< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Поділ господарського обліку на види

Поділ бухгалтерського обліку на види є важливим питанням організації бухгалтерського обліку. За часів планової економіки вважалося, що бухгалтерський облік,

разом із статистичним та оперативно-технічним, є складовою частиною господарського обліку. Ця класифікація була практично єдиною для видів обліку. Так, проф. П.П. Німчинов писав, що господарський облік — це "...кількісне відображення і якісна характеристика процесу суспільного відтворення з метою контролю й управління ним, а бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого в грошовому вираженні здійснюється суцільне, взаємопов'язане і безперервне спостереження та контроль за роботою господарства в цілому" [36, с. 6].

Однак у розвинутих країнах, зокрема в англо-американській практиці, бухгалтерський облік прийнято поділяти на облік особистих фінансів і бізнесовий, а бізнесовий облік, у свою чергу, — на фінансовий та управлінський.

Щодо сучасної ситуації з обліком у країнах СНД, то деякі автори російських та українських підручників роблять спробу поєднати дві класифікації. Наприклад, І.Є. Глушков [11, с. 6] поділяє облікову інформацію на таку, що використовується в статистичному, у бухгалтерському та оперативно-технічному обліку. А бухгалтерський облік він поділяє на оперативний (що забезпечує даними фінансовий та управлінський), фінансовий та управлінський.

Спробуємо впорядкувати класифікацію відомих на сьогодні видів обліку. Для цього згрупуємо види господарського обліку відповідно до їхніх об'єктів (рис. 2.15).

Оперативний або оперативно-технічний облік використовують для отримання відомостей про виконання плану виробництва, використання робочого часу, фонду заробітної плати, реалізації продукції, виконання договірних зобов'язань, формування собівартості тощо. Його ведуть рахівники, табельники, бухгалтери. Він є досить детальним, розглядаючи господарську діяльність на рівні окремих операцій.

Управлінський облік надає керівництву підприємства різноманітну інформацію, насамперед про виробничий процес з метою оперативного управління ним та контролю за собівартістю продукції (місце і роль управлінського обліку розглянуто далі).

Фінансовий (бухгалтерський) облік надає інформацію про фінансовий стан підприємства керівництву, власникам, інвесторам, державі та іншим зацікавленим внутрішнім і зовнішнім користувачам. У межах фінансового обліку в розвинутих країнах держава встановлює податкові правила, які використовуються для надання інформації державним податковим органам та керівництву підприємства про нарахування і сплату податків.

Основне завдання стратегічного обліку (фінансового менеджменту) — за допомогою спеціальних методів на підставі даних фінансового та управлінського обліку надати керівникам інформацію, необхідну для прийняття стратегічних інвестиційних рішень.

Облік економічних ланцюжків виходить за межі одного підприємства. Він необхідний для послідовного обліку та контролю витрат у кожній ланці виробничого процесу, незалежно від підприємства і центру господарської відповідальності. Про облік економічних ланцюжків (economic chain accounting) пише відомий американський теоретик у галузі менеджменту П. Дракер [13]. Потреба в такому обліку випливає з того, що споживач оплачує всі ці витрати і його не цікавить, де саме (на якому підприємстві) вони були понесені. Адже сьогодні промислові

підприємства в розвинутих країнах виробляють менше однієї десятої доданої вартості, яку в ціні готової продукції (товару) сплачує споживач.

Статистичний облік призначено для збирання інтегрованої інформації, яку використовують в управлінні економікою на державному рівні. Його об'єктом є економічна система держави в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >