< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік і звітність з контрольно - ревізійної роботи

Усі територіальні структурні підрозділи системи Державної контрольно-ревізійної служби України ведуть оперативний облік виконання планів контрольно-ревізійної роботи, на підставі яких складають установлену статистичну звітність.

Оперативний облік здійснює відповідальна особа, призначена наказом керівника контрольного підрозділу (відділу, управління) у спеціальній книзі чи машинограмі (відомості) згідно з показниками статистичної звітності за розділами: ревізії, тематичні перевірки, завдання правоохоронних органів.

Основні показники оперативного обліку: перелік суб'єктів контролю; дата закінчення попередньої ревізії; прізвище, посада керівника ревізійної групи; термін проведення поточної ревізії; ревізований період; прізвище, посада керівника ревізійної групи; основні результати контролю (донарахування податків у бюджет, штрафні санкції, найбільш значні порушення чинного законодавства з питань обліку, розрахунків, використання матеріальних і фінансових ресурсів, виявлені нестачі, крадіжки, неправомірне використання державних коштів і т. ін.); дата прийняття рішень за матеріалами ревізії; термін подання інформації про виконання цих рішень; відмітки про контроль виконання.

Записи в книзі оперативного обліку вносяться на підставі даних інформаційної карти, яку складає керівник ревізійної групи, використовуючи матеріали з акта проведеної його групою ревізії чи тематичної перевірки. Треба зазначити, що на кожен суб'єкт контролю ведеться справа, де групуються всі матеріали ревізії, прийняті рішення, службове листування за визначений період часу, як правило, 5-10 років. Ця документація зберігається в металевих шафах або сейфах і призначена для службового користування.

Інформація оперативного обліку узагальнюється за півріччя для складання звітності про виконану контрольно-ревізійну роботу та аналітичних таблиць для аналізу ефективності контролю, його результативності.

У встановлені терміни підрозділи ДКРС складають і подають до контрольно - ревізійного управління звітність за формою № 1-кр "Звіт про результати діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби" (додаток 5.4).

Основні розділи звіту:

Загальні відомості про контрольно-ревізійну роботу Відомості про виявлені фінансові порушення Вжиті заходи за результатами контрольних заходів Відомості про стан усунення фінансових порушень. У розділі І "Загальні відомості про контрольно-ревізійну роботу" наводиться кількість фактів виконаних прямих доручень і звернень Президента України, Секретаріату, проведених контрольно-ревізійних заходів, зокрема: ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності, в тому числі за зверненнями правоохоронних органів, ревізій виконання бюджетів у регіонах, державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм, державних фінансових аудитів діяльності бюджетних установ, державних фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання, перевірок контрольно-ревізійної роботи в підрозділах внутрішнього контролю, комісійних перевірок, кількість проведених зустрічних перевірок. Також у даному розділі приводиться інформація про кількість підприємств, установ і організацій, охоплених ревізіями і комісійними перевірками, обсяг охоплених ревізіями і перевірками фінансових та матеріальних ресурсів, кількість підприємств, установ і організацій, в яких виявлені фінансові порушення, кількість розглянутих звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій, ініційовано прийняття та прийнято законодавчих і нормативно - правових актів, а також оприлюднення результатів роботи.

У розділі ІІ "Відомості про виявлені фінансові порушення" наводиться інформація про виявлені порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (операції з ресурсами проведені з порушенням чинного законодавства, нецільові витрати державних ресурсів, незаконні витрати, недостачі, тощо), виявлено фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (завищення дебіторської заборгованості і зобов'язань перед фізичними особами, взяття до сплати зобов'язань на суми, що перевищують виділенні бюджетні асигнування, сума завищення потреби в бюджетних коштах, яку не профінансовано, заниження в обліку вартості активів та її лишки, незаконні операції з державними коштами, що не призвели до втрат).

У розділі ІІІ "Вжиті заходи за результатами контрольних заходів" вказується кількість направлених інформацій про результати ревізій, комісійних перевірок для прийняття управлінських рішень, кількість поданих органам ДКРС висновків та пропозицій щодо застосування фінансових санкцій та нарахування платежів, кількість переданих до правоохоронних органів матеріалів ревізій комісійних перевірок, кількість складених протоколів про адміністративне порушення, кількість направлених до суду протоколів про адміністративне порушення законодавства про бюджетну систему, кількість пред'явлених позовів до суду щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів, тощо.

У розділі ІУ "Реалізація вжитих заходів за результатами контрольних заходів" вказується кількість прийнятих управлінських рішень за результатами ревізій і комісійних перевірок, за результатами державних фінансових аудитів, кількість кримінальних справ, порушених за матеріалами ревізій і комісійних перевірок, кількість притягнутих осіб до адміністративної відповідальності, фактично внесених адміністративних штрафів.

У розділі У "Відомості про стан усунення фінансових порушень" приведено інформацію про кількість усунутих фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів та кількість усунутих фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Одним із напрямів підвищення ефективності державного фінансового контролю є розвиток інформаційно-довідкової системи та інформаційної мережі ДКРС, яка утворюється в контрольних органах вищого рівня на базі даних оперативного обліку структурних підрозділів КРУ із застосуванням комп'ютерних технологій обробки інформації для використання даних про результати ревізій (перевірок) всіма службовими працівниками.

У рамках інформаційно-довідкової системи формується база даних для розробки методичних рекомендацій з напрямів контролю (окремих об'єктів), методики виявлення порушень, що має важливе значення для підвищення ділової кваліфікації персоналу органів контролю, якості та ефективності контрольних дій. Крім цього, функціонування інформаційної мережі в системі КРУ забезпечує оперативність звітності про виконання контрольно-ревізійної роботи, розширення аналітичності і достовірності даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з матеріалів контролю, розробки пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Етапи планування контрольно-ревізійної роботи.
 • 2. Підстави для включення контрольних заходів до Плану основних напрямів.
 • 3. Формування та затвердження плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ.
 • 4. Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУ.
 • 5. Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ
 • 6. Організація і проведення ревізій.
 • 7. Дайте характеристику документальної перевірки.
 • 8. Охарактеризуйте фактичну перевірку.
 • 9. Дайте характеристику планової виїзної ревізії.
 • 10. Охарактеризуйте позапланову виїзну ревізію.
 • 11. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу.
 • 12. Планові виїзні ревізії за зверненнями правоохоронних органів.
 • 13. Позапланові виїзні ревізії за зверненнями правоохоронних органів.
 • 14. Оперативний облік контрольно-ревізійної роботи.
 • 15. Зміст та структура Звіту про результати діяльності органів контрольно-ревізійної служби (форма № 1-кр ).

Рекомендована література за розділом 5

Основна література

 • 1. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 13, ст.110) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2921-Ш (2921-
 • 14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114, № 2922-Ш (292214) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117, N 762-ІУ (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247, № 1349-ІУ (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.218, № 2322-ГУ (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187, № 3202-ГУ (3202-15)

від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117, № 3205-ІУ (3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118, № 3541-ІУ (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296, № 424-У (424-16) від

 • 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67).
 • 2. Постанова № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006), затверджена Кабінетом Міністрів України від 20.04.2006 р.

Додаткова література

 • 3. Наказ № 346 від 19.10.2006 р. "Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України" затверджений Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України.
 • 4. Наказ № 45 від 03.03.2007 р. "Про вдосконалення інформування правоохоронних органів", затверджений ГоловКРУ України.
 • 5. Наказ № 173 від 30.07.20 03 "Про затвердження Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби", затверджений ГоловКРУ України.
 • 6. Наказ № 123 від 12.06.2007 "Про затвердження Примірної програми та робочого плану ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки", затверджений ГоловКРУ України.
 • 7. Наказ № 45 від 03.03.2007 "Про вдосконалення інформування правоохоронних органів", затверджений ГоловКРУ України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >