< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація ризиків функціонування малого підприємства

Для забезпечення процесу управління ризиками в діяльності малого підприємства важливе значення має їх розподіл на чисті та спекулятивні. До чистих ризиків належать природні, екологічні, політичні, транспортні та комерційні (майнові, виробничі, торгові), які можуть призвести до від'ємних чи нульових результатів господарської діяльності. Спекулятивні ризики пов'язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційні, валютні, дефіцитні) і капіталовкладеннями (процентні, кредитні, втрачена вигода, біржові, спекулятивні, банкрутство).

В окрему групу ризиків функціонування малого підприємства доцільно віднести ризики, пов'язані зі стосунками підприємства з його контрагентами (постачальниками, покупцями, підрядчиками тощо). Так, до цієї групи належать:

  • - ризик несплати заборгованості, зумовлений короткостроковим зменшенням попиту на продукцію або зниженням ціни на неї (наприклад, через перевиробництво). З метою уникнення впливу цього ризику малому підприємству варто забезпечити дотримання принципу перевищення щорічних доходів від реалізації продукції (надання послуг). Пропонуються такі заходи зниження ризику від несплати платежів: використання резервних фондів, виробничі виплати, додаткове фінансування, кредити;
  • - податковий ризик, який передбачає: неможливість гарантувати податкову знижку, якщо, наприклад, підприємницький (інвестиційний) проект малого підприємства не вступить в експлуатацію у передбачуваний термін; втрату виграшу на податках, якщо учасники зупинили роботу над уже функціонуючим, проте економічно невиправданим проектом; зміну податкового законодавства; рішення податкової служби, яке знижує податкові переваги в результаті реалізації проекту;
  • - ризик незавершення будівництва (не доведення підприємницького проекту малого підприємства до реалізації). Для мінімізації такого ризику мале підприємство має гарантувати учасникам будівництва чи інвесторами завершення усіх робіт (чи відшкодування втрат). Якщо в проекті передбачений новий технологічний процес чи ноу-хау, то інвестор може вимагати безумовних гарантій завершення будівництва, оскільки такі проекти є значно дорожчими, ніж передбачалося;
  • - невиконання (неналежне виконання) господарських договорів. Причиною настання цього виду ризику часто є неплатоспроможність контрагентів малого підприємства. При цьому неплатоспроможність одного з них негативно впливає на всіх партнерів - учасників проекту;
  • - недосконала маркетингова політика малого підприємства чи його партнерів. Однією з основних причин зміни кон'юнктури ринку, посилення конкуренції може бути недосконала маркетингова політика. Неправильний вибір каналів збуту, неточна інформація про конкурентів, їх недобросовісність, - усе це може негативно позначитися на результатах діяльності малого підприємства;
  • - виникнення непередбачуваних витрат. У сучасних умовах збільшення цін на ті чи інші ресурси та послуги призводить до виникнення непередбачуваних витрат. Відвернути такий вид ризику можна за допомогою детального аналізу та прогнозування кон'юнктури на ринку ресурсів.

У контексті повноцінного дослідження впливу ризиків на функціонування малого підприємства доцільно також здійснювати їх поділ на економічні та політичні (рис. 15.1). Водночас економічні й політичні ризики можуть мати як внутрішній, так і зовнішній характер. Основними внутрішніми видами ризику в діяльності малих підприємств є: виробничий, комерційний, фінансово-кредитний, інвестиційно-інноваційний та ресурсний.

Ризики діяльності малого підприємства

Рис. 15.1. Ризики діяльності малого підприємства

Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), здійсненням будь-яких аспектів та складових виробничо-господарської діяльності. Цей вид ризику найбільш чуттєвий до змін обсягів виробництва та реалізації продукції, планових матеріальних і трудових витрат, до зміни цін, браку, дефектності виробів і под. Виробничий ризик охоплює ризики невиконання умов господарських договорів, зміни кон'юнктури ринку та умов конкуренції, виникнення непередбачуваних втрат, у тому числі майна підприємства, його засобів тощо.

На ризик втрати майна (ресурсний ризик) малого підприємства впливають стихійні лиха, аварійні ситуації, а також крадіжки майна як працівниками підприємства, так і сторонніми особами. Уникнути таких втрат чи максимально знизити ймовірність їх настання можна завдяки страхуванню елементів матеріально-технічної бази, а також встановленню майнової відповідальності персоналу, забезпеченню належної охорони території підприємства.

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації закуплених підприємством товарів та надання послуг. У комерційній угоді необхідно враховувати такі фактори, як невигідна зміна (підвищення) цін на засоби виробництва, зниження ціни реалізації продукції, втрата продукції в процесі обігу, збільшення витрат обігу.

Фінансово-кредитний ризик малого підприємства виникає під час здійснення фінансового підприємництва чи укладання фінансових (грошових) і кредитних угод. На фінансовий ризик, окрім чинників, характерних для інших видів підприємницького ризику, впливають і такі, як неплатоспроможність однієї зі сторін фінансової угоди, обмеження на валютно-грошові операції.

Причиною інвестиційно-інноваційного ризику може бути знецінення інвестиційно-фінансового портфеля, який складається з власних та цінних паперів, що придбаває мале підприємство, а також витрат на інноваційні розробки, які визнаються неперспективними чи не забезпечують належного позитивного економічного ефекту.

Портфельний ризик зумовлений можливими коливаннями ринкових відсоткових ставок за цінними паперами, якими володіє мале підприємство.

Група ризиків, які мають зовнішній характер, охоплює такі види ризиків: страховий, валютний, податковий, ризик форс-мажорних подій. Вони пов'язані зі змінами на фінансово-кредитному ринку; національної грошової одиниці чи курсів іноземних валют; у податковій політиці країни; соціально-демографічних характеристиках; природними, геополітичними змінами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >