< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

Для здійснення аудиту (аудиторської перевірки) аудиторська фірма (приватний підприємець(ПП)- аудитор) повинна отримати від замовника (клієнта) письмове звернення у вигляді Листа-замовлення (додаток АБ) (Листа-пропозиції). Остаточно визначеної форми цього документу не існує, тому він може бути як достатньо загальним, так і більш детальним. Однак у Листі-замовленні обов'язково мають бути відображені:

 • - мета аудиту (аудиторської перевірки);
 • - масштаб (період) перевірки;
 • - форма надання звіту за перевіркою;
 • - місце та терміни проведення аудиту;
 • - умови оплати за виконані роботи (надані послуги);
 • - участь замовника у перевірці та його відповідальність тощо.

Аудиторська фірма (ПП- аудитор) вивчає Лист-замовлення, узгоджує умови завдання з аудиту з управлінським персоналом клієнта чи за потреби з тими, кого наділено найвищими повноваженнями (див. параграф 9 та Д21 МСА 300), та у випадку згоди направляє клієнту Лист-зобов'язання (Лист-згоду).

Форма та зміст листа-зобов'язання з аудиту можуть варіюватися для кожного суб'єкта господарювання (див. параграф Д23 МСА 300).

Відповідно до параграфа 11 МСА 300 узгоджені умови завдання з аудиту записуються у листі-зобов'язанні з аудиту чи в іншій належній формі письмової угоди та містять (крім наданих тут див. параграфи Д22-Д25):

 • а)мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
 • б)відповідальність аудитора;

відповідальність управлінського персоналу;

 • г)ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової звітності для складання фінансової звітності;
 • д)посилання на очікувану форму й зміст будь-яких звітів, що їх надасть аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту.

Приклад Листа-зобов'язання надано у Додатку 1 до МСА 210 "Умови домовленості про аудит" та розташовано у Додатку АВ посібника.

Що ж може вплинути на рішення аудиторської фірми відносно прийняття чи відхилення клієнта? Звичайно, це є наслідком тривалості відносин між сторонами, і до нового клієнта необхідно бути більш пильним та уважним. Тому, у випадку зміни клієнтом обслуговуючої аудиторської фірми, згідно МСА та КЕПБ, наступним кроком є написання двох листів:

 • - Листа замовника до попереднього аудитора (додаток AM);
 • - Листа теперішнього аудитора до попереднього (додаток AM). Виходячи з практики аудиторської діяльності, не завжди ці листи мають зворотній зв'язок. Результатом подібних етичних непорозумінь з попереднім аудитором може бути не підтвердження теперішнім аудитором вхідних залишків (сальдо) за Балансом (Звітом про фінансовий стан) клієнта, що є підставою для не підтвердження ним і вихідного сальдо за рахунками, про що він обов'язково зазначає у своєму аудиторському звіті (висновку).

Після обміну інформацією відповідно до всіх означених листів та позитивного рішення відносно співпраці з клієнтом, замовник та виконавець у відповідності до Господарського та Цивільного Кодексів України укладають Договір на проведення аудиту (надання аудиторських послуг) (додаток АГ).

Цей Договір повинен містити такі суттєві складові (у вигляді окремих розділів чи підрозділів у складі певного розділу):

 • - предмет договору;
 • - обов'язки сторін;
 • - порядок здачі та приймання робіт;
 • - строк виконання робіт;
 • - оплата робіт (послуг);
 • - права та відповідальність сторін;
 • - особливі умови;
 • - реквізити сторін тощо.

Строк виконання робіт може регламентуватися Календарним планом виконання робіт (надання послуг) (додаток АД), а розмір та порядок виплати винагороди за роботу — Протоколом узгодження договірної ціни (додаток АЕ) та іншими документами.

З досвіду діяльності вітчизняних та іноземних аудиторських фірм (аудиторів) можливо виділити наступні види договорів:

 • - на аудит (проведення аудиту);
 • - на експрес-перевірку;
 • - на надання консультаційних послуг;
 • - на бухгалтерське обслуговування;
 • - на одноразову консультацію;
 • - на абонентське обслуговування тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >