Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перша. Виникнення й розвиток філософії Філософія та її основні функції Філософія - світоглядне знання Виникнення філософії Філософські позиції та проблема методу в філософії Значення та функції філософії Історія філософії, основні етапи розвитку філософія Давнього світу Філософія країн Сходу Філософія Давньої Греції Давньоримська філософія Філософія Середньовіччя і Відродження Філософія Середньовіччя Філософія Відродження Філософія Нового часу Методологія Гносеологія Соціально-політичні проблеми Класична німецька філософія Філософська пропедевтика Суб'єктивний ідеалізм та агностицизм І. Канта Система і метод філософії Г. Б. Ф. Гегеля Антропологічний матеріалізм Л.А.Фейєрбаха Марксистська філософія Формування філософії марксизму Основний зміст та особливості філософії марксизму Історична доля марксизму Вітчизняна філософія Становлення й розвиток філософської думки в Україні (ХI-VII ст.) Класична доба української філософії Сучасна українська філософія Російська філософія Вплив культурних та світоглядних традицій Київської Русі на формування і розвиток російської філософської думки (XI - XVII ст.) Російська філософія XVII-XIX століть Російська філософська думка кінця XIX -XXI століть Сучасна світова філософія Особливості філософської думки кінця XIX - XX ст. Позитивізм: сутність та еволюція Екзистенціально-антропологічна філософія Релігійна філософіядруга. Основні проблеми філософії Онтологія Філософське розуміння світу Світ як сукупна реальність Поняття буття Форми буття та їх специфіка Буття матеріального Становлення й еволюція уявлень про матерію Філософське поняття матерії Сучасна наука про структуру й властивості матерії Атрибути матерії Буття людини Сутність і походження людини Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання Людська діяльність Життя, смерть і безсмертя Буття ідеального Науково-філософська постановка проблеми свідомості Генезис свідомості Сутність, особливості й структура свідомості Матеріальне й ідеальне Теорія діалектики Історичні форми та принципи діалектики Історичні форми діалектики Принципи діалектики Альтернативи діалектики Закони діалектики Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін Закон єдності та боротьби протилежностей Закон заперечення заперечення Категорії діалектики Поняття про категорії Одиничне, особливе і загальне Сутність і явище Причина і наслідок Необхідність і випадковість Можливість і дійсність Зміст і форма Ціле й частина. Елемент, структура, система Гносеологія Сутність і структура пізнання Становлення теорії пізнання Діалектика суб'єкта і об'єкта пізнання Пізнання і практика Чуттєве і раціональне в пізнанні Істина та шляхи її осягнення Логіка і методологія наукового пізнання Наукове пізнання: рівні, специфіка, особливості Поняття метода й методології Методи наукового пізнання Форми наукового пізнаннятретя. Проблеми соціальної філософії Соціальна філософія: предмет та завдання Основні концепції дослідження суспільства Суспільство як предмет філософського аналізу Проблеми розвитку суспільства. Необхідність і свобода Суспільство як сукупність основних сфер життєдіяльності Економічна сфера суспільства Суспільство і природа Матеріальне виробництво Продуктивні сили. Техніка й науково-технічний прогрес Виробничі відносини, їх сутність та структура Соціальна сфера суспільства Соціальне, йот природа, сфера і структура Народонаселення - передумова й суб'єкт формування та функціонування соціальної сфери Первісні творці й носії соціального Соціальна структура суспільства Політична сфера суспільства Політика, держава, право, їх філософські аспекти Сутність і функції держави, її історичні типи Державний устрій, форми правління та політичний режим Політична система суспільства Духовна сфера суспільства Духовне, його місце і роль ужитті Структура суспільної свідомості Форми суспільної свідомості Становлення й функціонування суспільства Проблеми соціалізації Причини і фактори соціалізації Духовно-ментальні чинники Людина, індивід, особа. Індивідуальність та особистість Соціальна орієнтація та життєва позиція особи Рушійні сили і суб'єкти історичного процесу Рушійні сили суспільного розвитку Первісні суб'єкти історичного процесу Сучасне суспільство й особа як суб'єкти історичного процесу Соціальні інститути і дії Інституційна структура суспільства Особливості історичного процесу. Реформи та інновації Соціальна революція Соціальні рішення і ризики Культура і цивілізація Поняття культури, її зміст і головні сфери Особливості розвитку культури. Суспільство і культура Цивілізація - соціальна форма буття культури Проблеми сучасної культури Наука Наука і її роль у сучасному світі Структура й динаміка наукового знання Філософська концепція науки Етика науки Цінності та їх роль у житті Природа цінностей та їх типологія. Світ цінностей Ціннісні орієнтації Майбутнє Соціальне прогнозування Соціальне передбачення. Методи і типи прогнозів Глобальні проблеми сучасності Перспективи розвитку людини і людства Суспільний прогрес, його сутність та критерії Типи суспільного прогресу Історія як прогрес свободи
 
Наст >