< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції служби охорони праці

 • 3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
 • 3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці й внесення їх на розгляд роботодавцю.
 • 3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 • 3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
 • 3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
 • 3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
 • 3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
 • 3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
 • 3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
 • 3.10. Розгляд:
  • — питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
  • — листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.
 • 3.11. Організація:
  • — забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
  • — роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
  • — нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці тощо;
  • — пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.
 • 3.12. Участь у:
  • — розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1112;
  • — складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
  • — проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
  • — роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
  • — розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
  • — складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні огляди;
  • — організації навчання з питань охорони праці;
  • — роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 • 3.13. Забезпечення організаційної підтримки (у разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.
 • 3.14. Контроль за:
  • — виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
  • — проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
  • — наявністю у підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
  • - своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
  • — станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
  • — своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, усіх видів інструктажу з охорони праці;
  • — забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
  • — організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
  • — санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
  • — своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
  • — дотриманням у належному, безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
  • — організацією робочих місць згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці;
  • — використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів, для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
  • — застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб молодших 18 років відповідно до законодавства;
  • — виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
  • — проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

 • — видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці й зберігається протягом п'яти років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;
 • — зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;
 • — вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • — надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
 • — вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю з поліпшення стану безпеки праці;
 • — залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Організація роботи служби охорони праці

 • 5.1. Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.
 • 5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.
 • 5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.1997 р. №191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.1997 р. за № 458/2262.
 • 5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.
 • 5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням.
 • 5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

з/п

Виявлені порушення (зазначається зміст правопорушення, а також недоліки системи управління)

Нормативно-правовий акт, пункт, абзац, вимоги яких порушено (зазначається пункт, абзац та порушені нормативно-правові акти з охорони праці)

Запропонований термін усунення порушень (зазначається дата, місяць та рік усунення порушень)

Відмітка про виконання (зазначається дата фактичного виконання заходів і ставиться підпис особи, яка видала припис, і особи, яка отримала припис)

1

2

3

4

б

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >