< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Створення і розвиток нових дрібних підприємств

Однією з серйозних перешкод розвитку дрібних підприємств на території є невідповідність рівня початкових витрат на створення таких підприємств реальному рівню доходів населенням також дохідності невиробничого бізнесу, що прагне до розвитку власного виробництва.

З метою стимулювання розвитку нових малих виробничих підприємств необхідно полегшити доступ, починаючи МСП до технологій, виробничих приміщень, необхідної технологічної і організаційної інформації. Тому, окрім загальних для усіх МСП заходів фінансування, майнової та інших видів підтримки необхідною урахування реальних можливостей галузі, передбачити формування єдиного обласного інформаційного банку даних за напрямками:

 • o про технології з коротким циклом виробництв і обладнання, призначеного для малого підприємництв;
 • o про виробників поставників продукції виробничо-технічного призначення, про поставників сировини;
 • o про вільні виробничі площі;
 • o про вимоги і стандарти в сфері матеріального виробництва.

Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексу

Розвиток сільськогосподарського підприємництва відповідає інтересам держави в цілому і окремих регіонів зокрема у формуванні багатоукладної економіки сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення, зменшення асиметрії соціально-економічного розвитку території.

Так, система заходів у сфері підтримку суб'єктів малого підприємництва у сфері АПК повинна бути націлена на недопущення дискримінації малих суб'єктів господарювання по відношенню до інших. Забезпечення конкурентних відносин у сільськогосподарському виробництві повинно бути доповнено на рівні регіональної і муніципальної політики створення однакових економічних, соціальних, правових і виробничих передумов для розвитку всі форм власності і господарювання та рівним доступом до всіх форм підтримки сільськогосподарських виробників у регіоні.

Для більш повної реалізації можливостей і підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва у сфері АПК необхідно:

 • 1. Розвивати інфраструктурний супровід сільськогосподарського виробництва. Інтегрувати сільськогосподарські МСП з переробними і обслуговуючими підприємствами.
 • 2. Полегшити виділення їм коштів на придбання технологічного обладнання і виробничих ресурсів через механізм пільгового кредитування і лізинг, державні субсидії, а також сприяння міжфермерській кооперації для переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції
 • 3. Розвивати сфер у торгово-закупівельних послуг, ширше використовуючи механізм споживчої кооперації.
 • 4. Сприяти у створенні кооперативів для агрохімічного, зооветеринарного і виробничо-технічного обслуговування селянських (фермерських) господарств та інших суб'єктів малого підприємництва у сільському господарстві.
 • 5. Збільшити об'єм інформаційно-консультаційних послуг, що надаються селянським (фермерським) господарствам і іншим суб'єктам малого підприємництва у сільському господарстві.

З метою створення нормальних ринкових відносин у сфері АПК необхідна концепція формування сільського підприємництв.

Стратегічна орієнтація на залучення інноваційного потенціалу малого підприємництва та розвиток підприємництв у сфері НДДКР

Розвиток інновацій і підприємництва у сфері НДДКР є нагальною необхідністю. Механізмами залучення малого підприємництва до активізації інноваційного потенціалу промисловості можуть стати науково-технічне співробітництво і венчурне фінансування.

Розвиток суб'єктів малого бізнесу може проходити через декілька форм кооперації великого і малого підприємництва у сфері НДДКР.

По-перше, передача великими корпораціями контрактів-замовлень малим і середнім фірмам. Під виконання замовлень велика фірма може дати позику малій фірмі.

По-друге, велика компанія може надати дрібній фірмі, яка вступила з нею в контакт, практичну допомогу у вигляді консультаційних послуг, передати зібраний досвід і знання в науковій сфері, у сфері управління.

По-третє, інвестування в малі фірми зацікавленими у їх розробці великими компаніями і придбання акцій.

По-четверте, створення нових малих фірм великим підприємством. Разом з тим, створення малої науково-дослідної фірми може відбуватись відокремлення частини кадрових і матеріальних ресурсів великої фірми. Цей шлях привабливий у тих випадках, коли діяльність великої компанії дає деякі побічні результати у вигляді відповідних ідей і технологій, і ці результати погано співвідносяться з її основною сферою діяльності, а їх реалізація пов'язана з необхідністю нових інвестицій, а також зі значним ризиком.

По-п'яте, велика фірма і мале підприємництво можуть успішно співпрацювати в рамках спільної діяльності по розробці і просуванню на ринок нових продуктів чи технологій. При цьому перша надає капітал і існуючі канали і механізми реклами, продажу і обслуговування, тоді як друга займається власне розробками, обробкою технологій і виробництва.

По-шосте, існує змішана форма співпраці великих і малих фірм у сфері НДДКР, яка полягає у використанні всіх перерахованих вище форм у тій чи іншій комбінації.

Для вирішення завдань активізації інноваційного підприємництва необхідно створити адекватне зовнішнє середовище, а також забезпечити пряму фінансову підтримку пріоритетних венчурних розробок, наприклад, використовуючи потенціал фінансово-промислових груп. Необхідно створення спеціалізованих елементів інфраструктури підтримки, втому числі технопарків.

Розвиток ремісництв і послуг для населення

Розвиток малого підприємництва у сфері ремісництва і народних промислів вважається однією з найбільш простих форм початку підприємницької діяльності у зв'язку з:

 • o невисокою затратністю даного виду виробничої діяльності;
 • o ефективним методом задоволення місцевих потреб у товарах і послугах;
 • o механізмом збереження культурних особливостей області у частині народних і художні ремеслі.

Необхідна розробка окремої цільової програми розвитку ремісничих видів діяльності, в т.ч. побутового обслуговування, місцевої промисловості і народних промислів.

Розвиток ремісництва, перш за все, погребує створення системи обслуговування і інфраструктури супроводу безпосереднього виробничого процесу в т.ч.:

 • o вирішення питання про статус ремісничого виробництва для можливості реалізації задекларованих пільг;
 • o забезпечення доступу суб'єктів малого підприємництва до сировинних ресурсів, в т.ч. шляхом створення спеціалізованих підприємств по їх видобутку;
 • o розробка схеми інкубування бізнесу, маркетингового супроводу, навчання персоналу ремісничих виробництв спеціалізованими організаціями;
 • o цілеспрямований розвиток зовнішньоекономічної діяльності і розвиток торгових марок традиційних ремесел області.

Розвиток підприємництв у сфері житлово-комунального господарства

Цілі розвитку суб'єктів малого підприємництва у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ) беруть свій початок від необхідності переведення житлово-комунального господарства на ринкові принципи функціонування для забезпечення населення необхідною якістю і кількістю житлово-комунальних послуг.

Для реалізації підтримки суб'єктів МП у сфері ЖКГ необхідно:

 • 1. Демонополізація обслуговування муніципального житлового фонду і формування ринку послуг, через створення ефективних механізмів управління муніципальним житловим фондом шляхом чіткого виділення функцій власника житлового фонду (муніципалітету) і делегування їм на конкурсній основі функцій управління і обслуговування муніципальної нерухомості спеціалізованими організаціями.
 • 2. Розвиток професійного бізнесу у сфері управління житловою нерухомістю. Формування служби замовника (управляючої компанії) як суб'єкта ринкових відносин, для реального розвитку конкуренції в муніципальному житловому господарстві.
 • 3. Створення рівних умов для залучення до управління муніципальним житловим фондом організацій різних форм власності.
 • 4. Проведення конкурсного відбору підрядників для поточного обслуговування житла, проведення капітального ремонту, виконання спеціалізованих робіт (обслуговування ліфтового господарства, вивіз сміття тощо) з метою розвитку конкуренції серед підрядних організацій на отримання замовлення на обслуговування житла від управляючої компанії.
 • 5. Створення бізнес-інкубаторів для ведення діяльності обслуговуючих організацій і підприємців. Організація ательє прокату обладнання. Створення єдиної інформаційної бази про організації у сфері ЖКІ, їх послугах і цінах.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >