< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

Економічна природа та сутність бюджету

Завдяки тривалому історичному процесу еволюції суспільства, трансформації натурального господарства у товарно-грошове, становленню держави, розвитку фінансової науки сформувався світогляд на поняття "бюджет". Вперше був оприлюднений офіційний документ у 1781 р.. Він вміщував усереднені звітні дані за декілька років про державні доходи й видатки Франції. Звіт був схожий за своїм змістом на документ, який згодом назвали бюджетом.

Таким чином, 1781 рік вважають роком появи першого бюджету.

Тільки на початку XIX ст. поняття "бюджет" було розповсюджене у офіційно-ділових документах. У своєму творчому доробку "Бюджет" французький економіст Рене Штурм відтворив еволюцію суджень на сутність бюджету. У табл.1.1 показано дефініції "бюджету", притаманні другій половині XIX ст. [13, с. 41 - 42].

Таблиця 1.1. Визначення категорії "бюджет"

Джерело

Визначення категорії "бюджет"

Жан Б. Сей [13, с.4І]

Рівновага між потребами і коштами держави

Кодекс Державної звітності 31 травня 1862 р. [13, с. 42]

Акт, який передбачає і розв'язує щорічні доходи та видатки держави чи інші повинності, що підпорядковуються законами тим самим правилам

Іванов В. М. [12, с.42]

Офіційний звіт про громадські доходи й видатки

Словник Літтре [13, с. 42]

Щорічно обумовлена відомість державних доходів і витрат

Неодноразово бюджет ідентифікувався з державним розписом доходів і видатків відповідно до російської наукової думки кінця XIX ст.

"Розпис державних доходів і видатків на визначений період часу, що розглядається державними установами і затверджується верховною владою", - писав про бюджет професор Л.І. Ходскій [13, с. 45].

Бюджет у тлумачному словнику В. Дал я формулюються як "смета, учет, рассчет, роспись, счет расхода и прихода..., государственная смета" [5, с. 51]. Поняття бюджету як форми фінансових відносин розкривають його утворення, використання та форми. Бюджет в сучасних умовах — це явище, без якого не може існувати будь-яка економічна система. Необхідність постійного перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) між галузями діяльності та територіями держави внаслідок нерівномірності розвитку, між окремими верствами населення з метою підтримки незахищених членів суспільства зумовлена об'єктивністю бюджету.

Держава як економічна система не може ефективно функціонувати без цього перерозподілу. Отже, бюджет завжди виступає інструментом регулювання економічних і соціальних явищ з метою реалізації завдань, які ставить держава.

Бюджет як економічна категорія

Відповідно до Бюджетного кодексу бюджет — це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [2].

Державний бюджет України - це закон, який затверджує повноваження органів державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду [20].

Бюджет — це економічна категорія, що відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами — з іншого, з приводу створення централізованого фонду коштів держави та його використання на розширене відтворення, задоволення суспільних потреб, виконання державою своїх функцій та завдань [20].

У фінансовій теорії відсутня єдина думка щодо визначення суті бюджету, оскільки він є складним та багатогранним поняттям. Ретроспективний аналіз проведений О.П. Кириленко [ 13, с. 3] у табл. 1.2. Він свідчить, що розбіжності суджень пов'язані з розумінням форми, змісту, юридичного та економічного призначення цієї категорії.

Таблиця 1.2. Визначення сутності бюджету

Сутність поняття "бюджет" (англ. - budget, фр. - bougette)

Джерело

Сукупність економічних відносин з приводу формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави

[6, с. 33]

План формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування протягом бюджетного

періоду

[2.с.4]

Провідна ланка фінансової системи, яка, як економічна категорія, відображає грошові відносини, що виникають між державою і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами з приводу утворення централізованого фонду коштів держави та його використання на розширене відтворення, підвищення ріння життя і задоволення інших соціальних потреб

[6, с. 33]

Економічна вагомість бюджету — забезпечення дієвого впливу на суспільне відтворення і залежить від способів мобілізації фінансових ресурсів та напрямків їх використання. Таким чином, бюджет впливає на темпи економічного росту, структуру та розвиток суспільного виробництва, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів на задоволення загальнодержавних та внутрішньогосподарських потреб, на функціонування виробничої та невиробничої сфери, різних галузей народного господарства.

В табл. 1.3. зазначено функції державного бюджету.

Таблиця 1.3. Функції державного бюджету

Функція

Сутність функції

Розподільча

Держава концентрує грошові кошти і використовує їх з метою задоволення загальносуспільних потреб [6, с. 15]

Контрольна

Дозволяє своєчасно і повно оцінити фінансові ресурси, які надходять у розпорядження держави, а також яким чином складаються пропорції з їх розподілом та наскільки ефективно вони використовуються [6, с 15]

Забезпечення існування держави

Створення фінансової бази існування держави: для утримання президентської, законодавчої і виконавчої влади, правоохоронних і митних органів, податкової служби, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо [6,с. 16]

Стимулююча

Справедливий і неупереджений розподіл державних коштів між суб'єктами господарювання з метою стимулювання їх економічної активності (19, с. 101

Бюджет як економічна категорія відображає відносини щодо формування на загальнодержавному і місцевому рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій і завдань держави, а також задоволення суспільних потреб. Ознаки бюджетних відносин подані на рис. 1.1.

Ознаки бюджетних відносин

Рис. 1.1. Ознаки бюджетних відносин

Суперечливий характер притаманний бюджетним відносинам, можна скоригувати двома шляхами:

  • 1. Встановлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП та його централізації в бюджеті. Критеріями оптимальності виступають забезпечення економічного росту та соціальна гармонія в суспільстві. З одного боку, бюджет не повинен підривати фінансову базу юридичних і фізичних осіб, з іншого, - створювати "утриманські" тенденції в суспільстві. За рівнем централізації ВВГТ у бюджеті умовно розрізняють такі моделі: американська (25 - 30 %), європейська (30 -40 %), скандинавська (50 - 60 %).
  • 2. Ріст ВВП - основний показник, що характеризує економіку країни. Економічний розвиток дає можливість забезпечувати постійне збільшення доходів суб'єктів фінансових відносин. Разом з тим, оскільки потреби держави відносно стабільні, то в разі росту обсягу ВВГТ відносна частина їх задоволення може зменшуватися [16, с. 16].

У всіх сферах народного господарства державний бюджет відображає формування та використання фінансових ресурсів. У ньому фінансово обґрунтовується прогноз економічного та соціального розвитку держави. Результати бюджетного виконання свідчать про загальне збалансування фінансових ресурсів у державі, висвітлюючи обсяг ресурсів, що мобілізуються у певному періоді, та їх використання.

У радянський період вчені базувалися на визначенні державного бюджету як економічної категорії соціалізму, яка виражає грошові відносини між державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі планомірного розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту шляхом утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на ціпі розширеного соціалістичного відтворення, підвищення рівня життя народу та задоволення інших суспільних потреб [19, с. 4].

У ринковій економіці метою держави є поліпшення суспільних благ, і воно досягається завдяки прозорості бюджету. Для підвищення ефективності розвитку економіки необхідний розподіл та перерозподіл новоствореної вартості між секторами народного господарства, верствами населення, регіонами країни.

В ході розвитку ринкових відносин бюджет набуває особливого значення для регулювання структури фінансових ресурсів різноманітних сфер народного господарства та підприємств різних форм власності. Бюджет безпосередньо впливає на їх платоспроможність через систему платежів і шляхи фінансування. Якщо бізнес-плани та кошториси окремих суб'єктів господарювання відображають індивідуальний кругообіг виробничих фондів, то бюджет—усіх суспільних фондів. Необхідною умовою забезпечення кругообігу фондів є перерозподіл коштів у державному масштабі, який сприяє досягненню відповідних пропорцій і темпів процесу відтворення.

На рис. 1.2. представлено визначення категорії "бюджет" за різними критеріями.

Визначення категорії

Рис. 1.2. Визначення категорії "бюджет"

Отже, за власною формою державний бюджет - це фінансовий баланс, який відображає план доходів та витрат держави. В ході його складання обґрунтовується доцільність застосування певних форм мобілізації ресурсів і напрямів їх використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >