< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розкрийте сутність теорії вартості Д. Рікардо

Теорії вартості, яка і в А. Сміта займала одне з центральних місць у його дослідженнях, Д. Рікардо присвятив перший розділ своїх "Основ політичної економії і оподаткування". Тут він полемізує зі своїм видатним попередником, заперечує подвійне трактування вартості А. Смітом, беззаперечно наполягаючи на її однофакторному (трудовому) походженні. "Вартість товару або кількість якогось іншого товару, на яку він обмінюється, - наголошує Рікардо, - залежить від відносної кількості праці, необхідної для його виробництва, а не від більшої чи меншої винагороди, яка сплачується за цю працю". Так англійський дослідник вперше в історії економічної думки виявив повну прихильність до трудової теорії вартості.

Отже, Д. Рікардо не сприйняв думки А. Сміта, згідно з якою вартість визначається працею тільки в "примітивному стані суспільства". Завжди і всюди вартість визначається тільки працею, твердить Рікардо, і "це є абсолютним і загальним законом", тому "вартість товару прямо пропорційна кількості праці й обернено пропорційна продуктивності праці".

Як Д. Рікардо характеризував капітал?

Рікардо характеризував капітал як "частину багатства країни, яка використовується у виробництві й складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин тощо, необхідних, щоб привести в рух працю". Тут його позиція в цілому співзвучна з позицією інших представників класичної політичної економії, які звертались до теорії капіталу. Однак на відміну від них Рікардо зумів показати, що через нерівномірність прибутку на вкладений капітал останній "переміщується від одного заняття до іншого" (з галузі в галузь), тобто фактично розкрив механізм міжгалузевої конкуренції капіталів.

Рікардо розглядав капітал як "вічну" категорію, частину багатства, що витрачається з метою майбутнього виробництва. Водночас він зробив крок уперед порівняно з А. Смітом у трактуванні основного й оборотного капіталів. Рікардо розрізняв їх залежно від характеру зношуваності та часу обороту.

Як Д. Рікардо трактував гроші?

У праці "Дослідження про природу грошей" Рікардо трактував гроші з позицій товарної теорії. Вартість грошей (золота і срібла) Рікардо визначав витратами праці на їх виробництво, виділяв специфіку грошей як особливого товару, який є мірою вартості всіх інших товарів і засобом їх обігу. Він зазначав також, що кількість паперових грошей в обігу має визначатись вартістю товарної маси на ринку.

В основній праці "Основи політичної економії і оподаткування" Рікардо став на позиції кількісної теорії грошей. Згідно з нею вартість грошей встановлюється у сфері обігу і визначається їх кількістю.

Відхід Рікардо від товарної теорії грошей до кількісної викликав згодом різку критику його позиції з боку марксистів, котрі послідовно проповідували теорію трудової вартості, на ґрунті якої й виникла товарна теорія грошей. Однак деякі дослідники творчості Рікардо вважають, що саме на основі розробки кількісної теорії грошей він зробив відкриття, яке стало його головним внеском в економічну науку. Йдеться про дослідження законів, які управляють обігом товарів і грошей у міжнародних економічних відносинах.

Щодо паперових грошей, то над Рікардо тяжів досвід нерозмінного паперово-грошового обігу. Купівельна спроможність паперових грошей визначається в основному їх кількістю. Скільки б не було випущено їх, усі вони становитимуть ту кількість повноцінних золотих грошей, яка необхідна для обігу. Коли, скажімо, паперових гривень стане вдвічі більше, ніж потрібно золотих, кожна паперова гривня знеціниться удвічі. Проте Рікардо не бачив принципової різниці між паперовими і золотими грошима, вважаючи золото по суті знаком вартості. Він вбачав у грошах тільки засіб обігу і не враховував усієї складності та багатогранності їх функцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >