< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвестиційні проекти підприємства

Реалізація реальних інвестицій передбачає насамперед розробку і детальне обґрунтування інвестиційного проекту. Інвестиційний проект - це проект, пов'язаний з реалізацією повного циклу інвестицій (від моменту вкладення до здачі проекту в експлуатацію та одержання прибутку).

Основними типами інвестиційних проектів для промислових підприємств є:

 • - заміна застарілого устаткування: зазвичай подібного роду проекти не вимагають тривалих і багатоскладових процедур обґрунтування і прийняття рішень. Багатоальтернативність може з'являтися у разі, коли існує кілька типів подібного устаткування і необхідно обґрунтувати переваги одного з них;
 • - заміна устаткування з метою зниження поточних витраті ціль подібних проектів - використання більш досконалого устаткування замість працюючого, але менш ефективного чи морально застарілого. Цей тип проектів припускає детальний аналіз переваг кожного окремого проекту, тому що більш досконале в технічному розумінні устаткування ще не однозначно ефективніше з фінансового погляду;
 • - збільшення випуску продукції і (або) розширення ринку збуту: цей тип проектів вимагає відповідального рішення, яке зазвичай приймається топ-менеджментом підприємства. Найбільш детально необхідно аналізувати комерційну привабливість проекту з обґрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи приведе збільшення обсягу реалізації до очікуваного зростання фінансових результатів;
 • - розширення підприємства з метою випуску нової продукції: цей тип проектів є результатом нових стратегічних рішень і може стосуватися зміни сутності бізнесу. Всі стадії аналізу однаковою мірою важливі для проектів такого типу. Особливо варто підкреслити, що помилка, зроблена при розробці подібних проектів, призводить до найдраматичніших наслідків для підприємства;
 • - проекти, що мають екологічне навантаження: у ході інвестиційного проектування екологічний аналіз є необхідним елементом. Основна дилема, яку необхідно вирішити й обґрунтувати за допомогою фінансових критеріїв, - який з варіантів проекту обрати: використовувати більш сучасне і дороге устаткування, збільшуючи інвестиційні витрати, або придбати менш дороге устаткування і збільшити поточні витрати;
 • - проекти, які передбачають реалізацію фінансових інвестицій: цей тип проектів має містити ретельний аналіз цілей здійснення інвестування і економічних та фінансових вигід;
 • - інші типи проектів, значимість яких у прийнятті рішень менш важлива. Проекти подібного типу стосуються будівництва нового офісу, покупки нового автомобіля та ін. Інвестиційне проектування дає змогу:
 • - визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;
 • - конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
 • - привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;
 • - отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

Розробка і реалізація інвестиційного проекту потребує певного часу від виникнення ідеї до практичної її реалізації. Цей проміжок часу називають інвестиційним циклом.

Інвестиційний цикл має такі фази:

 • 1) передінвестиційна включає попередні дослідження до моменту остаточного прийняття інвестиційного рішення і здійснюється у кілька етапів:
  • - пошук інвестиційної концепції;
  • - попередня підготовка проекту;
  • - остаточне формування проекту та оцінка його техніко-економічної та фінансової придатності;
  • - фінансовий розгляд та прийняття рішення.

На цій стадії узагальнюється інформація про необхідність інвестування, вивчаються можливості потенційних інвесторів, власні ресурси підприємства. Проводиться техніко-економічне обґрунтування проекту, на основі якого розробляється бізнес-план інвестиційного проекту. Приймається остаточне рішення про інвестування;

 • 2) власне інвестиційна (період реалізації інвестиційного проекту). Включає такі стадії:
  • - встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту;
  • - придбання та передача технологій, проектні роботи;
  • - детальне проектне опрацювання та укладання контрактів;
  • - придбання землі, будівельні роботи та установка обладнання;
  • - передвиробничий маркетинг;
  • - набір і навчання персоналу;
 • 3) виробнича передбачає введення в експлуатацію і започаткування господарської діяльності підприємства після практичної реалізації проектних рішень.

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту є найважливішим кроком при започаткуванні нового підприємства або розширенні чи реконструкції діючого. Бізнес-план - це документ, в якому детально обґрунтовується концепція призначеного до реалізації інвестиційного проекту і наводяться основні його технічні, економічні, фінансові і соціальні характеристики. Такий план має відображати коротко - і довгострокові цілі підприємства, які передбачається досягти в результаті реалізації інвестиційного проекту, містити опис продуктів або послуг, які планують вивести на ринок, опис можливої кон'юнктури ринку цих продуктів, інформацію про ресурси і засоби, що залучатимуться для виконання поставлених завдань з огляду на ймовірну конкуренцію. За оцінками західних експертів двома найважливішими причинами того, що інвестиційні проекти зазнають поразки, є недостатня капіталізація і проблеми з рухом готівкових коштів, які постають на різних етапах роботи підприємства, а підготовка обґрунтованого бізнес-плану може зменшити ці ризики провалу. Розробляючи бізнес-план, підприємець чи менеджери підприємства можуть експериментувати широким колом життєздатних стратегій, і, завдяки цьому, сконцентрувати свої зусилля на тих варіантах, які дозволяють якнайощадливіше використати обмежені ресурси підприємства.

Підготовка бізнес-плану дає можливість краще зрозуміти процес планування. Ніхто не сподівається, що кожна подія, передбачена в бізнес-плані, відбудеться саме так, як прогнозувалось, але розуміння і знання, одержані в процесі розробки бізнес-плану, зроблять підприємство готовим до будь-яких змін, які можуть статися, і, отже, забезпечать йому спроможність швидко пристосуватися до них.

Бізнес-план є перепусткою до джерел фінансування з боку банківських установ, потенційних інвесторів або партнерів. Бізнес-план може розглядатися як підстава для фінансової підтримки проекту з їх боку.

Кількість розділів і зміст бізнес-плану інвестиційного проекту залежить від його масштабності і конкретної сфери діяльності (табл. 7.10).

Таблиця 7.10. Орієнтовні основні розділи бізнес-плану інвестиційного проекту

Назва розділу

Зміст розділу

1

2

Загальна інформація щодо проекту

Назва проекту. Автор проекту. Виконавець (виконавці) проекту. Дата початку і тривалість проекту. Сутність пропозиції. Список продуктів, які планується виробляти

Загальна інформація про виконавців проекту

Назва організацій-виконавців, їх організаційно-правова форма, дата створення, сфера діяльності, галузева належність, ідентифікаційні коди, поштові реквізити, телефони, факси, e-mail, банківські реквізити. Керівники підприємств-виконавців. Відомості про акціонерів, філії і дочірні компанії. Фінансові показники діяльності підприємств-учасників проекту

Характеристика проекту

Назва та короткий опис продукції, характеристика продукції з погляду конкурентних переваг. Перспективи вдосконалення продукту. Можливі сфери застосування (галузі народного господарства, в яких можливе застосування, конкретні споживачі, покупці, можливості експорту чи заміни імпортом). Масштаб проекту. Спрямованість проекту. Стратегія реалізації проекту. Ступінь новизни проекту. Вартість проекту. Прогнозований обсяг фінансування (за джерелами). Строк окупності й економічна та соціальна ефективність проекту

Дослідження ринків збуту. Конкуренція на ринку

Характеристика конкурентного ринкового середовища. Збирання даних про кон'юнктуру ринку з якомога більшої кількості джерел. Аналіз ринку продукту. Інформація повинна бути структурованою. Дослідження потреб клієнтів, сегментів ринку, сильних та слабких місць конкурентів. Опис методології дослідження і джерел інформації

Стратегія маркетингу

Схема поширення товару. Організація реклами. План рекламних заходів для проштовхування на ринок пропонованого продукту. Сервіс та гарантії. Методи стимулювання продажу. Ціноутворення. Очікувані обсяги продажу продукції

Організаційний план

Календарний план виконання робіт проекту. Організація виробництва продукції. Виробничі потужності. Ресурсне забезпечення. Схеми постачання матеріалів, обладнання за імпортом для виконання проекту та організації виробництва. Забезпечення трудовими ресурсами. Системи оплати праці. Характеристика управлінського персоналу

Правова охорона

Правова охорона продукту. Захищеність патентами на винаходи і свідоцтвами на товарні знаки, корисні моделі, промислові зразки тощо. Процедура сертифікації продукту

Фінансовий план

Прогноз сподіваних обсягів реалізації. Капітальні витрати, поточні витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Розрахунок запланованої собівартості одиниці продукції за статтями калькуляції. Запланований обсяг продажу за роками. Орієнтовні фінансові результати реалізації інвестиційного проекту. Аналіз умов беззбитковості. Грошові потоки. Оцінка ризиків. Показники економічної ефективності інвестування. Джерела та схеми фінансування проекту

Усі джерела фінансування інвестиційних проектів поділяються на три основні групи:

 • - власні, які характеризуються простотою залучення, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, проте є обмеженими;
 • - залучені, що відрізняються високими обсягами їх можливого залучення, певною складністю залучення, високою вартістю і ризиками втрати бізнесу у разі неплатоспроможності підприємства;
 • - позичкові, які за сучасних умов стали основним джерелом фінансування проектів. Вони в основному використовуються для кредитування інвестиційних проектів з низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної його реалізації.

Раціоналізація структури фінансування є одним з етапів стратегії формування інвестиційних проектів підприємства. Головними критеріями оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування діяльності є необхідність забезпечення високої фінансової стійкості підприємства та максимізація суми прибутку від інвестиційної діяльності, який перебуває в розпорядженні засновників підприємства за різних співвідношень внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування"

Раціоналізація формування інвестиційних ресурсів проекту базується за принципом: середньозважена вартість капіталу повинна бути меншою, ніж внутрішня норма рентабельності проекту, оскільки розрахунок середньозваженої вартості капіталу пов'язаний з розрахунком дисконтної ставки для оцінки проекту з урахуванням рівня ризику.

Існують такі основні схеми фінансування інвестиційних проектів, як повне самофінансування, додаткова емісія акцій, емісія облігацій, кредитне фінансування, лізинг, змішане (пайове) фінансування, фінансування за рахунок дотацій.

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал в Україні подана в табл. 7.11, а склад джерел фінансування інноваційної діяльності - в табл. 7.12.

Таблиця 7.11. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування в Україні в 2003-2005 рр.

Інвестиції

Рік

2003

2004

2005

1

2

3

4

Фактично, млн грн

Всього

51 011

75 714

93 096

У тому числі за рахунок: коштів державного бюджету

3570

7945

5077

коштів місцевих бюджетів

2 095

3 544

3 915

власних коштів підприємств та організацій

31 306

46 685

53 424

коштів іноземних інвесторів

2 807

2 695

4 688

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

1822

2 577

3 091

кредитів банків та інших позик

4196

5 735

13 740

інших джерел фінансування

5 215

6 533

9161

% до загального обсягу

Всього

100,0

100,0

100,0

Утому числі за рахунок: коштів державного бюджету

7,0

10,5

5,5

коштів місцевих бюджетів

4,1

4,7

4,2

власних коштів підприємств та організацій

61,4

61,7

57,4

коштів іноземних інвесторів

5,5

3,6

5,0

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

3,6

3,4

3,3

кредитів банків та інших позик

8,2

7,6

14,8

інших джерел фінансування

10,2

8,5

9,8

Таблиця 7.12. Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості України в 2003-2005 рр.

Фінансування інноваційної діяльності

2003

2004

2005

Сума, млн грн

% до загального обсягу

Сума, млн грн

% до загального обсягу

Сума, млн грн

% до загального обсягу

1

2

3

4

5

6

7

Всього

3059,8

100,0

4534,6

100,0

5751,6

100,0

У тому числі за рахунок: держбюджету

93,0

3,0

63,4

1.4

28,1

0,5

місцевих бюджетів

3,1

0,1

1,6

0,0

14,9

0,3

власних коштів

2148,4

70,3

3501,5

77,3

5045,4

87,7

коштів інвесторів

вітчизняних

112,0

3,7

10,6

0,2

79,6

1,4

іноземних держав

130,0

4,2

112,4

2,5

157,9

2,7

інших джерел

573,3

18,7

845,1

18,6

425,7

7,4

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >