< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості та переваги зарубіжного досвіду державної підтримки і регулювання сектору малого підприємництва

Успішний розвиток підприємств МБ, якого досягнуто у багатьох економічно розвинутих країнах світу (табл. 3.1; 3.2), став можливим при одночасному поєднанні щонайменше трьох умов: ефективного державного регулювання, високого рівня самоорганізації малих підприємств і розвинутої інфраструктури малого підприємництва.

Таблиця 3.1. Деякі показники розвитку СМП в Україні та інших країнах світу

Країна

Частка малих підприємств у загальній чисельності зайнятих, %

Частка продукції малих підприємств у ВВП, %

Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств, %

Велика Британія

52,0

55,5

99,1

Німеччина

69,8

57,0

99,3

Франція

56,6

49,8

97,6

Італія

71,0

55,0

99,2

США

50,1

52,0

97,6

Канада

47,0

43,0

99,0

Японія

69,5 51,6

99,2

Угорщина

52,0

65,0

80,0

Польща

60,0

50,0

70,0

Росія

17,8

45,1

80.0

Україна

19,0

4,0

27,0

Таблиця 3.2. Якісні характеристики розвитку малих підприємств у розвинутих, країнах Східної Європи - членах ЄС та в Україні

Малий бізнес в економіці розвинутих країн

Малий бізнес у Чехії, Угорщині, Польщі

Малий бізнес в Україні

 • 1. Існує протягом багатьох років та є основним рушієм економіки
 • 2.'Більшість підприємств характеризується вузьким напрямом діяльності, вільним доступом до ринку та значним досвідом функціонування на ньому
 • 3. Існує мережа інституцій інфраструктури підтримки та фінансування малого підприємництва
 • 4. Потрібна висококваліфікована підтримка у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, підвищенні рівня конкурентоспроможності для виходу на зовнішні ринки
 • 1. Започаткований недавно, не має (або має обмежену) історії функціонування; підприємства роблять перші кроки у ринковій економіці
 • 2. Більшість підприємств характеризується широким спектром діяльності з метою пошуку клієнтів та перспективних ринкових ніш
 • 3. Структури підтримки підприємництва створені недавно, ще слабкі, схеми фінансової підтримки ще недостатньо апробовані
 • 4. Малі підприємства потребують базової підтримки на етапі створення, у тому числі й фінансування, виходу на місцеві ринки та навчання
 • 1. Існує недавно, підприємства не мають (або мають обмежену) історії діяльності, роблять перші кроки у ринковій економіці
 • 2. Багато малих підприємств складаються з окремих СПД, кожен

з яких спеціалізується на певному виді економічної діяльності

 • 3. Інфраструктура підтримки малого підприємництва не розвинена
 • 4. Малі підприємства потребують фізичного та економічного захисту

У табл. 3.2 подано якісне порівняння існуючого стану розвитку МБ у розвинутих, країнах Східної Європи - членах ЄС та в Україні. На основі досвіду взаємообумовленості сприяння та розвитку малих підприємств можна побудувати залежність, яка графічно зображена на рис. 3.5:

Залежність між етапами розвитку СМП та найбільш актуальними для них засобами державного сприяння

Рис. 3.5. Залежність між етапами розвитку СМП та найбільш актуальними для них засобами державного сприяння

На основі аналізу позитивного досвіду державного регулювання і сприяння розвитку СМП у розвинутих країнах можна також згрупувати такі ключові відмінності державної підтримки та регулювання розвитку малих підприємств (необхідно пам'ятати, що завдяки цим відмінностям і досягнуто вищого рівня розвитку підприємств МБ та виконання цим сектором економіки своїх економічних і соціальних функцій):

 • 1) широко розповсюджена мережа інституцій та програм фінансово-кредитного сприяння малим підприємствам (мережі державних та недержавних фінансово-кредитних, страхових та гарантійних фондів, кредитної кооперації малого підприємництва);
 • 2) залучається страхова сфера до зниження рівня ризиків та забезпечення фінансуванням малих підприємств; функціонують страхові гарантійні фонди у формі неприбуткових державних чи комунальних організацій та одночасно виконують роль додаткового елемента системи фінансово-кредитного сприяння

підприємництву, зміцнення безпеки підприємницької діяльності (завдяки покриттю таких ризиків, як втрата прибутку; збитки від виробничих перерв; неплатежі контрагентів; неповернення кредиту чи позики; ризики, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю і гарантуванням економічної безпеки експортноорієнтованих малих підприємств);

 • 3) працюють механізми бізнес-інкубації; сформовано мережі комунальних бізнес-інкубаторів;
 • 4) розвинута мережа венчурних фондів, які забезпечують фінансуванням проекти малих підприємств з розроблення та впровадження інновацій;
 • 5) вагомою та законодавчо закріпленою є роль асоціативних і громадських підприємницьких організацій, яка виявляється в:
  • - обов'язковому членстві підприємств (досвід Німеччини);
  • - участі малих підприємств через бізнес-асоціації у прийнятті рішень органами державного управління;
  • - виконанні ролі організатора формування коопераційної та кластерної співпраці між підприємствами малого, середнього і великого бізнесу;
  • - наданні доступу малим підприємствам до Інформації, консультацій та навчань, програм пільгового кредитування і фінансової допомоги на науково-технологічні дослідження;
 • 6) сформовано стабільні сприятливі правові умови створення малих підприємств та ведення підприємницької діяльності; не підлягають сумніву пільгові підходи до оподаткування, звітності та обліку малих підприємств;
 • 7) розвинута інституційна інфраструктура підтримки та сприяння розвитку МБ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >