< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Які з наведених тверджень найбільш повно характеризують ринок праці:
  • а) це контингент формально зайнятих на підприємствах, який у випадку скорочення обсягів виробництва послуг або зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;
  • б) це контингент формально не зайнятих на підприємствах, який у випадку скорочення обсягів виробництва послуг або зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;
  • в) це контингент формально зайнятих і не зайнятих на підприємствах, який у випадку скорочення обсягів виробництва послуг або зміни його структури міг бути вивільненим без збитків для виробництва;
  • г) це сукупність вивільнених працівників, формально зайнятих і не зайнятих па підприємствах.
 • 2. Об'єктом на ринку праці с
 • а) властивість виконувати суспільно корисну працю;
 • б) підтримка розвитку професійних спілок, які діють па ринку праці;
 • в) забезпечення нормативно-правової бази функціонування ринку праці;
 • г) сукупність працівників та роботодавців па ринку праці.
 • 3. Які з наведених категорій найбільш властиві ринку праці:
  • а) спеціальність, професія;
  • б) попит і пропозиція;
  • в) кваліфікація;
  • г) винагорода за працю.
 • 4. Оберіть правильне твердження: індивідуальний попит па працю — це:
  • а) попит конкретної організації на робочу силу певної якості;
  • б) попит загальної кількості робітників, службовців і спеціалістів різних професій і спеціальностей, які в даний період потрібні на вільні робочі місця і вакансії;
  • в) попит працівників, які зареєстровані у Службі зайнятості;
  • г) сукупність наявних вакансій на ринку праці.
 • 5. Сукупну пропозицію праці на ринку утворюють:
  • а) зайняті;
  • б) безробітні;
  • в) зайняті та безробітні;
  • г) тимчасово безробітні.

в. Попит на ринку праці:

 • а) є похідним від попиту на товари і послуги та інші чинники виробництва;
 • б) визначає потребу на товари і послуги та інші чинники виробництва;
 • в) не залежить від попиту на товари і послуги;
 • г) є похідним від пропозиції робочої сили.
 • 7. Які з наведених структурних елементів охоплює поточний ринок праці:
  • а) внутрішньовиробничий і відкритий ринки праці;
  • б) прихований і неприхований ринки праці;
  • в) відкритий і прихований ринки праці;
  • г) зовнішній і внутрішній ринки праці.
 • 8. Співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці називають:
  • а) кон'юнктурою;
  • б) інфраструктурою;
  • в) динамікою;
  • г) структурою.
 • 9. Розрізняють такі види кон'юнктури на ринку праці (оберіть неправильну відповідь):
  • а) рівноважну;
  • б) трудостійку;
  • в) трудодефіцитну;
  • г) трудонадлишкову.
 • 10. Пасивні форми регулювання ринку праці ґрунтуються на виконанні ним таких функцій:
  • а) компенсаційної, мотиваційної;
  • б) суспільної, економічної;
  • в) фіскальної, фінансової;
  • г) організаційної, інформаційної.
 • 11. На монопсонічному ринку праці заробітна платах
 • а) перевищує рівноважний рівень зарплати;
 • б) нижче рівноважного рівня;
 • в) на рівні мінімальної зарплати;
 • г) вища прожиткового мінімуму.
 • 12. Які з наведених видів корисності розрізняють на ринку праці:
  • а) загальну та граничну;
  • б) суспільну і граничну;
  • в) соціальну і суспільну;
  • г) сукупну й індивідуальну.
 • 13. Географічний, соціальний, економічний, демографічний поділи належать до сегментації ринку праці в аспекті:
  • а) якісному;
  • б) графічному;
  • в) секторальному;
  • г) демографічному.
 • 14. До територіальних моделей розвитку ринку праці не належать:
  • а) японська;
  • б) американська;
  • в) німецька;
  • г) шведська.
 • 15. Прикладом регулювання ринку праці є розробках
 • а) балансів трудових ресурсів;
 • б) програм сприяння зайнятості;
 • в) програмно-нормативної регламентації;
 • г) законодавчих актів.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Які з наведених нижче аспектів належать до умов виникнення ринку праці:
  • а) юридична свобода і здатність власника робочої сили розпоряджатись здібностями до праці;
  • б) відсутність у людини всього необхідного для ведення власного господарства як джерела засобів існування;
  • в) поява на ринку праці покупця підприємця, котрий бажає придбати запропоновану для продажу здатність до праці;
  • г) здатність роботодавця забезпечувати мінімальний рівень винагороди за працю.
 • 2. З погляду макроекономічних підходів ринок праці трактується як:
  • а) форма взаємозв'язку між найманими робітниками і власниками капіталу та засобів виробництва;
  • б) сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу;
  • в) механізм, що забезпечує узгодження ціни й умов праці між роботодавцями та найманими працівниками;
  • г) сфера діяльності, в якій реалізується товар "робоча сила".
 • 3. Які з наведених нижче умов найбільш повно відповідають ефективному функціонуванню ринку праці:
  • а) повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили;
  • б) залежність функціонування ринку праці від попиту на товари і послуги;
  • в) чим активніша конкуренція між власниками робочої сили за право зайняти робоче місце та роботодавців за залучення кваліфікованої робочої сили;
  • г) відносини агентів на ринку — це відносини між рівноправними партерами.
 • 4. Які з наведених нижче додаткових функцій викопує ринок праці:
  • а) інформаційна, розподільча;
  • б) розподільча, алокативна;
  • в) координаційна, дистрибутивна;
  • г) розміщення, селективна.
 • 5. У чому полягає основна відмінність вторинного ринку праці від первинного:
  • а) у великій плинності кадрів;
  • б) низькому рівні заробітної плати;
  • в) можливості пенсійного забезпечення;
  • г) відсутності або слабкості профспілок.
 • 6. Які ринки праці виокремлюють з погляду суспільного виробництва:
  • а) народногосподарський;
  • б) первинний та вторинний;
  • в) внутрішньофірмовий;
  • г) галузевий.
 • 7. Які з наведених нижче факторів впливають на пропозицію робочої сили: а) демографічна ситуація;
 • б) характер, зміст праці та її оплата;
 • в) попит на товари і послуги;
 • г) кон'юнктура ринків капіталу, товарів та послуг.
 • 8. Які з наведених нижче ознак притаманні первинному ринку праці:
  • а) стабільна зайнятість;
  • б) відсутність трудової книжки;
  • в) наявність спільних профспілок;
  • г) можливість кар'єрного зростання.
 • 9. Які з наведених нижче функцій характерні активним формам регулювання ринку праці:
  • а) професійна активізація безробітних;
  • б) зменшення структурного дисбалансу на ринку праці;
  • в) підвищення продуктивності праці робочої сили;
  • г) вплив па обсяги зайнятості та безробіття.
 • 10. Назвіть заходи, що не належать до програм зайнятості населення:
  • а) короткострокові;
  • б) середньострокові;
  • в) поточні;
  • г) довгострокові.
 • 11. За об'єктом впливу основні методи регулювання ринку праці поділяють на:
  • а) заходи, що впливають на структуру попиту і пропозиції;
  • б) заходи загального впливу;
  • в) спеціальні заходи;
  • г) прямі та непрямі методи впливу.
 • 12. За джерелами фінансування методи державного регулювання ринку праці поділяють на:
  • а) кошти з держбюджету;
  • б) позабюджетні кошти, кошти комерційних організацій;
  • в) кошти фонду зайнятості;
  • г) кошти з місцевих бюджетів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >