< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль та значення МТСБУ у процесі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Метою об'єднання є координація діяльності членів цього об'єднання щодо оформлення договорів страхування та покриття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн. Дане об'єднання створене у 1944 році. Нині об'єднує понад 70 страховиків.

Страхові компанії, які надають страхові послуги щодо страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинні набути статусу асоційованого члена МТСБУ. Для цього необхідно: а) отримати ліцензію на здійснення ОСЦПВВНТЗ; б) сплатити гарантійний внесок у Фонд захисту потерпших у еквіваленті 100 тис. євро за курсом НБУ. У разі виходу страховика зі складу МТСБУ гарантійний внесок підлягає поверненню впродовж трьох років з врахуванням належної частки інвестиційного доходу.

До обов'язків членів МТСБУ належить сплата: 1) членських внесків у розмірі, визначеному загальними зборами членів організації; 2) гарантійних та інших внесків до централізованих страхових резервних фондів; 3) відрахування з премій ОСЦПВВНТЗ. Суми, зазначені у пунктах 2 й 3 продовжують залишатися коштами відповідних страховиків.

Основними завданнями МТСБУ є:

 • o здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим Законом;
 • o управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;
 • o забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи;
 • o збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 • o співробітництво з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, координація обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів - нерезидентів у разі в'їзду Іх на територію України та власників та/або водіїв транспортних засобів - резидентів - у разі їх виїзду за межі України;
 • o розробок зразків страхових полісів та договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджуються Держфінпослуг;
 • o надання страховикам інформації щодо страхових випадків стосовно конкретних страхувальників.

МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди:

 • o на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків членів МТСБУ;
 • o на території України, заподіяної водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

Для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками й потерпілими при ньому створюються такі централізовані страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється на рівні мінімального розміру статутного фонду страховика. До фонду страхових гарантій спрямовується 5% з премій, отриманих від реалізації полісів "Зелена картка".

Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, призначений для забезпечення розрахунків з потерпілими. У відповідності до чинного законодавства до фонду відраховується 5 % з премій, отриманих за внутрішніми договорами ОСЦПВВНТЗ.

За рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовується шкода у разі її заподіяння:

 • o транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;
 • o невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;
 • o транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи;
 • o учасниками бойових дій, інвалідами війні, які визначені законом, інвалідами І групи, які особисто керують транспортним засобом;

у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

 • o у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;
 • - за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів. Джерелами формування централізованих страхових резервних фондів є: а) разові гарантійні внески страховиків у розмірі 100 тис. євро; б) відрахування страховиків з премій ОСЦПВВНТЗ; в) повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за заподіяну у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду; г) добровільні внески та пожертвування.

Порядок, умови формування централізованих страхових резервних фондів затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною радою МТСБУ.

Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності й мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою.

За рахунок членських внесків страховиків створюється цільовий фонд, метою якого є фінансування діяльності МТСБУ Використання коштів з фонду здійснюється за рішенням дирекції МТСБУ відповідно до кошторису, що затверджується президією цієї організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >