< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика аудиту грошових та розрахункових операцій

Аудит збереження і використання грошових коштів починається з вивчення підбору кадрів штатних робітників, у тому числі касира. Звичайно керівники підприємств у випадку прийняття на роботу і призначення осіб на посади, пов'язані з веденням касових операцій, з обслуговуванням пожежно-охоронної сигналізації, з охороною каси, з транспортуванням грошових коштів з банку в касу звертаються в органи внутрішніх справ і медичні установи, з метою отримання даних про придатність даних робітників для запланованих робіт.

Аудитор враховує, що для таких робіт не допускаються особи:

* які раніше були судимі за навмисний злочин;

* у яких не погашена або не знята судимість;

* які страждають хронічними психічними захворюваннями;

* яким було висунуто обвинувачення у скоєнні злочину;

* які систематично порушують громадський порядок;

* які зловживають спиртними напоями чи вживають наркотичні речовини без призначення лікаря.

Через це, починаючи перевірку, аудитор повинен розробити програму перевірки каси і включити до неї такі питання:

  • - чи відповідають робітники, які обслуговують зберігання каси висунутим вимогам;
  • - чи укладений з окремими робітниками письмовий договір про збереження грошових коштів;
  • - чи виконуються висунуті умови доставки грошових коштів у касу з банку;
  • - чи забезпечено надійне зберігання грошових коштів у касі.

При встановленні збереження грошових коштів аудитор приділяє увагу повноті оприбуткування грошових коштів і законності їх витрачання. З цією метою застосовується суцільний метод перевірки. Крім цього застосовують зустрічний метод перевірки, коли встановлюється правильність взаємних господарських операцій. При цьому використовується одночасна звірка записів по касі і банківських рахунках та по рахунках розрахункових операцій.

При перевірці стану внутрішнього контролю за виробничої і фінансово - господарської діяльності підприємств часто використовують текстовий метод. Для цього складають таблиці, де вказують необхідні тести для виявлення недоліків, (табл. 7.3.1.- Пилипенко 1.1., Аудит: методика документування. Київ - 2003)

Таблиця 7.3.1.

Тест внутрішнього контролю готівкових операцій

Тест внутрішнього контролю готівкових операцій

Тест внутрішнього контролю готівкових операцій

Таблиця 7.3.2.

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

Мета контролю - з'ясувати чи:

  • 1. Придбання, виготовлення, рух запасів належним чином відображаються в обліку.
  • 2. Записи про придбання, виготовлення, рух запасів відображаються достовірно щодо рахунку, суми, періоду.
  • 3. Оцінка проводиться достовірно, запаси морально застарілі, зіпсовані, або ті, які іншим чином втратили очікувані, економічні вигоди, виявляються і відображаються своєчасно.
  • 4. Фізичні втрати не допускаються, а якщо мають місце, то за них своєчасно звітують.

п/п

Зміст

Варіанти відповіді

Ні

Так

Інформація відсутня

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Чи відповідає зберігання запасів вимогам щодо належного зберігання: охорона, страхування (технологічні умови, необхідні пристосування, запобігання псуванню) тощо

Так

2

Чи закріплені запаси, що знаходяться на складі і в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і використання

Так

3

Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому запасів, якщо вони обіймають посади, передбачені спеціальним переліком

Так

4

Чи ведеться облік у розрізі підзвітних осіб

Так

5

Чи працівників, безпосередньо пов'язаних із збереженням та відпуском запасів, зобов'язують брати відпустку, призначають на час відпустки інших осіб, здійснюють передачі, інвентаризації

Так

6

Чи доступ до комп'ютерних записів про запаси є тільки у осіб, яким це необхідно у зв'язку з посадовими обов'язками

Так

7

Чи використовуються попередньо пронумеровані документи, та їх видача реєструється в журналі (книгах) пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою

Так

8

Чи відображається в обліку результат інвентаризації

Так

9

Чи невикористані частини інвентаризаційних описів прокреслюються знаком 1

-

10

Чи виявлені у звітному періоді факти крадіжки та псування запасів та на яку суму

-

11

Чи списувались за нормами природні втрати запасів та їх сума

-

12

Чи ліквідувались у звітному періоді запаси та їх сума

-

13

Чи оприбутковували зайві матеріальні цінності, виявлені в результаті інвентаризації та на яку суму

-

14

Чи списувались неліквідні та залежалі товарно-матеріальні цінності та на яку суму

-

15

Чи проводяться на підприємстві незаплановані (раптові) інвентаризації окремих видів запасів, в окремих місцях зберігання та в підзвіті

-

16

Чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерського обліку запасів з даними Головної книги

Так

17

Чи здійснюється звірка за відпуском запасів на підставі лімітно-забірних карток з документами на витрачання

Так

18

Чи проводиться контроль за фактами списань від псування та знищення запасів

Так

19

Чи здійснюється контроль за своєчасністю пред'явлення претензій, за якістю та кількістю одержаних запасів

Так

20

Чи проводиться контроль за списанням запасів від браку у виробництві

-

21

Чи звіряються корінці книжки довіреностей з Журналом реєстрації довіреностей форми М-3

-

22

Чи проводиться контроль за несвоєчасно зданими невикористаними довіреностями

Так

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >