< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Як регулюються відносини інтелектуальної власності на об'єкти архітектури?

На результати творчої праці в галузі архітектури виникає авторське право, відповідно відносини, що виникають під час створення і використання об'єктів архітектури, регулюються в цій частині Цивільним кодексом України, Законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про архітектурну діяльність".

Об'єктами авторського права є, зокрема, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури. Будівельні норми не є об'єктом авторського права. Права на об'єкт виникають з моменту його створення та належать автору (співавторам) — особі (особам), творчою працею якої (яких) створено ці об'єкти. Особи, що не зайняті творчою працею, але здійснюють організаційну роботу, забезпечують збір інформації, надають консультації, здійснюють контроль за проектуванням не вважаються авторами і авторських прав не набувають.

Твори архітектури, містобудування створюються, зазвичай у межах трудових відносин або на замовлення. У першому випадку договір на створення твору укладає із замовником особа, що найняла архітектора, в іншому — сам архітектор. Такий договір згідно ст. 1112 Цивільного кодексу України повинен визначати способи та умови використання майбутнього об'єкта замовником. Істотною умовою договору про створення твору містобудування є правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію з планування територій після передачі її замовнику.

Майнові права на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, належать за загальним правилом ст. 429 Цивільного кодексу України працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно. Трудовим договором або договором з працівником може бути встановлено, що майнові права зберігаються за працівником або повністю належать роботодавцю — на розсуд сторін. Майнові права на об'єкт, створений за замовленням, належать згідно ст. 430 Цивільного кодексу України творцеві та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором між ними. Співавтори здійснюють майнові права спільно або за домовленістю між собою.

Майнові права на об'єкти авторського права у галузі архітектури включають право на використання твору архітектури, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору. Архітектурний твір використовується при здійсненні будівельної діяльності як рішення щодо просторової, планувальної, функціональної організації, вигляду об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення реалізації цього об'єкту. Виключне майнове право може бути передано його власником за договором. За загальним правилом архітектурний твір підлягає однократному застосуванню. Повторне використання проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому (його правонаступникам) авторської винагороди на умовах договору щодо повторного використання.

Автор (співавтори) проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або трудовим договором, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є:

  • — право вимагати визнання свого авторства (співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо, а так само право забороняти зазначення свого імені та право обирати псевдонім для його зазначення замість імені;
  • — право на недоторканість твору;
  • — право фотографувати, здійснювати відео зйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом.

Особисті немайнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права належать його автору (співавторам), не відчужуються, не можуть бути погіршені умовами договорів між автором та замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, чи особою, яка придбаває майнові права на об'єкт, порівняно із тим обсягом, що надається законом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >