< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державні гарантії інвестицій у СЕЗ

У СЕЗ встановлюється спеціальний режим інвестування та господарювання, якому притаманна сукупність певних ознак, зокрема:

I. Юридична підстава встановлення - загальні закони (ст. 401-404 ГК України та Закон України від 13 жовтня 1992 р. "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", спеціальний закон (про створення конкретної СЕЗ, що визначає її параметри, зміст спеціального режиму господарювання на території СЕЗ), низка підзаконних нормативно-правових актів, що конкретизують зміст цього режиму.

II. Визначення мети запровадження конкретної СЕЗ з урахуванням її виду.

III. Особливість режиму інвестування та господарювання, що встановлюється індивідуально для конкретної СЕЗ та передбачає (може передбачати):

по-перше, створення сприятливих умов для інвестування та господарювання для певних груп суб'єктів (суб'єктів господарювання СЕЗ) шляхом встановлення: а) пільг - митних (пільги у сплаті ввізного мита, податку на додану вартість та сплаті акцизного збору), податкових (в оподаткуванні прибутку, звільненні від оподаткування інвестицій, а також від сплати низки платежів: плати за землю, зборів до Державного інноваційного фонду, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття); б) гарантій захисту майнових інтересів цих суб'єктів: загальні для інвесторів та спеціальні - для суб'єктів СЕЗ (а) стабілізаційна гарантія від змін законодавства протягом функціонування конкретної СЕЗ; б) гарантія забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ у разі її ліквідації протягом встановленого строку реалізації інвестиційного проекту; в) гарантія розгляду спорів між органами управління СЕЗ, суб'єктами СЕЗ та ліквідаційною комісією, пов'язаних з ліквідацією СЕЗ, в судах України, а спорів за участю іноземних суб'єктів господарювання - у судах за погодженням сторін, у т. ч. за кордоном);

по-друге, обмеження для суб'єктів СЕЗ (встановлюються з метою захисту публічних інтересів) у формі: а) заборон, що можуть встановлюватися для суб'єктів конкретної СЕЗ"; б) встановлення спеціальних господарсько-правових санкцій (у формі, наприклад, позбавлення наданих пільг у разі порушення суб'єктом СЕЗ умов їх надання; тимчасового припинення господарської діяльності суб'єкта СЕЗ у разі порушення ним законодавства України, установчих документів, договору щодо умов реалізації інвестиційного проекту; скасування наданих дозволів; розірвання договору; скасування реєстрації суб'єкта СЕЗ);

IV. Спеціальний порядок управління СЕЗ, що здійснюється за допомогою системи органів - місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування та спеціально створеного органу розвитку та управління СЕЗ (орган управління СЕЗ) з розмежуванням компетенції між ними, а також передбачає контроль за дотриманням суб'єктами СЕЗ вимог чинного законодавства, установчих документів та укладених договорів (контрактів) на реалізацію інвестиційних проектів на території конкретної СЕЗ; виконання контрольних функцій здійснюється зазначеними органами, а також уповноваженими державними органами відповідно до чинного законодавства Комісію з перевірки додержання законодавства про здійснення імпортних операцій суб'єктами спеціальних (вільних) економічних зон та суб'єктами пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності").

V. Спеціальний порядок набуття статусу суб'єкта господарювання СЕЗ (спеціальний порядок легітимації). Цього статусу можуть набути лише суб'єкти господарювання, створені та/або зареєстровані відповідно до загального порядку. Спеціальний порядок легітимації передбачає: 1) затвердження поданого заявником - суб'єктом господарювання інвестиційного проекту відповідно до встановлених для конкретної СЕЗ вимог (відповідність проекту пріоритетним напрямам розвитку економіки регіону та вимогам до мінімальної вартості, наявність позитивного висновку інвестиційної експертизи) та порядку (встановлюється для певної СЕЗ); 2) укладення органом управління СЕЗ із суб'єктом господарювання договору на реалізацію затвердженого інвестиційного проекту на підставі Типового договору; 3) реєстрація заявника, який уклав такий договір, як суб'єкта господарювання певної СЕЗ (здійснюється органом господарського розвитку та управління конкретної СЕЗ за умови дотримання заявником встановлених вимог, після чого йому (заявникові) видається свідоцтво про реєстрацію суб'єкта СЕЗ - основної підстави для надання передбачених законом пільг для суб'єктів конкретної СЕЗ).

VI. Регулювання відносин між органом управління СЕЗ та суб'єктом СЕЗ актами законодавства конкретної СЕЗ та укладеним між ними договором (контрактом) на реалізацію інвестиційного проекту на території конкретної СЕЗ (предметом договору є реалізація належним чином затвердженого інвестиційного проекту, основними зобов'язаннями сторін є: інвестора - щодо реалізації на власний ризик і під власну відповідальність інвестиційного проекту з дотриманням встановлених законодавством вимог та умов договору; органу управління - щодо забезпечення передбачених чинним законодавством та договором умов для реалізації інвестиційного проекту; у разі порушення сторонами договірних зобов'язань можливе застосування передбачених законом та договором господарсько-правових санкцій у формі відшкодування збитків, штрафних санкцій, оперативно-господарських санкцій (у т. ч. розірвання договору) і навіть адміністративно-господарських (зокрема, тимчасове зупинення діяльності суб'єкта СЕЗ, скасування наданих йому дозволів, скасування реєстрації суб'єкта СЕЗ).

Інвестування в СЕЗ - це залучення органами управління СЕЗ на договірних засадах в господарський обіг СЕЗ інвестицій, які вкладаються суб'єктами господарювання СЕЗ шляхом реалізації інвестиційних проектів, що відповідають встановленим вимогам, з наданням інвесторам передбачених законом пільг та дотримання ними встановленого для конкретної СЕЗ режиму господарювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >