< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Місце і функції бізнес-планування у системі управління малим підприємством

У процесі вивчення цієї теми варто опиратися на економічну літературу, в якій висвітлено роль та місце бізнес-плану як документа, бізнес-планування як процесу в господарській діяльності підприємства [1,7,10, 13], а також обґрунтовано методичні засади щодо розробки цього документа[2-6,8-9,12,14].

Процес планування є невід'ємним природним елементом управління підприємством, оскільки механізмом регулювання процесів створення і діяльності підприємства передбачена наявність економічно обґрунтованого плану його розвитку, під час розробки якого враховані та узгоджені стратегія розвитку підприємства, його ресурсний потенціал та можливості реалізації запланованого.

Загальновідомо, що планування - це процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів, методів та способів їх досягнення. Його роль полягає у зниження рівня невизначеності підприємницької діяльності та забезпеченні сталої конкурентоспроможності підприємства. Останнє особливо важливо у зв'язку з об'єктивно нижчим рівнем конкурентоспроможності малих підприємств, порівняно з великими і середніми.

Необхідно також пам'ятати, що бізнес-план, на відміну від інших документів планування виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства, стосується:

  • 1) планування створення і діяльності малого підприємства як окремого бізнес-проекту;
  • 2) лише окремого (чи окремих) напрямів (видів) діяльності підприємства або конкретного стратегічного підрозділу;
  • 3) обґрунтовує перспективний напрям розвитку виробничо-господарської чи фінансової діяльності малого підприємства.

Відповідно, бізнес-план формується малим підприємством перед його створенням (для обґрунтування доцільності й ефективності господарювання, а також розміру потреби та складу статутного капіталу; для планування розвитку діючого підприємства; для обґрунтування економічної доцільності започаткування нових видів діяльності або створення нових стратегічних господарських підрозділів чи бізнес-одиниць малого підприємства).

Бізнес-планування - це систематизоване обчислення показників господарсько-фінансової діяльності на оперативний (поточний) плановий період (максимізація товарообороту, прибутку; ефективності використання ресурсного потенціалу; мінімізація витрат).

Бізнес-план - це документ, який містить систему ув'язаних у часі та просторі й узгоджених з метою і ресурсами заходів, дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту. Це результат планування, зафіксований у стислій та зрозумілій формі документа, інструмент досягнення мети, що охоплює основні напрями діяльності підприємства.

Мета розробки бізнес-плану - формування концепції розвитку малого підприємства (чи реалізації ним підприємницького проекту), яка забезпечує аналіз, оцінку, позиціонування, контроль та регулювання діяльності в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього і внутрішнього середовища.

Роль бізнес-плану в діяльності малого підприємства актуалізується за допомогою щонайменше двох аспектів:

  • 1) діяльність малого підприємства, як правило, стосується лише одного виду (чи обмеженої кількості видів) діяльності;
  • 2) життєвий цикл діяльності підприємства, чи реалізації обумовленого за його створення виду діяльності, е коротшим, ніж у середніх чи великих підприємств. Останнє спричинене тим, що мале підприємство у процесі свого функціонування або "виростає" до середнього, або перепрофільовується на перспективніші види діяльності, або знаходить нові ринкові ніші.

Основними цілями розроблення бізнес-плану є:

  • 1) промоделювати систему управління малим підприємством (його окремим бізнес-проектом чи стратегічним господарським підрозділом);
  • 2) передбачити ускладнення/ризики функціонування малого підприємства (його окремого стратегічного підрозділу чи реалізації окремого підприємницького проекту);
  • 3) залучити позичковий капітал, необхідний для функціонування та розвитку малого підприємства чи реалізації підприємницького проекту;
  • 4) забезпечити процес "комунікації" між підприємством та інституціями зовнішнього середовища його функціонування (постачальниками, контрагентами, покупцями, працівниками тощо);
  • 5) розвинути управлінські навички керівництва малого підприємства та його управлінського персоналу.

Бізнес-план у системі управління малим підприємством виконує зовнішню та внутрішню функції. Згідно із зовнішньою функцією документ призначений для інституцій фінансово-кредитного сектору, інвесторів, співзасновників, партнерів по бізнесу, потенційних працівників тощо. Він має ознайомити заінтересованих суб'єктів зовнішнього середовища із сутністю та основними аспектами діяльності малого підприємства чи реалізації конкретного підприємницького проекту. Відповідно до внутрішньої функції документ призначений для внутрішнього користування на підприємстві - апаратом управління, персоналом тощо. Його завдання - опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну систему управління реалізації життєво важливого для господарської діяльності малого підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >