботи в Україні отримано в рамках реалізації проекту ЮНІСБФ "Діти вулиці". Цей проект впроваджує соціальна служба для молоді Київської міської держадміністрації серед безпритульних та бездоглядних дітей столиці. Окремі її елементи використовують різні соціальні установи. До завдань мобільної соціальної роботи входить: створення довірливих відносин з клієнтами, роздавання їжі та одягу, перша медична допомога, консультування, надання порад, інформація про існуючі служби допомоги. Критерієм ефективності мобільної соціальної роботи є добровільне повторне звертання клієнтів за допомогою, прихід у соціальні служби, повернення з вулиці додому.

Основна література

Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ. — Т. 1—3.— М.: Зорис, 1993—1994.

Коваль Л.Г., Зверева І.Д., Хлебік СР. Соціальна педагогіка / соціальна робота. —К., 1997.

Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. — К., 1999. — 103 с.

Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. — М.: Смысл, 2001. — 494 с.

Мустаева ФЛ. Основы социальной педагогики. — М.: Академ, проект, 2001. — С. 257—261.

Мюлендер 0,t У орд Д. Самокерована групова робота. — К., 1996. (Соціальна робота). — 176 с.

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред П.Д. Павленок.

- 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — С. 48—80. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи /

За ред. І.В. Козубовської, І.І.Миговича. — Ужгород: Мистецька лінія, 2001. — 152 с.

Практика телефонного консультирования: Хрестоматия / Ред.-сост. А.Н.Моховиков. — М.: Смысл, 2001. — 379 с

Соціальна робота: Короткий енцикл. слов. // Соціальна робота. — Кн. 4. — К.: ДЦССМ, 2002.

Соціальна робота: Хрестоматія // Соціальна робота. — Кн. 3.— К.: ДЦССС, 2002 — С. 81—148.

Социальная работа / Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова.— Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 576 с.

Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. проф. А.Й. Капської. — К., 2001. — 140 с.

Технология социальной работы.: Учеб. пособие для студ./ Под ред. И.Г. Зайнышева. — М.: Гуманит изд. центр "ВЛАДОС", 2000. — 240 с.

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001.— С. 402—426.

Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: Учеб. пособие. — М.: Изд. центр "Академия", 2002. — 190 с.

Чейнен Г. Із тіней. — К., 1997. — 172 с. — (Соціальна робота).

Теми для дискусії

 • 1. Сутність командної (мультидисциплінарної і міждисциплінарної) соціальної роботи.
 • 2. Стратегії роботи з групою, принципи її діяльності.
 • 3. Зміст волонтерської соціальної роботи.
 • 4. Стадії залучення кандидатів до волонтерської діяльності.
 • 5. Роль мотивації у залученні до волонтерської діяльності.
 • 6. Сутність телефонного консультування і основних під* ходів до його проведення.
 • 7. Особливості соціальної роботи у громаді.
 • 8. Порівняйте різні наукові підходи щодо соціальної роботи в мікросоціумі.
 • 9. Фостеринг, основні напрямки його організації.
 • 10. Основні принципи і стадії самокерованої групової роботи.
 • 11. Визначте інші методи соціальної роботи, їх суть і значимість.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >